Beogradski centar za bezbednosnu politiku - BCBP

Koordinator Radne grupe

Datum
 osnovan 2006. godine
URL projekta
 Posetite stranu

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava. U središtu interesovanja organizacije su sve politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti.

BCBP podržava konsolidaciju reforme sektora bezbednosti i integraciju država zapadnog Balkana u evroatlantsku zajednicu kroz:

  1. istraživanja;
  2. analize i predloge praktične politike;
  3. javno zastupanje;
  4. obrazovanje;
  5. izdavačku delatnost;
  6. stručnu podršku reformama;
  7. umrežavanje svih relevantnih aktera.

 

Posebno, BCBP istražuje dinamiku i domete reforme državnih aparata sile Republike Srbije, kao i probleme njihovog stavljanja pod demokratsku civilnu kontrolu i javni nadzor.

Važan deo aktivnosti usmeren je na istraživanje i javno tematizovanje potrebe i izgleda za uključenje Srbije u procese regionalne i globalne bezbednosne saradnje i integracije.

SStojanovic BCBPSonja Stojanović Gajić 2006. godine magistrirala na programu Politika, bezbednost i integracije na Školi za slovenske i istočnoevropske studije Univerzitetskog koledţa u Londonu sa disertacijom na temu “Reforma policije tokom liberalne i iliberalne tranzicije: evropenizacija ili domaća politika kao i uvek? (podnaslov: Uporedna studija reformi policija u Sloveniji i Srbiji u periodu 1991-2005)“ sa najvišim uspehom (eng. distinction). 2002. Diplomirala je japanologiju na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Od 2006. je direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (do 2010. poznat pod imenom Centar za civilno-vojne odnose). Od 2006. do 2011. godine, bila je saradnica na predmetima Globalna i nacionalna bezbednost, Nauka o bezbednosti, Bezbednost Srbije, Bezbednost Jugoistočne Evrope, Reforma sektora bezbednosti i Izazovi, rizici i pretnje na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Radila je kao saradnica na projektima Jedinice za strateški razvoj Odeljenja za sprovođenje zakona Misije OEBS-a u SCG, i kao istraživačica na projektu Modernizacija parlamentarnih pravila i procedura u Narodnoj skupštini Republike Srbije, International Agency for Civic Diplomacy and Development (IACDD). Vršila je dužnost urednice Mreže, biltena za neprofitni sektor u Građanskim inicijativama u periodu od 2001. do 2002. godine.