O Poglavlju 29 - Carinska unija

Teme poglavlja i pregovora

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju sastoje se uglavnom od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje carinske unije, kao i efi kasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Bez carinske unije EU, Zajednička trgovinska politika i razvoj Evropske unije, njeno zajedničko poljoprivredno tržište i efi kasna koordinacija ekonomskih i monetarnih politika – ne bi bili mogući. Carinska unija je zasnovana na odredbama UFEU Slobodno kretanje robe (članovi 28–33). Članom 28 je utvrđeno da carinska unija obuhvata ukupnu trgovinu robom, što uključuje zabranu carina i mera koje imaju isto dejstvo na uvoz i izvoz robe među državama članicama EU, kao i primenu zajedničke carinske tarife na njihove trgovinske odnose sa trećim državama. Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih zemalja primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote. Pravne tekovine EU u ovom sektoru sastoje se od zakonodavstva koje se direktno primenjuje u državama članicama i koje uključuje Carinski kodeks EU i prateće odredbe o njegovom sprovođenju, Kombinovanu nomenklaturu EU, Zajedničku carinsku tarifu sa trgovinskim preferencijalima, tarifnim kvotama i tarifnim suspenzijama i drugim carinskim propisima van opsega Carinskog kodeksa, kao što su carinske kontrole krivotvorene i piratske robe, prekursora droga i izvoz kulturnih dobara. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pregovori u poglavlju carinske unije su uglavnom koncentrisani na usvajanje pravnih tekovina EU. Međutim, zemlje kandidati su dužne da dostave i informacije o uspostavljanju dovoljnog operativnog kapaciteta njihove carinske uprave o pitanjima kao što su: reforma i jačanje njihovih carinskih službi, sprovođenje mera za smanjenje vremena čekanja na granici, garantovanje zaštite autorskih prava i prava industrijske svojine, borba protiv privrednog i organizovanog kriminala, kao i protiv prevare i korupcije, poboljšanje interne koordinacije unutar carinske uprave i carinske administracije i drugih srodnih organa za sprovođenje (uključujući policiju i sudske vlasti) neophodnih zakonskih i institucionalnih mera da bi se obezbedila pravilna naplata i kontrola sredstava. Država kandidat mora da razvije politike, sisteme, procedure i instrumente tehnologije kompatibilne sa zahtevima i standardima EU i da obezbedi neophodne kapacitete za primenu i sprovođenje
propisa, uključujući i povezivanje sa odgovarajućim kompjuterizovanim carinskim sistemima EU. Carinski organi moraju da obezbede i odgovarajući kapacitet za primenu i sprovođenje posebnih pravila predviđenih u odgovarajućim delovima pravnih tekovina EU, kao što su deo o spoljnoj trgovini, zdravlju i bezbednosti. Srbija će nakon pristupanja, kao i sve države članice EU, primenjivati istu carinsku stopu na robu koja se uvozi iz zemalja koje nisu članice EU. Na primer, pristupanjem EU, granica Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom će postati unutrašnja granica EU, na kojoj će se ukinuti carinske kontrole, dok će granica sa Bosnom i Hercegovinom postati spoljna, na kojoj će se carinska kontrola zadržati. Takođe, po pristupanju Srbije Evropskoj uniji, srpski državljani će moći da kupe robu u bilo kojoj državi članici EU i da je, bez ikakvih carinskih dažbina, dopreme u Srbiju, jer se više neće raditi o uvozu robe.