O Poglavlju 35 - Ostala pitanja: Kosovo

Pregovaračko poglavlje 35 je specifično u slučaju pregovora o pristupanju Srbije. U drugim pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, obuhvatalo je pitanja koja ne mogu da se svrstaju ni u jedno drugo pregovaračko poglavlje ili za raspravu o pitanjima koja se pojave nakon što je određeno poglavlje privremeno zatvoreno, kako bi se izbegla potreba za ponovnim pregovaranjem tih poglavlja. Zbog toga u ovom poglavlju nema unapred definisanih pravnih tekovina EU. U slučaju pregovora sa Srbijom, osim navedenih pitanja, Evropska unija je iskoristila Poglavlje 35 kako bi se preko njega pratio i napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Ovo je utvrđeno Pregovaračkim okvirom EU za vođenje pristupnih pregovora sa Srbijom, koji kaže da će se „pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova razmatrati u okviru Poglavlja 35 – Ostala pitanja kao posebna stavka kojom se treba baviti u ranoj fazi pregovora, kao i tokom celog procesa pregovaranja, a u posebno opravdanim slučajevima i u okviru drugih relevantnih poglavlja. Ovo znači da se u okviru Poglavlja 35 neće voditi rasprava o temama koje su predmet dijaloga Beograda i Prištine, već o primeni dogovora nastalih u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Imajući u vidu značaj dijaloga Beograda i Prištine, na Poglavlje 35 će se odnositi pravila vođenja pristupnih pregovora utvrđena u pregovaračkom okviru EU, a koja se prema novoj metodologiji pregovora primenjuju na poglavlja 23 i 24. U Izveštaju sa skrininga Visoki predstavnik za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i Evropska komisija su predložile otvaranje pregovora bez merila za otvaranje. Budući da u ovom poglavlju nema pravnih tekovina EU o kojima se u ovom trenutku razgovara, ovo poglavlje je otvoreno bez podnošenja pregovaračke pozicije Republike Srbije. Prilikom otvaranja poglavlja, Evropska unija je utvrdila 36 prelaznih merila za dalje pregovore u ovom poglavlju.