O Poglavlju 25 - Nauka i istraživanje

Teme poglavlja i pregovora

Cilj politike EU u oblasti nauke i istraživanja jeste stvaranje naučnog i tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog i privrednog razvoja. Pravne tekovine EU u oblasti nauke i istraživanja, u skladu sa UFEU, zahtevaju od država članica da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se omogućilo funkcionisanje Evropskog istraživačkog prostora, kao i da preduzmu neophodne mere da obezbede primenu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont 2020. Načelno posmatrano, pravne tekovine EU na polju nauke i istraživanja ne zahtevaju transpoziciju pravila EU u nacionalni pravni poredak. Uspešno sprovođenje pravnih tekovina EU na ovom području uglavnom podrazumeva ispunjavanje uslova koji su neophodni radi delotvornog učešća u programima istraživanja, radi integrisanja u Evropski istraživački prostor i radi doprinosa Uniji inovacija. Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci, da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa istraživačkim subjektima iz država članica EU i međunarodnim partnerima. Istraživačka politika u EU ima za cilj da ojača naučne i tehnološke osnove Evropske unije stvaranjem Evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koje podstiču konkurentnost (uključujući tu i svoje privrede), promovišući sve neophodne istraživačke aktivnosti, obavezno uključujući tu i mere koje se zasnivaju na drugim politikama EU. Na putu ka Evropskom istraživačkom prostoru važno je da zemlje kandidati u potpunosti učestvuju u okvirnim programima istraživanja. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pristupanjem naučnom sistemu Evropske unije, državama članicama se otvaraju mogućnosti punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje njenih naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje  dodatnih sredstava za fi nansiranje istraživanja. Ukupnom napretku i poboljšanju kvaliteta života u velikoj meri doprinose zajednički programi delovanja u nauci, istraživanju i inovacijama. Na taj način zemlje članice EU mogu postizati bolje zajedničke rezultate i viši nivo konkurentnosti na globalnom planu.