O Poglavlju 19 - Socijalna politika i zapošljavanje

Evropsko zakonodavstvo u oblasti socijalne politike i zapošljavanja usmereno je ka stvaranju jednakih mogućnosti za sve, zabranu diskriminacije po bilo  kom osnovu i jačanju socijalnog dijaloga. Takođe, Evropska unija se i nizom efikasnih mera bori protiv neformanlnog rada (tzv. rada na crno) kako bi omogućila da sva radna snaga na teritoriji EU uživa jednaka prava i slobode. 

Poglavlje 19 obuhvata:

  • Radno pravo
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Jednake mogućnosti za žene i muškarce pri zapošljavanju, na radu i u pogledu socijalne sigurnosti
  • Politiku zapošljavanja
  • Socijalni dijalog
  • Posebna obavezujuća pravila u pogledu zabrane diskriminacije po osnovu rasne i etničke pripadnosti, religije i vere, invaliditeta, starosne dobi i seksualne orijentacije.

Evropsko radno zakonodavsvo štiti prava radnika u slučaju kolektivnog viška, stečajeva, preseljenja poslovnog sedišta, prava radnika da budu informisani i konsultovani o pitanjima koji se odnose na njihov rad, pravilima koja se odnose na radno vreme i bezbednost na radu, kao i pitanjima zaštite zdravlja.

Uveden je i pojam fleksigurnosti , koji označava kombinaciju sigurnosti zapošljavanja i socijalne sigurnosti sa celoživotnim učenjem.

Pravne tekovine Evropske unije usmerene su i prema uspostavljanju jednakih zarada za jednak rad, zabrani diskriminacije po bilo kojoj osnovi i jačanju socijalnog dijaloga.

Status poglavlja:

Eksplanatorni skrining održan je od 10. do 12. februara  2014. godine.

Bilateralni skrining održan je od 24. do 26. juna 2014. godine.

Izveštaj o skriningu objavljen je 18. januara 2016. godine

Pregovori o ovom poglavlju mogli bi biti otvoreni kada EU utvrdi da je Srbija ispunila sledeće merilo:

Srbija treba da podnese Komisiji Akcioni plan za postepeno prenošenje pravnih tekovinan (gde je neophodno) i za izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primenu pravnih tekovina u svim oblastima koje obuhvata poglavlje Socijalna politika i zapošljavanje. Izrada akcionog plana znači da je konstatovano da zbog težine problema i nedostataka kapaciteta, zemlja nije u stanju da otvori poglavlje,kao i da u vrlo kratkom i razumnom roku treba da podigne te kapacitete i jasno odredi kritične tačke.

Akcioni plan za poglavlje 19 bi trebalo da se pripremi do kraja 2018. godine.

Izveštaj Evropske komisije za 2018:

Srbija je „umereno pripremljena” u oblasti socijalne politike i zapošljavanja.

Evidentan je izvestan napredak u daljem usklađivanju relevantnog pravnog okvira sa acquis, posebno u oblasti zdravlja i zaštite na radu, kao i u funkcionisanju socijalnog dijaloga. Iako su aktivne  politike tržišta rada obezbeđene, obuhvat nezaposlenih aktivnim merama je veoma ograničen.

Srbiji je preporučeno da u predstojećem periodu posebno:

  • Poveća finansijske i institucionalne resurse za zapošljavanje i socijalnu politiku kako bi se usmerile na mlade, žene i dugoročno nezaposleni.
  • Unapredi sistem socijalne zaštite kako bi se omogućila delotvorna  podrška onom delu populacije kojoj je pomoć najpotrebnija
  • Značajno ojača bipartitni i tripartitni socijalni dijalog na svim nivoima.