Prijavljivanje za članstvo u Radnim grupama

Ime organizacije

Osnovni podaci o organizaciji

Godina osnivanja

Broj članova

Website

Email

Kontakt osoba

Kontakt telefon

Radne grupe
RG 1 Slobodno kretanje robe RG 2 Zaštita potrošača i zaštita zdravlja RG 3 Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, Slobodno kretanje kapitala, Finansijske usluge RG 4 Javne nabavke, Finansijska kontrola RG 5 Pravo privrednih društava RG 6 Politika konkurencije RG 7 Poljoprivreda i ruralni razvoj, Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Ribarstvo RG 8 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata RG 9 Finansijske i budžetske odredbe RG 10 Informaciono društvo i mediji RG 11 Energetika RG 12 Pravosuđe i osnovna prava RG 13 Pravda, sloboda i bezbednost RG 14 Oporezivanje RG 15 Ekonomska i monetarna politika, Carinska unija RG 16 Preduzetništvo i industrijska politika RG 17 Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje RG 18 Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kultura RG 19 Životna sredina RG 20 Spoljni odnosi, Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika RG 21 Ostala pitanja - Kosovo Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije 

Polje ekspretize

Komentar

captcha