O Poglavlju 6 - Pravo privrednih društava

Teme poglavlja i pregovora

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU, pri čemu su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Istovremeno, ovim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efi kasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih fi nansijskih izveštaja. Pravne tekovine EU u oblasti prava privrednih društava uređuju pitanja u vezi sa obaveznim objavljivanjem dokumenata i podataka od strane privrednih društava; osnivanjem, spajanjem i podelom javnih društava sa ograničenom odgovornošću; prekograničnim spajanjem društava sa ograničenom odgovornošću; obavezom obelodanjivanja podataka koji se odnose na ogranke osnovane u državi članici od strane nekih vrsta društava; jednočlanim privatnim društvima sa ograničenom odgovornošću; ponudama za preuzimanje; ostvarivanjem nekih prava akcionara u društvima koja su kotirana na berzi i Statutom Evropske kompanije. U oblasti fi nansijskog izveštavanja, pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih fi nansijskih izveštaja, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja. Primena međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS – International Accounting Standards) obavezna je za određena tela od javnog značaja. Osim toga, pravne tekovine EU uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na ovaj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije.