O Poglavlju 2 - Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika je jedna od osnovnih sloboda koja je garantovana pravom Evropske unije. Ovo poglavlje obuhavata pravne tekovine EU kojima se obezbeđuje pravo građana država članice EU da rade u nekoj drugoj državi članici EU, da u njoj, sa tim ciljem, borave sa svojom porodicom, kao i da imaju jednake tretmane u odnosu na domaće radnike u pogledu uslova rada, kao i poreskih i socijalnih olakšica.

Poglavlje 2 obuhvata:

  1. Pristup tržištu rada
  2. EURES (Evropska služba za zapošljavanje)
  3. Koordinacije sistema socijalne sigurnosti
  4. Evropske kartice zdravstvenog osiguranja

 

U odnosu na pristup tržištu rada, prema odredbama pravne tekovine EU, radnik koji se seli u drugu državu članicu ima pravo na:

  • Rad bez radne dozvole (osim radnika iz novih država članica koje su obuhvaćene prelaznim periodom)
  • Jednakost postupanja prilikom zapošljavanja kao sa državljanima članice u kojoj se rad obavlja
  • Jednaku socijalnu sifurnost kakvu imaju i državljani članice u kojoj se radnik zapošljava
  • Pravo članova porodice da se pridruže radniku i da primaju porodičnu naknadu
  • Potpunu koordinaciju sistema socijalne sigurnosti (pravo na penziju i doprinosi za socijalnu sigurnost)
  • Uzajamno priznavanje kvalifikacija

EURES (Evropska služba za zapošljavanje) je mreža zavoda za zapošljavanje pokrenuta sa ciljem da olakša slobodno kretanja radnika unutar 28 zemalja EU uključujući i Švajcarsku, Island, Lihtenštajn i Norvešku. Partneri u mreži (javne službe za zapošljavanje, privatne službe za zapošljavanje, sindikati, organizacije poslodavaca) pružaju informacije, usluge savetovanja i posredovanja prilikom zapošljavanja.

Evropska unija tradicionalno postavlja određena ograničenja u slobodnom kretanju radnika iz novih država članica, tzv. prelazne periode. Ukupan prelazni period traje sedam godina i podeljen je u tri faze – „formula 2+3+2“: početno ograničenje od dve godine, nakon čega je moguće produženje za još tri godine posle prve revizije i na kraju za još dve godine, pod uslovom da postoje opravdani razlozi za to produženje.

Koordinacija sistema socijalne sigurnosti je pravo radnika migranata i onih koje oni izdržavaju da steknu, kumuliraju ili prenesu doprinose socijalne sigurnosti , kao i da dobiju isplatu ovih doprinosa.

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja omogućava pristup medicinskim uslugama za vreme privremenog boravka u bilo kojoj od 28 zemalja EU, kao i Lihtenštajnu, Norveškoj, Švajcarskoj i na Islandu, prema istim uslovima i po istoj ceni kakvu imaju ljudi osigurani u toj zemlji. Kartica se izdaje od strane nacionalnog fonda za zdravstveno osiguranje.

Status poglavlja:

Eksplanatorni sastanak održan je 23. januara 2014. godine.

Izveštaj o skriningu objavljen je 1. septembra 2015. godine.

Predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 2 Vlada RS usvojila je u julu 2018. godine.

Otvaranje poglavlja očekuje se do kraja godine.

Izveštaj Evropske komisije za 2018:

Srbija je umereno pripremljena u oblasti slobode kretanja radnika.

U narednoj godini Srbija bi trebala posebno da nastavi jačanje saradnje sa državama članicama EU o koordinaciji društvenih sigurnosni sistemi.