O Poglavlju 26 - Obrazovanje i kultura

Teme poglavlja i pregovora

Oblasti obrazovanja i obuka, mladih i kulture prvenstveno su u nadležnosti zemalja članica Evropske unije. UFEU predviđa da Evropska unija treba da pospešuje saradnju zemalja članica i da podržava i upotpunjuje njihov rad, uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

Polazeći od navedenog, pravne tekovine EU u oblasti obrazovanja i kulture sastoje se pre svega od okvira za saradnju, koji čine programi EU i otvoreni metod koordinacije koji treba da doprinese približavanju nacionalnih politika i ostvarivanju zajedničkih ciljeva. U oblastima obrazovanja i omladine države članice treba da obezbede valjano upravljanje decentralizovanim programima EU. Pravne tekovine EU takođe nalažu članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana clanica EU.

Kada je reč o oblasti kulture, Uneskova Konvencija o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine, koju su članice EU ratifikovale, predstavlja glavnu komponentu pravnih tekovina Evropske unije. EU takođe pomaže promovisanje tema u vezi za sportom u Evropi.

Status: Poglavlje je otvoreno i odmah zatvoreno 27. febuara 2017. godine

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Potrebno je da sve države članice uspostave nacionalne agencije i da odrede nacionalna tela za nadzor nad implementacijom relevantnih programa EU, na primer trenutno „Erazmus +“. Pored dostavljanja informacija i savetovanja korisnika, ove nacionalne agencije upravljaju većim delom programskih aktivnosti kao finansijski posrednici u ime Evropske komisije i odgovorne su za puno sprovođenje projektnog ciklusa u aktivnostima koje se finansiraju iz ovih programa.

Kada je reč o politikama u oblasti kulture, primenom načela iz člana 167 UFEU, omogućiće se razvoj, očuvanje i promovisanje kulturne raznolikosti.