Uncategorized @sr    Akcioni plan za poglavlje 24 unapređen saradnjom OCD i institucija

Akcioni plan za poglavlje 24 unapređen saradnjom OCD i institucija

3. april 2015. godine

Treća verzija Akcionog plana za poglavlje 24 je znatno unapređena i trebalo bi da omogući efektnije sprovođenje reformi. Da bi ove reforme proizvele ključne promene u životima građanki i građana Srbije, neophodno je da se unaprede predviđene aktivnosti i resursi kako bi se omogućila bolja zaštita prava žrtava u krivičnom postupku i zaštita podataka o ličnosti. Ovo su glavni zaključci drugog radnog sastanka članova vladine Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i organizacija okupljenih u Radnoj grupi za poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, SEKO mehanizmu za oblast pravde i unutrašnjih poslova i koaliciji prEUgovor, koji je održan 3. aprila 2015. godine u Palati Srbija.

Građanima će dva puta godišnje biti predstavljeni izveštaji o napretku Srbije u oblastima pravde, slobode i bezbednosti i ovi dokumenti će biti dostupni na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a tim povodom biće organizovane i konsultacije sa zainteresovanim organizacijama civilnog društva.

Radni sastanak je organizovan pоvоdоm izrаdе trеćеg nаcrtа Аkciоnоg plаnа zа pоglаvlје 24, koji je u velikoj meri usklađen sa predlozima OCD i komentarima Evropske komisije podnetim na prethodni nacrt. Direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić istakla je da kroz direktan dijalog OCD i institucije uče jedni od drugih, unapređuju rešenja za planirane reforme u vezi sa poglavljem 24 i spremaju se za “maraton pregovora”.„Akcioni plan je na visokom nivou, bolji je od plana za poglavlje 23 jer je detaljniji i kada je reč o metodologiji. Veoma je važno da rokovi i troškovi budu realno postavljeni kako bi akcioni plan zaživeo u praksi i promenio nešto u životima ljudi. Unapređenje je što će dva puta godišnje javnost biti obaveštena o ispunjenosti plana. To je bio i glavni zahtev OCD, što je dokaz da pisanje komentara daje rezultate. Ono što bismo voleli da vidimo jeste da se još jasnije definišu aktivnosti koje se tiču zaštite prava građana naše države, ali i drugih žrtava krivičnih dela – azilanata, žrtava trgovine ljudima. To još nije na dovoljno dobar način urađeno ni u akcionom planu za poglavlje 24, ni za 23“, rekla je ona.

Članovi pregovaračke grupe i predstavnici građanskog društva ocenili su da je unapređena međusobna saradnja u čijem uspostavljanju se u početku nailazilo na teškoće. Direktorka BCBP je istakla da je bitno da se unutar Pregovaračkog tima usvoje smernice koje će omogućiti da sva ministarstva i radne grupe za pregovaračka poglavlja dosledno uključuju građansko društvo u svoj rad u procesu pregovora. Smernicama bi trebalo da budu definisana pitanja dostupnosti dokumenata proizvedenih u procesu pregovora i ključne tačke za konsultacije sa zainteresovanim organizacijama.

Državni sekretar u MUP-u i predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 Aleksandar Nikolić rekao je da zainteresovane organizacije mogu do 10. aprila u pisanoj formi da dostave komentare na treći nacrt Akcionog plana.

„Veoma je značajan kontinuran zajednički rad državne uprave i građanskog društva na izradi Akcionog plana. Srbija je spremna da dostavi Evropskoj komisiji novu verziju dokumenta koji je merilo za otvaranje poglavlja 24, pošto razmotri i sugestije nevladinog sektora. Voleli bismo da to bude konačna verzija“, rekao je Nikolić i dodao da je Crna Gora imala pet verzija akcionog plana za ovo poglavlje.

Koordinator izrade akcionog plana za poglavlje 24 Dražen Maravić iz MUP-a je detaljnije upoznao učesnike radnog sastanka sa novinama u trećem nacrtu Akcionog plana u odnosu na prethodni. Kao najveće izmene naveo je preciznije utvrđivanje budžeta, rokova i redosleda aktivnosti, a istakao je i da je na osnovu komentara OCD posvećeno više pažnje indikatorima.

„Evropska komisija je tražila detaljniji prikaz aktivnosti u vezi sa reformom policije, da se osigura održivost rada koordinatora podgrupa i „primat“ akcionog plana nad drugim sličnim dokumentima. Precizirano je da će se izveštaji o sprovođenju usvajati na početku godine i u septembru i da će biti dostavljeni Vladi Srbije, Briselu i organizacijama civilnog društva, a izveštavanje mora biti dostupno i građanima. Planiramo da nastavimo saradnju sa nevladinim sektorom i pošto se akcioni plan usvoji i počne njegova primena. Najviše prostora za doprinos civilnog društva vidim u merenju uticaja aktivnosti. Takođe, pozivam nevladine organizacije da daju predlog kako da se unese rodno osetljiv aspekt u izveštavanje o planiranim aktivnostima”, rekao je on.

Maravić, koji je ujedno i šef Biroa za strateško planiranje u MUP, istakao je da su u trećem nacrtu plana menjani rokovi da bi se aktivnosti uskladile sa ciklusom pretpristupne pomoći EU IPA. Takođe, na zahtev EK precizirane su i aktivnosti nakon 2018. godine, koja je cilj koji je vlada sebi zadala kao datum za ispunjenje uslova za članstvo, naveo je on. Akcioni plan za poglavlje 24 će imati precizno utvrđen redosled aktivnosti, rokove, pokazatelje uspešnosti i detaljan budžet, istakao je Maravić. On je precizirao da će nakon što budu razmotrene sugestije civilnog društva biti urađena procena troškova planiranih aktivnosti i da će plan zatim biti upućen na mišljenje Ministarstvu finansija. Maravić je naveo i da će biti održane konsultacije sa Narodnom skupštinom o tome da li su planom predviđeni rokovi za usvajanje zakona realni.

Kооrdinаtоri zа оblаsti prаvоsudnе sаrаdnjе u grаđаnskim i krivičnim stvаrimа iz Мinistаrstva prаvdе, cаrinskе sаrаdnjе iz Мinistаrstva finаnsiја, zа оblаsti drоgе i fаlsifikоvаnjа еvrа iz MUP-a detaljno su predstavili komentare EK na delove Akcionog plana koji se tiču ovih oblasti, koje su aktivnosti već realizovali i razloge zbog kojih su prihvatili ili odbili komentare OCD. Na kraju ove sesije zaključeno je da je neophodno još raditi na unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela i preciziranju nadležnosti institucija zaduženih za borbu protiv narkomanije.

Pоliciјska sаrаdnja, bоrba prоtiv оrgаnizоvаnоg kriminаlа i tеrоrizmа su oblasti o kojima su više detalja izneli kооrdinаtori iz МUP-a, Rеpubličkоg јаvnоg tužilаštva i Bеzbеdnоsnо-infоrmаtivne аgеnciјe. Komentari EK su se, pored ostalog, odnosili i na popunjavanje radnih mesta u MUP-u na osnovu jasnih kriterijuma i zasluga, neophodnost unapređenja zaštite podataka o ličnosti u policijskoj i pravosudnoj saradnji. Predstavnici BCBP su postavili pitanja na temu policijske saradnje sa Kosovom, sprečavanja nasilja na sportskim priredbama u ukazali na činjenicu da je više novca budžetirano za izradu strategije za borbu protiv terorizma nego li za njeno sprovođenje. Predstavnica Astre je izrazila strahovanje da rubne ili mulitsektorske teme poput predloga sa se usvoji tzv. Tijana alert (zakon za uzbunjivanje povodom nestanka dece), koje ne spadaju jasno ni u jedno poglavlje, neće biti ni rešene u praksi.

Dosta pitanja je postavljeno i odgovora dato i tokom sesije posvećene оblаsti viznе pоlitikе za čiju koordinaciju je zaduženo Мinistаrstvо spоlјnih pоslоvа, i оblаsti аzilа, migrаciја, spоlјnih grаnicа i Šеngеnа koje koordinira МUP. Grupa 484, Beogradski centar za ljudska prava, Praxis, su bile posebno zainteresovane da se unapredi procesna zaštita prava tražilaca azila, a da se na osnovu analize isplaniraju neophodni kapaciteti za smeštaj tražilaca azila, iregularnih migranata, pokrene readmisija sa Makedonijom i usvoji sveobuhvatana politika migracija iz koje bi proistekle druge pojedinačne mere.

Nakon ovog sastanka, očekuju se konsultacije sa predstavnicima radnih grupa za poglavlja 23 i 24 radi definisanja najboljeg način za kreiranje smislenih mera za teme koje spadaju u oba poglavlja: zaštita prava žrtava u krivičnom postupku, zaštita ličnih podataka i reforma policije. Krajem aprila očekuje se objavljivanje novog teksta Akcionog plan za poglavlje 24 koji će kao finalna verzija biti poslat i Evropskoj komisiji na mišljenje.

Add Comment