O Poglavlju 33 - Finansijske i budžetske odredbe

Teme poglavlja i pregovora

Ovo poglavlje obuhvata pravila koja se odnose na finansijska sredstva neophodna za finansiranje budžeta EU („sopstvena sredstva“). Budžetska sredstva EU prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih (prihodi od carina, uključujući i carine na poljoprivredne proizvode i dažbine na šećer); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatu vrednost i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka. Zemlje članice moraju da imaju odgovarajući administrativni kapacitet da adekvatno koordinišu i obezbede prikupljanje, isplatu i kontrolu sopstvenih sredstava. Pravne tekovine u ovoj oblasti su neposredno primenjive i ne zahtevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, potrebno je preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbedila puna i pravilna primena pravila o sopstvenim sredstvima od trenutka pristupanja. Uplate sopstvenih sredstava država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka su najvažniji izvor prihoda Evropske unije i u znatnoj meri su direktno povezane sa ekonomskom snagom pojedinih država članica. Godišnji budžet se planira u okviru Finansijske perspektive, koja čini višegodišnji fi nansijki okvir za budžetske prioritete tokom srednjoročnog perioda i ona se pre svega bavi rashodnom stranom budžeta, odnosno programima koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Od pristupanja EU, država članica uplaćuje potrebne doprinose u zajednički budžet EU, tako da je u mogućnosti da u određenom iznosu koristi sredstva iz odgovarajućih fondova EU. Sprovođenje pravnih tekovina EU u ovoj oblasti podrazumeva da država članica raspolaže administrativnim kapacitetom koji će biti u mogućnosti da na pouzdan i propisan način obavlja delatnosti u vezi sa određivanjem i stavljanjem na raspolaganje finansijskog doprinosa zemlje članice budžetu EU.