Plan rada

Plan rada za 2014. godinu

Radna grupa za poglavlja 30 i 31

Članovi radne grupe: predstavnici OECD, kompanija, zainteresovani državni službenici, eksperti kao i predstavnici medija.

Ciljevi rada ove radne grupe će biti sledeći:

*  bolje upoznavanje članove radne grupe  (predstavnike OECD, predstavnike kompanija, zainteresovane državne službenike i eksperte) o procesu pregovora.
*  organizovanje radne grupe odnosno podgrupa u efikasno telo za monitoring procesa pregovora i davanje preporuka praktične politike koje bi ovaj proces mogle da unaprede kao i za bolje obaveštavanje javnosti o ključnim pitanjima.
*  Iako su ova poglavlja uglavnom shvaćena kao tehnička, ona u slučaju Srbije imaju i politički značaj, tako da će rad ove radne grupe biti fokusiran i na podršku uspostavljanju političke klime zasnovane na kompromisu i proaktivnom delovanju sa ciljem preventivnog otklanjanja problema.

Konstutivna sednica Radne grupe održana je 18. septembra 2014. godine u Beogradu, na kojoj je utvrđen način rada i utvrđena podela grupe na dve podgrupe: poglavlje 30 i poglavlje 31. 

Kao prvu aktivnost radne grupe, ISAC planira jednodnevnu konferenciju uz podršku Friedrich Ebert Fondacije, na koju će biti pozvani glavni pregovarač, predstavnik Evropske komisije odnosno nadležnog direktorata , kao i ekspert iz Hrvatske. Namera je da se ovim događajem i zvanično upozna javnost sa ključnim izazovima koja leže u poglavlju 30. Ovom prilikom će biti objavljena i uvodna studija za pregovore u poglavlju 30, i biće postavljena osnova za prvi set preporuka koje će proizaći iz diskusija na konferenciji, što će biti i prvi proizvodi rada radne grupe. (tokom novembra)

ISAC je spremio i sveobuhvatni projekat za koji trenutno traži donatora, a kojim bi se trasirao rad radne grupe za sledeće 4 godine i pomoću kojeg bi se dobili složeniji i sveobuhvatniji produkti.