O Poglavlju 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Teme poglavlja i pregovora

EU primenjuje integrisani pristup kako bi obezbedila visok nivo javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja bilja. Ovo se postiže primenom povezanih mera – od njive do trpeze, odnosno u celom lancu proizvodnje, prerade i distribucije hrane, sve do potrošača – kao i odgovarajućim nadzorom koji sprovode nadležni organi. Time se obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, kao jednog od osnovnih ciljeva politika EU. Istovremeno, potrebno je obezbediti efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je jedino moguće ukoliko su standardi bezbednosti hrane i hrane za životinje ujednačeni i dosledno primenjeni na celoj teritoriji EU. Propisi poglavlja 12 su izuzetno brojni i obuhvataju: bezbednost hrane; veterinarsku politiku (kao što su zdravlje i dobrobit životinja, identifi kacija i registracija životinja, kontrola ostataka veterinarskih lekova, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca); stavljanje na tržište hrane, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla (u koje spadaju i obavezne kontrole); bezbednost hrane za životinje (zasnovana na potpuno istim principima kao bezbednost hrane); fitosanitarnu politiku (kao što su kvalitet semena, sredstva za zaštitu bilja, štetni organizmi) i genetički modifikovane organizme. Da bi postala usklađena sa standardima EU iz ove oblasti, Srbija treba da prenese propise EU i obezbedi njihovu potpunu primenu. Ovo podrazumeva da nadležni organi obavljaju inspekciju i nadzor, kao i da postoje potrebne laboratorije. Takođe, potrebno je obezbediti da subjekti u poslovanju s hranom (odnosno svi koji proizvode, prerađuju, razmeštaju hranu ili su na neki drugi način uključeni u lanac) budu dobro obučeni i svesni svoje odgovornosti. Sistem bezbednosti hrane u EU zasnovan je na nekoliko načela: odgovornosti proizvođača (hrane, ali i hrane za životinje); sledljivosti hrane (sposobnost da se hrana, hrana za životinje, komponente hrane i životinje prate kroz sve faze u lancu); primeni sistema analize rizika (kako bi mere koje se primenjuju radi zaštite zdravlja bile efi kasne, proporcionalne i jasno usmerene), kao i primeni načela predostrožnosti kada je to neophodno (kako bi se u slučaju postojanja rizika, koji još uvek nije naučno razjašnjen, obezbedio visok nivo zaštite potrošača u EU). U momentu izrade ovog Vodiča još uvek je trajala rasprava u Savetu o Izveštaju sa skrininga za ovo poglavlje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Srbija ima obavezu da prihvati i u potpunosti primeni propise EU iz ove oblasti koji su na snazi u EU, u trenutku pristupanja. Međutim, zbog značaja trgovinske razmene sa EU, odnosno kako bi mogla da svoju hranu izvozi na tržište EU, Srbija već duži period prilagođava svoje standarde evropskim. Srbija će kao rezultat procesa prilagođavanja standardima EU, između ostalog, imati unapređene objekte za proizvodnju i preradu mesa, unapređen uzgoj životinja na farmama, bolje standarde dobrobiti životinja, kontrolisanu upotrebu pesticida u skladu sa standardima EU, pouzdan sistem nacionalnih laboratorija. Ovo će prvenstveno dovesti do toga da hrana koja se nudi građanima Srbije zadovoljava visoke standarde bezbednosti hrane koji važe u EU, koji su možda najstroži u svetu. Samim tim hrana iz Srbije koja zadovoljava ove standarde će imati slobodan put do evropskih potrošača, ali i na treća tržišta, koja vrednuju visoke standarde bezbednosti hrane koje postavlja EU. Ovde treba razvejati neke zablude i dezinformacije koje postoje. Srbija neće morati da se odrekne svojih tradicionalnih proizvoda, kao što su sir ili kajmak. Ako se proizvode za potrošnju u sopstvenom domaćinstvu, i dalje će se proizvoditi kao do sada, ali će, ukoliko se plasiraju na tržište, morati da zadovolje određene higijenske standarde radi zaštite potrošača. Takođe, Srbija neće morati da gaji genetski modifi kovane proizvode ako to sama ne želi, jer je sistem EU za GMO proizvode vrlo restriktivan i nepovoljan za njih, a najveći broj država EU je zabranio uzgajanje GMO proizvoda na svojoj teritoriji, imajući isti stav prema ovim proizvodima kao i Srbija.