Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER

Koordinator Radne grupe

Datum
 osnovan 2006. godine
URL projekta
 Posetite stranu

Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je osnovan 2006. godine kao neprofitni, nezavisni nevladin think tank, sa misijom promocije i unapređenja održivog društveno-ekonomskog teritorijalnog razvoja. InTER ima kancelarije u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici, a svojim delovanjem aktivan je u svim ekonomijama Zapadnog Balkana.

Oblasti delovanja InTER-a su:

 • Regionalni i lokalni socio-ekonomski razvoj;
 • Decentralizacija i upravljanje;
 • Teritorijalna konkuretnost kroz razvoj poslovne infrastrukture i podršku razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća;
 • Ruralni razvoj sa posebnim akcentom na razvoj aktivnog turizama i organske proizvodnje;
 • Transnacionalna i prekogranična saradnja;
 • Zvanična razvojna pomoć.

Kao posebnu oblast delovanja, InTER se na Kosovu bavi i tranzicionim pitanjima, proisteklim iz Briselskih sporazuma.

Pravci delovanja InTER-a se pre svega svode na pružanje podrške donosiocima odluka na različitim teritorijalnim nivoima (centralnom, regionalnom, lokalnom) i različitim fazama ciklusa javne politike uključujući:

 • Javno zagovaranje za teritorijalnu politiku i ravnomerni teritorijalni razvoj;
 • Izrada analitičkog materijala za donošenje i praćenje javnih politika zasnovanim na činjenicama u oblasti delovanja InTER-a;
 • Podrška izradi i razvoju teritorijalnih i sektorskih politika, strateških i akcionih planova i operativnih programa;
 • Podrška u realizaciji razvojnih programa i projekata u oblasti delovanja InTER-a;
 • Evaluacija javnih politika, procena uticaja i evaluacija zvanične razvojne pomoći;
 • Podizanje kapaciteta institucija javnog i privatnog sektora, uključujući i organizacije civilnog društva.

 

Dragiša Mijačić je direktor InTER-a, sa iskustvom od skoro dve decenije, u obavljanju velikog broja poslova u oblasti društveno-ekonomskog razvoja u tranzicionim ekonomijama Zapadnog Balkana. Tokom karijere Dragiša je sarađivao sa mnogobrojnim međunarodnim organizacijama i državnim institucijama na realizaciji više od 200 razvojnih i istraživačkih projekata širom Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije. Pored toga, autor je više od 100 studija, publikacija i naučnih radova u oblasti svog rada. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini – odsek matematika, a magistrirao je razvojne studije (Development Studies) na Univerzitetu Trento u Italiji. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Mastrihtu, u Holandiji. Govori engleski jezik.