Uncategorized @sr    Akcioni plan za poglavlje 24 se sprovodi kao da su pregovori već otvoreni

Akcioni plan za poglavlje 24 se sprovodi kao da su pregovori već otvoreni

16. oktobar 2015. godine

Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti će se najmanje dva puta godišnje sastajati sa Radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji kako bi zajednički analizirali i pripremili Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24, a Ministarstvo unutrašnjih poslova se obavezalo da će objaviti zbirne komentare organizacija civilnog društva na taj plan, kao i poslednju verziju ovog strateškog dokumenta na srpskom jeziku.

Finansijska procena je da će budžetski troškovi sprovođenja celokupnog Akcionog plana za poglavlje 24 iznositi oko 26 miliona evra, a implementacija planiranih aktivnosti se prati kao da je dokument već usvojen – istaknuto je na radnom sastanku Pregovaračke grupe za navedeno poglavlje i predstavnika civilnog društva, koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizovao 16. oktobra 2015. godine u zgradi Narodne skupštine.

“Država i civilno društvo se slažu u oceni da je Srbija spremna za otvaranje pregovaračkog poglavlja 24, a sada je ključno da se akcioni plan što efikasnije sprovede u delo. Konsultacije države sa civilnim društvom oko izrade Akcionog plana za ovo poglavlje su postale redovna praksa, a sada je potrebno omogućiti informisanje o njegovom sprovođenju. Nedostatak metodologije akcionog plana je što se ne zna kada će neka aktivnost početi. Važno je da se dogovorimo kako da pravovremeno budemo obavešteni o početku tih aktivnosti, da bismo mogli ranije da dostavimo komentare, a ne kada to bude zvaničan predlog države“, istakla je na sastanku Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe za poglavlje 24 NKEU.

Sastanak povodom završetka priprema za otvaranje poglavlja 24

Sastanak povodom završetka priprema za otvaranje poglavlja 24

Prihvaćeni su predlozi da se Pregovaračka grupa sastaje sa predstavnicima organizacija civilnog društva pre slanja izveštaja Evropskoj komisiji i održe dve tematske sednice koje bi se bavile pitanjima azila, migracija, vizne politike, spoljnih granica i šengena, kao i na teme pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, policijske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i droga.

Promene u odnosu na prethodnu verziju Akcioni plan za poglavlje 24 se odnose na rokove koji su u jednom broju aktivnosti određeni preambiciozno, tako da su sada prilagođeni realnoj slici na terenu i realnoj dinamici pregovaračkog procesa. Najvažnija izmena odnosi se na usvajanje operativnog plana za reagovanje u slučaju povećanog priliva migranata, a plan je usaglašen i sa aktivnostima na ostalim projektima i procesom reforme MUP-a i donošenja novog Zakona o policiji. To su preporuke koje su proistekle iz sastanaka sa Radnom grupom NKEU i ovo je jedan od najboljih pokazatelja dodate vrednosti konsultacija i saradnje sa organizacijama civilnog društva, istakao je Aleksandar Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i predsednik Pregovaračke grupe za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

“Podrška civilnog sektora bila je veoma značajna u izradi Akcionog plana za poglavlje 24, a kao primer bih naveo izradu prve Nacionalne procene pretnje od teškog i organizovanog kriminala, koja je planirana da se završi do kraja ove godine. Posebno želim da istaknem nesebičnu pomoć Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, koji je MUP-u pomogao u organizaciji zajedničke radionice sa predstavnicima civilnog društva. Ovo je jedan od dobrih i pozitivnih primera saradnje na važnom i značajnom dokumentu po Republiku Srbiju i bezbednost njenih građana. Formirana je i radna grupa za izradu Nacrta strategije za borbu protiv terorizma, za koju je planirano da bude usvojena do kraja juna 2016. godine, uz prateći akcioni plan za njenu primenu. Ukupni troškovi, kako celokupnog Akcionog plana tako i za svaki od 31 državnog organa koji je učestvovao u njegovoj izradi, će do 2018. godine iznositi nešto više od 26 miliona evra. To se odnosi na rad zaposlenih u državnim institucijama i neophodne obuke, dok ćemo opremu i druge troškove finansirati preko EU i drugih međunarodnih donatora. Imajući u vidu da je Akcioni plan živ dokument, tako je i projekcija budžeta podložna reviziji”, naveo je Nikolić.

Akcioni plan za poglavlje 24 je utvrđen od strane Vlade Srbije i upućen predsedavajućem EU koji ga je prosledio svim državama članicama radi razmatranja. Na osnovu te procene Komitet za proširenje Saveta EU razmatraće usvajanje Akcionog plana, a zatim od Srbije zatražiti Pregovaračku poziciju.

Kako je na sastanku sa predstavnicima 14 organizacija civilnog društva objasnila šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević, Evropska komisija je veoma pozitivno ocenila taj Akcioni plan za poglavlje 24, a obuka za pisanje Pregovaračke pozicije za ovo poglavlje uskoro će biti organizovana.

„Koliko je Akcioni plan bilo teško napraviti, toliko će biti jednostavnije napisati Pregovaračku poziciju i za poglavlje 23 i 24. Vlada će se konsultovati pri izradi ovog dokumenta sa odborima Narodne skupštine. Vladavina prava je suština funkcionisanja države, a predstavnike EU je na poslednjem sastanku u Briselu interesovalo kako će u procesu implementacije Akcionog plana biti uključene organizacije civilnog društva. Smernice za uključivanje civilnog društva su već spremne i potrebno je samo da budu usvojene na Vladi Srbije prilikom razmatranja celokupnog paketa za pregovarački proces“, istakla je Miščević.

Naredni koraci Pregovaračke grupe predstavljaju finalizaciju sistema za praćenje i izveštavanje po Akcionom planu. Planirano je okončanje izrade softverske aplikacije koja će omogućiti da Akcioni plan svi prate, unose izmene i izveštavaju u realnom vremenu, kao i da se u narednih nekoliko meseci napravi podsekcija na sajtu MUP-a posvećena samo evropskim integracijama, koja će sadržati najnovije informacije uz pregled svih relevantnih dokumenata.

Add Comment