Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13 November 2015, Komentari 0

13. novembar 2015.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Socijalni dijalog treba da bude unapređen, osnovni je zaključak u Izveštaju, koji se, ove godine, samo površno osvrće na radno zakonodavstvo. Ponovo je ukazano da treba ograničiti praksu donošenja zakona po hitnoj proceduri. To je od izuzetne važnosti i za rad Socijalno ekonomskog saveta čiji se uticaj u Izveštaju ocenjuje kao ograničen. Zbog učestalog donošenja zakona po hitnoj proceduri, ovo telo u 2014. nije bilo konsultovano u vezi sa većim brojem zakona iz delokruga njegovog rada, uključujući i izmene i dopune zakona koje su dovele do smanjenja penzija i plata u javnom sektoru. Iako su aktivnosti Inspektorata za rad pojačane i bolje usmerene, naročito u borbi protiv rada na crno, nužno je da se dalje unaprede kapaciteti ove institucije na šta je Radna grupa više puta ukazivala u svojim preporukama.

U oblasti politike zapošljavanja u Izveštaju za 2015. izdvaja se da je stopa zaposlenosti nastavila umereno da raste, kao i da je došlo do smanjenja stope nezaposlenosti i stope neformalne zaposlenosti. Imajući u vidu metodologiju Međunarodne organizacije rada koja se kod nas primenjuje, po kojoj je zaposlen svako ko je u nedelji koja je prethodila anketiranju radio bar jedan sat, i ko je za rad primio bilo kakvu nadoknadu, bez obzira da li je ona novčana ili u naturi; da se svako ko nije aktivno tražio posao u prethodih mesec dana po ovoj metodologiji ne ubraja u nezaposlene; kao i nedostatak tačnih podataka o broju novih radnih mesta u realnom sektoru, uzdržani smo od bilo kakvih komentara u vezi sa ovim nalazima.

Članovi Radne grupe pozdravili su izradu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, koja se u pozitivnom smislu pominje u Izveštaju, a čiji će proces primene na godišnjem nivou pratiti ne samo Evropska komisija, već i civilno društvo kroz za to posebno predviđenu platformu.

Stopa izloženosti riziku od siromaštva je porasla na 25,6% u 2014, u odnosu 24,6% u 2013. Dostupnost i kvalitet usluga unutar lokalnih zajednica širom zemlje su neujednačeni, što je ponovljen nalaz Izveštaja iz 2014. Pružanje socijalnih usluga je dodatno ugroženo nedostatkom podzakonskih propisa i neefikasnom raspodelom budžetskih sredstava. Dodajemo da je i transparentnost u dodeli sredstava u ovoj oblasti, kako na nacionalnom, tako na lokalnom nivou veoma upitna. Izveštaj navodi da su Romi i dalje isključeni iz niza socijalnih usluga i njihovo učešće u formalnom tržištu rada i dalje je veoma nisko.

U pogledu jednakih mogućnosti za žene i muškarce, glavni problemi nastaju u primeni propisa naročito u pogledu otpuštanja trudnica i porodilja, seksualnog uznemiravanja, razlike u primanjima muškaraca i žena i nejednakosti u napredovanju, zaradama i penzijama. Relevantne institucije bi u ovom pogledu trebalo da se više uključe, a posebnu ulogu može imati Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.