O Poglavlju 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Teme poglavlja i pregovora

Poglavlje 28 je podeljeno na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja. Pravne tekovine EU u oblasti zaštite potrošača regulišu bezbednost potrošačke robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača u brojnim pojedinačnim sektorima. One podrazumevaju opšti okvir finansiranja i pravila koja regulišu zaštitu potrošača na nivou Evropske unije i nivou država članica, uključujući mere zabrane i pristup pravdi, uz mere za poboljšanje saradnje između vlasti država članica. Oblast zaštite potrošača reguliše set od nekoliko važnih  direktiva koje je potrebno preneti u domaće zakonodavstvo, kao što su: Direktiva o ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija, Direktiva o nepravičnim ugovornim odredbama, Direktiva o ugovorima zaključenim na daljinu, Direktiva o tajmšeringu, Direktiva o nepoštenom poslovanju, Direktiva o označavanju cena i Direktiva o sudskim zabranama. Usklađivanje pravila o zaštiti potrošača ima za cilj da odstrani prepreke na tržištu i da omogući integrisani ekonomski prostor, tako da usluge i robe mogu da cirkulišu sa istim standardima bezbednosti i kvaliteta i da potrošači uživaju visok nivo zaštite svojih prava. Dati okvir se takođe odnosi na aspekte u ve zi sa opštom bezbednošću potrošačkih proizvoda, kao što su opasne imitacije, odgovornost za proizvode sa nedostacima i EU sistem brzog uzbunjivanja (RAPEX). Pored toga, regulisana su i pitanja kao što su: prodaja potrošačke robe i garancije u vezi sa tim, nepovoljni uslovi ugovora, navođenje cena, prodaja od vrata do vrata, prodaja na daljinu, marketing finansijskih usluga na daljinu, potrošački krediti, lažno i uporedno oglašavanje, nepoštena trgovina, paket putovanja i prava putnika koji lete. Pravne tekovine EU u oblasti javnog zdravlja obuhvataju mere u vezi sa opštim okvirom finansiranja i mere za regulisanje ove oblasti. Takođe, regulišu se pitanja vezana za kontrolu duvana, prenosive bolesti, krv, tkiva i ćelije, mentalno zdravlje, prevenciju zloupotrebe droga, zdravstvenu neravnopravnost, ishranu, smanjenje štetnog dejstva alkohola, skrining raka, zdravu okolinu, kao i za sprečavanje povreda, promovisanje bezbednosti i Evropsku akciju u oblasti retkih bolesti. U momentu izrade ovog Vodiča još uvek je trajala rasprava u Savetu o Izveštaju sa skrininga za ovo poglavlje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Kroz zajedničku politiku zaštite potrošača, a preko regulisanja i nadzora na području zaštite potrošača, u Republici Srbiji će biti omogućen veći stepen bezbednosti proizvoda, a time i bolja zaštita potrošača, kao i opšte poboljšanje kvaliteta života. Tako se smanjuju izdaci u zdravstvu, odnosno troškovi lečenja povreda i bolesti uzrokovanih korišćenjem nebezbednih proizvoda. Razvoj sistema vansudskog rešavanja sporova na ovom području rasterećuje sudove, a rad udruženja za zaštitu potrošača doprinosi jačanju uticaja potrošača. Uključivanjem u sistem RAPEX, za brzu razmenu upozorenja i informacija o opasnim i nebezbednim proizvodima, podiže se opšti nivo bezbednosti proizvoda, između ostalog sprečavanjem prodaje i povlačenjem sa tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Punim učešćem u RAPEX-u (Srbija sad sarađuje sa RAPEX-om) biće u potpunosti onemogućeno da roba povučena sa tržišta drugih država članica EU, bude plasirana na tržištu Srbije. Primena i sprovođenje politika zaštite potrošača i zdravlja zahteva adekvatne administrativne kapacitete i infrastrukturu na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Republika Srbija će morati da obrazuje nezavisne administrativne strukture sa izvršnim ovlašćenjima, čime će se omogućiti delotvoran nadzor nad tržištem i sprovođenje propisa. Potrebno je obezbediti i odgovarajuće mehanizme vansudskog rešavanja sporova, informisanje i obrazovanje potrošača, dati odgovarajuću ulogu organizacijama za zaštitu potrošača, i dr. Zajednička politika zaštite zdravlja ostvaruje se kroz promociju zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. Primera radi,  primenom visokih standarda EU, Srbija će moći da garantuje obavljanje transplantacijskih usluga u skladu sa najsavremenijim tehnološkim i medicinskim dostignućima. U pogledu javnog zdravlja, potreban je adekvatan administrativni kapacitet, sa ciljem pravilne primene i kontrole sprovođenja zdravstvenog zakonodavstva EU, posebno u oblasti krvi, tkiva i ćelija.