Dokumenti domaćeg zakonodavstva

Pregovaračke pozicije

Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Privredne komore Srbije nakon dostavljanja Rezultata skrininga, usvojene su na sastanku Pregovaračkog tima održanom 18. marta 2016. godine. Tekst Smernica je dogovoren u konsultacijama sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, organizacijama civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera, i predstavlja osnov za saradnju između pregovaračkih grupa i zainteresovanih aktera tokom pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, usvojeno je na sednici Vlade od 13. avgusta 2015. godine. Ovim su kompletirane sve strukture potrebne za vođenje pregovora sa Evropskom unijom.

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Zaključaj je objavljen u Službenom glasniku 13. avgusta 2015. godine.

Zaključak kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evrpske unije i njihove implementacije (skrining)

Zaključak je objavljen 13. avgusta 2015. godine u Službenom glasniku.

Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Odluka je objavljena Službenom glasniku Republike Srbije pod brojem 78/2013.

Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je usvojeno 13. avgusta 2015. godine, čime su kompletirane sve strukture potrebne za vođenje pregovora sa Evropskom unijom.

Pregovarački tim ima 24 člana, među kojima su stručnjaci iz državne administracije, nevladinog sektora, univerzitetski profesori, ali i predstavnici medija.

Odluka Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije su na sednici održanoj 4.juna 2014. godine usvojili Odluku o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u kojoj se navodi da će Odbor pre razmatranja predloga pregovaračke pozicije, obavezno razmotriti predloge, priloge i preporuke predstavnika civilnog društva odnosno Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračke grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji

Rešenje je objavljeno u “Službenom glasniku RS”, br. 95/2014 od 5. septembra 2014. godine.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Vlada Srbije usvojila je 31. jula revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), koji predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU, ali ujedno i plan izgradnje institucija za primenu tako usaglašenog pravnog poretka. Ovaj program realizovaće se u periodu do 2018. godine, koja je rok utvrđen za postizanje potpune unutrašnje spremnosti za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU  možete da preuzmete ovde.

Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. oktobra 2004. godine, Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji. Pri izradi ove rezolucije, pored skupštinskog Odbora za evropske integracije, aktivno su učestvovali i predstavnici Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji (sadašnja Kancelarija za evropske integracije) i predstavnici Evropskog pokreta u Srbiji. Zajednički rad Vlade, Skupštine i predstavnika civilnog društva u izradi ovog dokumenta, uspešan je model dijaloga svih zainteresovanih učesnika u procesu evropskih integracija i od suštinske je važnosti za dalje postizanje društvenog i političkog konsenzusa o ulasku u Evropsku uniju.

Rezolucija sadrži smernice za rad zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srbije s ciljem dostizanja Kopenhagenških kriterijuma.

Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji možete preuzeti ovde.

Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Narodna skupština je 16. decembra 2013. godine, usvojila Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. 

Ovom Rezolucijom Narodna skupština je potvrdila da je strateški cilj Republike Srbije u pregovorima o pristupanju sticanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji u najkraćem roku i da će svojim aktivnim delovanjem doprineti njihovom uspešnom vođenju i što skorijem okončanju. Rezolucijom se naglašava važnost saradnje Narodne skupštine i Vlade, koja je nadležna da vodi i koordinira proces pregovora o pristupanju, kako bi u najkraćem roku bili ispunjeni svi potrebni politički, ekonomski, pravni i institucionalni kriterijumi za članstvo u Evropskoj uniji.

Usvajanjem Rezolucije Narodna skupština jača svoju kontrolnu ulogu u procesu pregovora i pristupanja i spremnost da kroz saradnju sa civilnim društvom, stručnom javnošću i drugim zainteresovanim činiocima, obezbedi inkluzivnost u svim fazama pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Istovremeno se postiže potpuna i blagovremena obaveštenost o toku pregovora o pristupanju, kao i postignutim rezultatima.

Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji možete preuzeti ovde

Pregovarački okvir sa Evropskom unijom

Ovaj dokument daje smernice i principe za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji sa svakom zemljom kandidatom. Nakon što Evropska komisija kreira nacrt pregovaračke pozicije, sve zemlje članice Evropske unije moraju da usvoje pregovarački okvir. Zemlja koja predsedava Savetom EU taj dokument predstavlja na početku procesa pregovora. Pregovarački okvir možete preuzeti ovde.

Odluka o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Vlada Republike Srbije je u septembru 2013. godine donela odluku o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koji je zadužen za koordinaciju i vođenje procesa pregovora po svim poglavljima i u svim fazama pregovora. Pregovarački tim ove poslove obavlja u skladu sa osnovom za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji koju će utvrditi Vlada RS. Ovaj tim obavlja komunikaciju sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kao i sa državama koje imaju status kandidata za članstvo u EU. Takođe, učestvuje u radu pregovaračkih grupa za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, u skriningu ili analitičkom pregledu i oceni usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije i razmatra sve akte koji su od značaja za pregovore o pristupanju EU. Pregovarački tim  podnosi Vladi izveštaje o stanju pregovora.
Odluku o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora možete preuzeti ovde.