O Poglavlju 9 - Finansijske usluge

Teme poglavlja i pregovora

Najvažniji ciljevi pra vnih tekovina EU u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti, finansijske stabilnosti preduzeća koja posluju u finansijskom sektoru i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Pravne tekovine EU u oblasti fi nansijskih usluga obuhvataju oblasti bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih fondova, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Takođe, uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor fi nansijskog tržišta. Finansijske institucije mogu da posluju širom EU u skladu sa „sistemom jedinstvenog pasoša “ i sa načelom „kontrole matične zemlje“, bilo kroz uspostavlja Sistem jedinstvenog pasoša omogućava finansijskim institucijama registrovanim u jednoj državi članici neometano poslovanje u celoj EU, bez traženja posebne dozvole od države domaćina. Princip kontrole koju sprovodi država u kojoj finansijska institucija ima sedište iako su filijale u drugim državama ili se radi o prekograničnom pružanju usluga.

U oblasti banaka i finansijskih konglomerata, pravne tekovine EU utvrđuju zahteve u pogledu odobravanja, poslovanja i prudencijalnog nadzora kreditnih institucija, kao i zahteve u pogledu adekvatnosti kapitala koji se odnose na kreditne institucije i investiciona društva. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti takođe utvrđuju pravila u vezi sa dodatnim nadzorom finansijskih konglomerata i prihvatanjem, obavljanjem i prudencijalnim nadzorom poslovanja institucija za elektronski novac. Istovremeno, predviđena su i pravila u odnosu na godišnje i konsolidovane fi nansijske izveštaje banaka i drugih finansijskih institucija. One takođe usklađuju određene odredbe u vezi sa reorganizacijom i likvidacijom kreditnih institucija koje imaju filijale u više od jedne države članice. U oblasti osiguranja i penzija, nekoliko direktiva utvrđuju pravila koja se odnose na odobravanje, poslovanje i nadzor nad privrednim društvima za životno i neživotno osiguranje. Pravne tekovine EU utvrđuju pravila za dodatni nadzor osiguravajućih grupa. Pored toga, one uspostavljaju nadzor reosiguravača od strane nadležnih organa u njihovoj „matičnoj državi”, zahvaljujući kojem mogu da rade na prostoru EU. U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje.