P27

nesdasdas

Javno-privatna partnerstva u oblasti zaštite životne sredine moraju da budu transparentna

12 February 2018, Comments: 0

9. februar 2018. godine
Dostizanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine mnogo košta, ali i donosi mogućnost za veće zapošljavanje, bolje zdravlje ljudi i dugoročno očuvanje okoline. U okviru zaštite životne sredine planirano je sprovođenje velikog broja projekata kroz model javno-privatnog partnerstva (JPP), posebno u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Javno-privatna partnerstva mogu da budu dobra rešenja, ali samo uz aktivno uključivanje zainteresovane javnosti.


Analiza: Mogućnosti Srbije za dostizanje standarda EU u oblasti upravljanja vodama

17 November 2016, Comments: 0

17. novembar 2016.
Koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27 – Životna sredina Nataša Đereg i član ove RG Pera Marković autori su analize “Mogućnosti Srbije za dostizanje standarda EU u oblasti upravljanja vodama”, koja je izrađena uz podršku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


Sаstаnаk Nаciоnаlnоg kоnvеntа о živоtnој srеdini u Vrbаsu

26 February 2015, Comments: 0

24. fеbruаr 2015. godine

Zаklјučci iz izuzеtnо sаdržајnе diskusiје, izmеđu оstаlоg, ukаzаli su nа аmbiјеnt u kојеm su оbični grаđаni pоstаvlјеni u izuzеtnо tеžаk pоlоžај nаsprаm držаvе i krupnih pоslоvnih оpеrаtеrа kојi su zаgаđivаči, gdе sе nеgаtivnim prоpisimа prоstо оdvrаćајu оd tužbi u pоkušајu оstvаrеnjа svојih Ustаvоm gаrаntоvаnih prаvа nа bеzbеdаn i čist živоtni аmbiјеnt. Prаvni sistеm nе stimulišе pаrnicе, štо sе čini visоkim sudskim tаksаmа i visоkim kаznаmа zа prоpuštеnе krаtkе rоkоvе zа plаćаnjе tаksi. Pоsеbаn prоblеm u dоkаznоm pоstupku је nеdоstаtаk stručnih studiја kојimа sе utvrđuје štеtni uticај zаgаđеnjа nа prirоdu i zdrаvlје lјudi. Vеštаčеnjе u tužbi kојim sе žеli dоkаzаti оdgоvоrnоst zа štеtu su prеskupа i nеdоstupnа оbičnim lјudimа i mаlim privrеdnicimа. Nеgаtivnе sudskе оdlukе vоdе dirеktnо u stеčај ili gubitаk imоvinе zа pоdnоsiоcа tužbе!


Poziv za sastanak o detaljima bilateralnog skrininga za poglavlje 27- Životna sredina

16 December 2014, Comments: 0

16. decembar 2014. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temama u okviru pregovaračkog poglavlja 27 (životna sredina), da se prijave za sastanak radi upoznavanja sa detaljima bilateralnog skrininga za pomenuta poglavlja.


Pred Srbijom ispunjavanje ekoloških obaveza u energetici

4 December 2014, Comments: 0

4. decembar 2014. godine

Srbiju u naredne tri do četiri godine očekuje ispunjavanje obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici koje se odnose na životnu sredinu u domenu energetike, rečeno je 4. decembra na skupu o usaglašavanju sektora energetike sa propisima EU i Energetskom zajednicom. U vreme kada je taj ugovor sklopljen, 2006. godine, rokovi za neke obaveze, poput 2018. godine delovali su kao “udoban rok”, ali je usledio period neizvesnosti tokom koga nije bilo dovoljno ulaganja u energetiku. Srbija mora da se uskladi u oblasti energetike sa četiri direktive EU o životnoj sredini, a smanjila je nivo sumpora u gorivima, što je jedno vreme bio predmet spora sa Energetskom zajednicom, rečeno je na skupu.