Sloboda kretanje radnika

Radna grupa

Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja ljudi je tekovina modernog društva. Uskraćuje se retko , izuzetno i samo zbog opasnosti po život i zdravlje ljudi. Sloboda kretanja radnika je mlađa sloboda od opšte slobode kretanja, ali je jedna od osnovnih garantovanih pravom Evropske unije.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU i građani naše države će imati pravo da rade u nekoj drugoj državi članici EU, da rade i imaju jednak tretman kao i domaći radnici te države kada su u pitanju uslovi rada, socijalne i poreske olakšice.

Kada prođe prelazni period i Srbija postane punopravna članica EU naši radnici imaće pravo na rad bez radne dozvole, biće ravnopravni u procesu zapošljavanja sa državljanima članice u kojoj žele da rade, imaće zdravstveno i penzijsko osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti,  pravo da im se u toj državi pridruži porodica i da prima porodičnu naknadu. Našim radnicima će u svakoj državi članici EU biti priznate kvalifikacije.

Sloboda kretanja ljudi je tekovina modernog društva. Uskraćuje se retko , izuzetno i samo zbog opasnosti po život i zdravlje ljudi. Sloboda kretanja radnika je mlađa sloboda od opšte slobode kretanja, ali je jedna od osnovnih garantovanih pravom Evropske unije.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU i građani naše države će imati pravo da rade u nekoj drugoj državi članici EU, da rade i imaju jednak tretman kao i domaći radnici te države kada su u pitanju uslovi rada, socijalne i poreske olakšice.

Kada prođe prelazni period i Srbija postane punopravna članica EU naši radnici imaće pravo na rad bez radne dozvole, biće ravnopravni u procesu zapošljavanja sa državljanima članice u kojoj žele da rade, imaće zdravstveno i penzijsko osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti,  pravo da im se u toj državi pridruži porodica i da prima porodičnu naknadu. Našim radnicima će u svakoj državi članici EU biti priznate kvalifikacije.

STATUS POGLAVLJA

Za Poglavlje 2 eksplanatorni sastanak je održan 23. januara 2014. godine, dok je bilateralni sastanak održan 25. marta 2014. godine. Izveštaj o skriningu je objavljen 1. septembra 2015. godine. Nisu data merila za otvaranje poglavlja.

Predlog pregovaračke pozicije Republike Srbije za Poglavlje 2 razmatran je na sednici Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, 18. jula 2018. godine.

Predstavnici Radne grupe Konventa za poglavlja 2 i 19 su bili pozvani da daju komentare na Sažetak pregovaračke pozicije i predstave ih na sednici. Odbor za evropske integracije dao je pozitivno mišljenje o Predlogu pregovaračke pozicije. Iako je prošlo više od godinu dana od održavanja sednice, Radna grupa nema povratnu informaciju o stavu Vlade Republike Sebije o iznetim komentarima. Poglavlje o slobodi kretanja radnika do trenutka pisanja ovog izveštaja nije otvoreno.