Prijavljivanje za članstvo u Radnim grupama

Ime organizacije

Osnovni podaci o organizaciji

Godina osnivanja

Broj članova

Website

Email

Kontakt osoba

Kontakt telefon

Radne grupe
RG 1 Slobodno kretanje robeRG 2 Zaštita potrošača i zaštita zdravljaRG 3 Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, Slobodno kretanje kapitala, Finansijske uslugeRG 4 Javne nabavke, Finansijska kontrolaRG 5 Pravo privrednih društavaRG 6 Politika konkurencijeRG 7 Poljoprivreda i ruralni razvoj, Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, RibarstvoRG 8 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenataRG 9 Finansijske i budžetske odredbeRG 10 Informaciono društvo i medijiRG 11 EnergetikaRG 12 Pravosuđe i osnovna pravaRG 13 Pravda, sloboda i bezbednostRG 14 OporezivanjeRG 15 Ekonomska i monetarna politika, Carinska unijaRG 16 Preduzetništvo i industrijska politikaRG 17 Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanjeRG 18 Nauka i istraživanje, Obrazovanje i kulturaRG 19 Životna sredinaRG 20 Spoljni odnosi, Spoljna, bezbednosna i odbrambena politikaRG 21 Ostala pitanja - KosovoRG 22 Transportna politikaMeđusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije

Polje ekspretize

Komentar

captcha