O Konventu

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

Nacionalni Konvent o EU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Naša misija je da pratimo, analiziramo i ocenjujemo napredak u procesu pristupanja, da zagovaramo i građanima i građankama Srbije prezentujemo dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Zajedno sa više od 850 organizacija članica predstavljamo najveću organizovanu podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju.

O nama i našoj viziji

O našoj viziji,
misiji i ciljevima

Naša vizija je Srbija kao uređena država vladavine prava i socijalne pravde Srbija koja se ekonomski i društveno razvija u okvirima održivog razvoja, čuva kulturnu baštinu i stvara nove vrednosti kao članica Evropske unije.

Naša misija je:

Pružamo stručnu podršku Pregovaračkom timu

Dajemo preporuke i mišljenja o ispunjavanju merila i uslova za članstvo

Nadziremo proces pridruživanja, sprovođenja reformi i informišemo javnost o tome

Promovišemo kulturu dijaloga i učešća građana u zajedničkom stvaranju društva vladavine prava, socijalne pravde, održivog razvoja i pristupanju Srbije Evropskoj uniji

Naša vizija je:

Uspostavljen društveni konsenzus o potrebi i značaju pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Sprovedene potrebne reforme i ispunjavanje merila i uslova za članstvo u Evropskoj uniji uz podršku Konventa

Informisana javnost o dobitima i troškovima pridruživanja Evropskoj uniji

Kontinuirana kultura dijaloga između Vlade Republike Srbije i civilnog društva

O nama i našoj viziji

Područja promena na koja je usmereno delovanje konventa

Uticanje na donošenje i sadržaj zakonskih rešenja, mera i standarda u reformskim procesima u skladu sa promovisanim EU vrednostima, kroz praćenje, analiziranje i predlaganje promena

Razvoj kapaciteta Konventa i drugih aktera u znanjima i informacijama o procesima integracije Srbije u EU (šira stručna javnost, mediji i građani)

Uticanje na promene u sistemima i sektorima, kao i u samoj strukturi Konvent, kroz uvođenje različitih aktera, akcija i programa u proces pridruživanja Srbije u EU u okviru institucionalnog okvira i u skladu sa procedurama predviđenim za vođenje procesa pregovora Srbije i EU o članstvu

Doprinos uspešnosti sprovođenja reformi kroz saradnju sa ministarstvima, institucijama i u partnerstvu sa organizacijama koje dele iste vrednosti i koje svojom stručnošću i aktivizmom proširuju i povećavaju podršku članstvu Srbije u EU među građanima Srbije i Evropske unije

O našoj strategiji

Strategija Nacionalnog
konventa o Evropskoj uniji