Centar za obrazovne politike (COP)

Koordinator Radne grupe

URL projekta
 Posetite stranu

Centar za obrazovne politike (COP) je nezavisni multidisciplinarni istraživački centar koji pruža stručnu podršku donosiocima odluka i praktičarima u razvoju, primeni i evaluaciji politika u oblasti obrazovanja. COP stalno nastoji da prepozna i ukaže na oblasti kojima, kako donosioci odluka, tako i naučna zajednice treba da se bave, pri tom snažno se zalažući za informisanje obrazovnih politika i praksi dokazima proizvedenih kroz rad u društvenim naukama. Pored stalno zaposlenih, COP ima i veliku mrežu saradnika iz različitih delova regiona i šire. COP učestvuje u brojnim projektima a izdvaja učešće u TEMPUS projektima kroz koje sprovodi istraživanja u oblasti visokog obrazovanja, kao i partnersko učešće sa UNCEF-om u projektu vezanom za smanjivanje ranog napuštanja školovanja u Srbiji. Pored toga, COP je privremeni sekretarijat Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (www.erisee.org). Više informacija o radu COP-a je dostupno na www.cep.edu.rs.

Obrazovni forum (OF) je udruženje građana, stručnjaka i pojedinaca koji se bave različitim delatnostima u oblasti obrazovanja i delatnostima od značaja za obrazovanje koji se udružuju u cilju unapređivanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja u našoj zemlji. Osnovan je u proleće 2000 i registrovan kao nevladina organizacija iz oblasti obrazovanja. Opšti cilj Obrazovnog foruma jeste doprinos dugoročnom razvoju modernog obrazovanja u našoj zemlji. Akcije Obrazovnog foruma su utemeljene na rezultatima naučnih i stručnih istraživanja u oblasti obrazovanja, profesionalnih standarda, nacionalnih imeđunarodnih dokumenata kojise bave obrazovanjemkao i nacionalnih i međunarodnih obrazovnih iskustava. Rezultate svoga rada Obrazovni forum stavlja na raspolaganje kako drugim stručnjacima i institucijama tako i prosvetnim vlastima u rešavanju relevantnih obrazovnih pitanja.

ANAAna Vušurović je mlađa istraživačica u Centru za obrazovne politike od 2014. godine. Aktivno je uključena u sprovođenje nekoliko projekata u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, poput projekata “Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog Sistema Republike Srbije”, razvijanja horizontalnog učenja između škola – SHARE projekta i priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Jugoistočnoj Evropi. Po obrazovanju je politikološkinja, a 2014. godine je odbranila master tezu „Reforma politike osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji“ u okviru master studija Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno je studentkinja zajedničkog master programa Univerziteta u Beogradu i Kragujevcu – Obrazovne politike. Aktivna je članica nevladine organizacije „Grupa za analizu i kreiranje javnih politika“. Godine 2010. je bila polaznica dodiplomskih akademskih „Ženskih studija“ u organizaciji Centra za ženske studije. Oblasti interesovanja: javne politike, obrazovne politike, rodna ravnopravnost. Govori engleski jezik.