Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, Slobodno kretanje kapitala, Finansijske usluge: Dokumenta