O Poglavlju 5 - Javne nabavke

Teme poglavlja i pregovora

Javne nabavke su važan segment funkcionisanja privrede, a delotvoran sistem javnih nabavki je neophodan za postizanje ciljeva slobodnog tržišta. Pravne tekovine EU o javnim nabavkama utemeljene su na opštim načelima kao što su: vidljivost, ravnopravan tretman, slobodna konkurencija i nediskriminacija. Ova načela se primenjuju na sve postupke javnih nabavki. Dodelu ugovora o javnim nabavkama (ugovori o izvođenju javnih radova, ugovori o javnoj nabavci dobara i usluga) uređuju dve posebne direktive: Direktiva 2014/24/EU o takozvanim „tradicionalnim naručiocima“ („klasični sektor“) i Direktiva 2014/25/EU o organima i subjektima koji posluju u vodnom sektoru, sektoru energetike, saobraćaja i poštanskih usluga („komunalni sektor“). Pored toga, Direktiva 2009/81/EZ propisuje da postupke za dodelu određenih ugovora o izvođenju radova, ugovora o pribavljanju dobara i usluga, koordinišu naručioci ili subjekti na području odbrane i bezbednosti. Istovremeno, propisima EU uređeno je i pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Pravila o predmetnim ugovorima i o oglašavanju razrađena su posebnim propisima o Zajedničkom rečniku nabavki i o standardnim obrascima za objavljivanje. Uz standardne postupke javnih nabavki, sistem javnih nabavki u EU čine i koncesije i javno-privatno partnerstvo. Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji po prvi put defi nisana su jasna i nedvosmislena pravila za dodelu ugovora o koncesijama na nivou EU. Usaglašenost sa direktivama o nabavkama zahteva adekvatne administrativne kapacitete za njihovo sprovođenje, kako bi bilo obezbeđeno funkcionisanje sistema javnih nabavki, kreiranje politike, funkcionisanje operativnih sredstava, službi za podršku, nadzora i statističkih podataka, kao i usklađene kontrole za sve oblasti koje se tiču javnih nabavki. Osim toga, celishodno je da glavni naručioci na svim nivoima poseduju neophodne administrativne kapacitete kojima se obezbeđuje delotvorno sprovođenje pravila o nabavkama. Pravne tekovine EU takođe sadrže pravila o postupku zaštite i pravnim lekovima u postupcima javnih nabavki. Potrebno je da institucije koje čine deo sistema javnih nabavki obezbede sprovođenje zakonodavnog okvira, kao i da obezbede efektivan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Unapređenje sistema javnih nabavki je preduslov za privredni rast i razvoj, a ono se pre svega ogleda u poštovanju osnovnih načela, pružanju međusobne stručne pomoći i edukaciji u oblasti javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije u sistemu javnih nabavki.