O Poglavlju 20 – Industrijska politika i preduzetništvo

Pravne tekovine Evropske unije u okviru poglavlja 20 u najvećem delu se sastoje od načela industrijske politike koja su definisana u saopštenjima, preporukama i zaključcima Saveta i nije ih potrebno direktno prenositi u domaće zakonodavstvo. Izuzetak predstavlja Direktiva 2011/7/EU o borbi protiv zakasnelog plaćanja u komercijalnim transakcijama (Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial transactions) i Preporuka Evropske komisije u vezi definisanja mikro, malih i srednjih preduzeća (Commission recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises). Politika Evropske unije u oblasti malih i srednjih preduzeća obuhvaćena je Aktom o malim preduzećima za Evropu (Small Business Act for Europe), gde se između ostalog insistira na primeni zajedničke definicije malih i srednjih preduzeća. Stoga se može reći da se industrijska politika delimično vodi na nacionalnom, a delimično na nadnacionalnom, odnosno evropskom nivou.

U septembru 2017. godine, Evropska komisija je usvojila poslednje saopštenje “Investiranje u pametnu inovativnu i održivu industriju – obnovljena strategija EU o industrijskoj politici” (Investing in a smart innovative and sustainable Industry – A renewed EU Industrial Policy strategy (COM2017) 479) koje promoviše industriju baziranu na digitalizaciji, inovacijama i primeni novih tehnologija koje su efikasne u upotrebi resursa i nisu štetne po životnu sredinu (circular and carbon economy). Stoga je ključno usmeravanje investicija u navedene oblasti, ali i dalje unpređivanje znanja i veština zaposlenih, a sve u cilju kreiranja konkurentne industrije na međunarodnom tržištu. U partnerstvu sa državama članicama, regionima, gradovima i privatnim sektorom, evropska industrija treba da bude usmerena na: digitalizaciju, inovacije, investicije, internacionalizaciju, unapređenje znanja i veština zaposlenih i tzv. circular and carbon economy.

U cilju unapređenja industrijske politike i preduzetništva, Evropska unija je razvila posebne programe podrške kojima upravlja Evropska komisija. U programima mogu učestvovati i treće zemlje, ali uz obavezu plaćanja kontribucije (COSME). U budžetskom periodu 2014-2020. godine, glavni instrumenti podrške industrijskoj politici i razvoju preduzetništva su Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, COSME) i HORIZON 2020.

Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Poglavlje 20 je definisana u januaru 2017. godine, a poglavlje 20 je zvanično otvoreno 27. februara 2017. godine.