Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje

Radne grupe
koordinator

Radne grupe

Više...

Akcioni plan Članovi

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

11. decembar 2015. godine

Fondacija Centar za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), u petak, 11. decembra 2015. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

(Pročitaj više)

Neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem Izveštaju Evropske komisije

13. novembar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju razmotrila je zaključke Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Socijalni dijalog treba da bude unapređen, osnovni je zaključak u Izveštaju, koji se, ove godine, samo površno osvrće na radno zakonodavstvo. Ponovo je ukazano da treba ograničiti praksu donošenja zakona po hitnoj proceduri. To je od izuzetne važnosti i za rad Socijalno ekonomskog saveta čiji se uticaj u Izveštaju ocenjuje kao ograničen.

(Pročitaj više)

 Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

18. decembar 2014. godine

Juče je u Nišu održana Treća sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, a teme su bile reforma celokupnog sistema inspekcijskog nadzora i  predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno. Sednicu je sazvala Fondacija“Centar za demokratiju,“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 i 19.

Rezultati najnovijeg ispitivanja stavova građana, koje je sprovela Fondacija Centar za demokratiju pokazuju da oko polovine građana Srbije ima zamerke na rad inspekcijskih službi, od čega je najveći broj pritužbi na račun neažurnosti, nezainteresovanosti i spore reakcije inspektora, kao i na njihovo neizlaženje na teren.

(Pročitaj više)

Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike

15. oktobar 2014. godine

Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile slabe ocene napretka u tim oblastima  iznete u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe.

Kako u zaključcima godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU stoji da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut ograničen napredak, okupljeni su predstavnici organizacija zaiteresovanih za ove teme  koji su detaljno razmotrili ove navode. Članovi radne grupe su još na prvom sastanku u junu ove godine izrazili nezadovoljstvo povodom izostanka javne rasprave prilikom donošenje Zakona o radu, kao i u vezi sa hitnom procedurom po kojoj je donet zakon. Izveštaj Evropske komisije potvrdio je ono na šta je Radna grupa ukazivala.

(Pročitajte više)

Izveštaj sa inicijalnog sastanka Radne grupe Slobodno kretanje radnika i Socijalna politika i zapošljavanje

26. jun 2014.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji zadužena za praćenje pregovora u poglavljima dva – Slobodno kretanje radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje, održala je u četvrtak 26. juna inicijalni sastanak u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Radna grupa trenutno ima više od 20 članova, predstavnika najrelevantnijih organizacija civilnog društva, sindikata, udruženja poslodavaca, Međunarodne organizacije rada i akademske zajednice, a njenim radom koordinira Fondacija Centar za demokratiju.

Cilj radne grupe je praćenje pomenutih pregovaračkih poglavlja, kao i nadgledanje zakonodavnih i reformskih aktivnosti u ovim oblastima, uz praćenje efekata i primene nove zakonske regulative.

(Pročitajte više)