Uncategorized @sr    Izveštaj i preporuke sa šeste sednice Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13

Izveštaj i preporuke sa šeste sednice Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13

Radna grupa NKEU koja prati poglavlja 11, 12 i 13 organizovala je 4.12.2015. godine sastanak koji je bio posvećen IPARD-u, pripremama Akcionog plana za poglavlje 11 i pitanjima vezanim za bezbednost hrane. Sednicu je otvorio Dragan Roganović, jedan od koordinatora RG. On je izrazio nadu da će sastanak rezultirati konkretnim predlozima iz civilnog sektora kao i uspostavljanje saradnje između predstavnika civilnog društva i državnih institucija.

Sastanak Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 (4.12.2015.)

Sastanak Radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 (4.12.2015.)

Uvodno izlaganje dao je Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.On je naglasio da od ukupnog obima pravnih tekovina EU koje se moraju preneti u domaće zakonodavstvo ukupno 75% odnosi se na ukupan obim pravnih tekovina EU koje su trenutno u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ( reč je o poglavljima 11, 12, 13 i 27). S tim u vezi nedostaju značajni ljudski resursi u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine koji bi omogućili da ovo usklađivanje protekne što efikasnije. Iako je odobreno proširenje tima ljudi koji će se baviti IPARD-om, potrebno je još dosta vremena da se odaberu kandidati da tim postane operativan. U kontekstu pregovora u poglavlju 11 naglasio je da ovo poglavlje ima 2 merila za otvaranje: izrada Akcionog plana i podnošenje zahteva Evropskoj komisiji za poveravanje budžeta za IPARD II. Akcioni plan obezbeđuje transparentnost zakona i stvaranje uslova za primenu u praksi. Primenom Akcionog plana u rezultatu treba da se dođe i do razvoja integrisanog sistema upravljanja i kontrole plaćanja u poljoprivredi.

Akcioni plan se bavi:

 1. dinamikom i načinom prilagođavanja šema domaće podrške u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP)
 2. razradom dinamike i pravnih propisa u skladu sa pravnim tekovinama EU
 3. utvrđivanjem i definisanjem potrebnih administrativnih kapaciteta i dinamika strukturnih prilagođavanja
 4. analizom pratećih aktivnosti za ciljem sprovođenja propisa i delotvorne i efikasne primene predloženih mera

Golubović je istakao kako političke odluke ograničavaju prostor delovanja pregovaračke grupe naročito kada je reč o pregovaračkom okviru koji nalaže preuzimanje kompleksnih obaveza i u oblasti poljoprivrede do kraja 2018. On je naveo kako je Hrvatskoj bilo potrebno 4-8 god za implementaciju Akcionog plana. Uprava za agrarna plaćanja mora da ima bar 1200 zaposlenih a trenutno ima 67 zaposlenih. Nedostaje ljudi za obavljanje normativnih poslova zbog čega je neke odredbe ne mogu biti implementirane na vreme. On je naveo kako je iluzorno očekivati da će usvajanje akata biti izvodljivo bez ljudi.

Golubović se zahvalio članicama NKEU na apelu koji je upućen Vladi R. Srbije i koji je značajno doprineo da se pokrene hitno rešavanje problema zapošljavanja nedostajućeg broja ljudi neophodnih za funkcionisanje IPARD struktura.

IPARD

Drugi deo sednice bio je posvećen IPARD programu. Ovaj deo sednice otvorio je Dušan Brajković, pomoćnik ministra pri Ministarstvu finansija. On je naglasio kako zemlje u okruženju uspešno koriste IPARD za razliku od Srbije koja je propustila prethodnu finansijsku perspektivu iako se otpočelo sa pripremom struktura. Ipak Srbija se pripremila za narednu finansijsku perspektivu. Brajković je rekao da su Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija početkom 2015 pripremili plan aktivnosti za pripremu upravljanja IPARD programom. Time je ispunjen jedan od uslova za otvaranje poglavlja 11. On procenjuje da bi u drugoj polovini 2016. godine moglo da se očekuje otvaranje prvih poziva.

Dragan Mirković, v.d. pomoćnika ministra iz Sektora za ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ocenio je da je uspeh što se više institucija uključilo u rad na što ranijem početku korišćenja IPARD programa. Pristupilo se već i izmenama koje je sugerisao izveštaj eksterne revizije. Pored ojačavanja komunikacije i saradnje među institucijama na ovim pitanjima, neophodno je paralelno raditi i sa korisnicima na terenu pri čemu računaju na podršku stručnih savetodavnih službi. Pohvalio je uspostavljanje mreže lokalnih samouprava pri SKGO-u, koja će pomoći da se tačno delegira osoba koja ima sve informacije vezane za IPARD kako bi korisnici na lokalu imali adekvatne informacije. On je istakao da je cilj otvaranje poglavlja i efikasno trošenje sredstava namenjenih domaćim poljoprivrednicima iz IPARD-a.

Bojan Živadinović, v.d. direktora Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine rekao je da je cilj Uprave za agrarna plaćanja da potroši sva sredstva koja su joj raspoloživa. Trenutno Uprava obavlja kompleksne poslove sa vrlo ograničenim kapacitetima. Uprava za agrarna je ključ u poglavlju 11 jer predstavlja centar preko kojeg će se sprovoditi sve aktivnosti Ministarstva poljoprivrede. Imajući u vidu trenutne kapacitete uprave od 67 zaposlenih jasno je da fali kapaciteta. Urgentno je potrebno da se zaposli novih ljudi u Upravi i da se zaposleni obuče kako bi bili spremni dalje da obučavaju krajnje korisnike.

Ana Ilić, Koordinatorka za EU fondove ispred Kancelarije za evropske integracije rekla je da je uloga Kancelarije srazmerno mala u sprovođenju IPARD programa ali da je velik u smislu koordinacije sa svim programima. Ovakva podela uloga dovešće do toga da se sredstva najefikasnije i balansirano koriste. Jedan od važnih koraka je potpisivanje sektorskog sporazuma koji daje opšta pravila i smernice za finansiranje, upravljanje procesom akreditacije itd. Ovaj sporazum je pripremljen i potpisan. Ona je rekla kako je u planu da se iz IPA 2013 obezbedi još jedan projekat koji ima za cilj podizanje kapaciteta u upravljačkim telima, upravi za agrarna plaćanja i savetodavnim službama. Trenutak otvaranja pregovora je povoljan i za učešće u ovim programima kao i za dalje zagovaranje rada na politici zadržavanja kadrova i dodatnom smislenom zapošljavanju neophodnih kadrova.

Diskusiju koja je usledila nakon prvog dela, otvorena je pitanjem o mogućim načinima saradnje sa organizacijama civilnog društva na pripremi potrebne dokumentacije za IPARD kao i o merama tehničke pomoći o kojoj se često govori, a koja treba da doprinese boljem funkcionisanju samog ministarstva. Dragan Mirković je objasnio kako u pripremi pravnih akata OCD neće učestvovati jer je to aktivnost koju obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja i Sektor za normativne poslove. Ipak postojaće konsultacije koje će pratiti aktivnosti nadležnih institucija. Svi planirani dokumenti i materijali vezani za tehničku pomoć biće razmatrani u okviru IPARD odbora za praćenje u kojim učešće mogu uzeti OCD.

U diskusiji je pokrenuto je pitanje edukacije krajnjih korisnika i opasnosti da oni budu oštećeni ukoliko se prepuste privatnim konsultantima. Danilo Golubović je odgovorio kako su sredstva IPARD-a namenjena poljoprivrednicima koji mogu finansijski da izdrže relativno dug period povraćaja sredstava, i da savladaju komplikovane administrativne procedure. U tom smislu fokus rada će biti na osposobljavanju poljoprivredne stručne službe koja može da pomogne poljoprivrednim proizvođačima. Za male poljoprivrednike koji neće biti u mogućnosti da apliciraju za IPARD sredstva ostaće na raspolaganju sredstva iz nacionalnog budžeta.

Članovi RG su se složili da je Ministarstvu potrebno značajno jačanje ljudskih resursa kako bi pregovori sa EU u ovim poglavljima bili uspešno završeni i kako bi poljoprivrednicima bila dostupna sredstva iz IPARD fonda.

Priprema Akcionog plana za poglavlje 11 – dokle smo stigli, kuda i kako dalje?

Milica Jevtić, sekretar Pregovaračke grupe za poglavlje 11 iz Sektora za poljoprivrednu politiku, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine predstavila je detalje vezane za Akcioni plan u poglavlju 11 i rekla da je proces pripreme ovog dokumenta najveći izazov sa kojim su se susreli do sada. U procesu pregovora za ovo poglavlje obično se kao merila traže popis poljoprivrede, Nacionalna strategija ruralnog razvoja za period od minimum 5 godina kao i priprema plana za transpoziciju propisa u domaće zakonodavstvo. Akcioni plan kao merilo za otvaranje poglavlja osim načina usvajana pravnih tekovina mora da sadrži procenu potrebnih resursa za uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja i kontrole. Ona je potvrdila da je rok za usvajanje svih propisa do 2018. godine prilično opterećujući. Struktura Akcionog plana je usklađena sa pravnim tekovinama u oblasti ZPP s tim da je posebno bilo zatraženo da se priloži procena troškova usklađivanja kako bi se stekao uvid u to koliko će ljudskih i finansijskih resursa morati da bude angažovano do kraja procesa. Jevtić je istakla da je izrada prvog nacrta Akcionog plana pri kraju.

U diskusiji je od strane članica RG NKEU Poljoprivreda naglašeno kako je korupcija u sektoru poljoprivrede veliki problem i da nisu predviđeni ni mehanizmi za njeno suzbijanje postoji potreba da borba protiv korupcije bude deo akcionog plana za poglavlje 11, na šta je odgovoreno kako je to pitanje deo poglavlja 23. Takodje istaknuta je i potreba da članice NKEU RG Poljoprivreda budu konsultovane tokom izrade akcionog plana za poljoprivredu i da je to bilo neophodno uraditi i u fazi izrade prvog nacrta AP. Dodatno je u diskusiji naglašeno da treba učiti na primerima zemalja koje su u procesu pregovora uspele da očuvaju specifičnosti za njihovu zemlju. Primer toga je zaštita različitih proizvoda sa zaštitom geografskog porekla. Naglašeno je da država i OCD mogu i treba da rade zajedno kako bi pregovori bili što kvalitetniji. Takođe je predloženo da se pretpristupni period iskoristi kako bi se zemlja proglasila slobodnom od GMO (GMO free) ukoliko to bude moguće.

Bezbednost hrane – sadržaj i proces pregovora u poglavlju 12 Bezbednost hrane veterinarska i fitosanitarna politika

Završni deo sednice bio je posvećen poglavlju 12. Članovima Radne grupe je kao pripremni materijal za ovu sednicu prosleđen pozicioni papir o bezbednosti hrane koji su pripremile Veselina Radanov Pelagić (Fondacija za razvoj domaćinstva), Nataša Vukmirović (Link plus), Stela Strsoglavec (Centar za obrazovanje odraslih Educa humana).

Snežana Savčić Petrić, sekretar Pregovaračke grupe za poglavlje 12 iz Uprava za zaštitu bilja rekla je kako EU traži integrisani pristup lancu pripreme hrane sa ciljem zaštite potrošača i zdravlja ljudi. Više od 5000 propisa potpada pod poglavlje 12 od čega je više od 40% osnovnih implementacionih propisa. Ona je naglasila da je u ovom poglavlju takođe prepreka kratak rok za prenošenje propisa u domaće zakonodavstvo zajedno sa neodgovarajućom strukturom zaposlenih koji rade na ovim pitanjima. Budući da je suština procesa evropske integracije primena propisa , zabrinjava ograničen iznos budžetskih sredstava namenjen u ove svrhe.

Tamara Bošković, Viši savetnik, Uprava za veterinu istakla je da je bezbednost hrane naročito kompleksna i da se ograničenost ljudskih i materijalnih resursa i ovde javno vidi. Ona je dala primer toga da samo u oblasti kontrole proizvodnje više od 1500 objekata treba da prođe kontrolu, a da je broj ljudi zaduženih za kontrolu vrlo ograničen . Posebna pitanja koja spadaju pod ovo poglavlje su i pitane upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla kao koja su predmet pregovora i u poglavlju 27.

Takođe je upućen zahtev od strane članica RG Poljoprivreda da se OCD uključe u proces donošenja zakona iz oblasti bezbednosti hrane, da dokumenta budu javno dostupna i transparentna. Na sednici su predstavnici ministarstva obećali da će OCD biti uključene i pozivane da se priključe radu odgovarajućih RG.

PREPORUKE:

 1. Preduzeti sve neophodne mere kako bi se osiguralo da se plan aktivnosti usaglašen između Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Kancelarije za evropske integracije u vezi sa uspostavljanjem struktura za korišćenje IPARD sredstava, sprovede u zadatim rokovima, što bi dovelo do raspisivanja prvih poziva za projekte finansirane iz IPARD-a krajem 2016. godine.
 2. Neophodno je što pre organizovati proces zapošljavanja novih ljudi u skladu sa potrebama koje nalaže proces uspostavljanja sistema za efikasno korišćenje IPARD sredstava i nastaviti rad na jačanju kapaciteta službenika u Upravi za agrarna plaćanja.
 3. U cilju postizanja ambicioznih rokova harmonizacije domaćeg sistema sa sistemom EU u oblasti poljoprivrede i bezbednosti hrane neophodno je preduzeti sve mere kako bi se obezbedili adekvatni ljudski imaterijalni resursi neophodni za realizaciju zadatih rokova Nacionalnim planom usvajanja pravnih tekovina EU.
 4. Obezbediti da proces zapošljavanja i uvođenja u sistem novih ljudi bude nezavisan od političkih odluka i da stručnost i znanje budu primarni kriterijumi za zapošljavanje službenika u Upravi za agrarna plaćanja i strukturama koje su neophodne za primenu standarda EU u oblasti poljoprivrede.
 5. Neophodno je intenzivirati rad i paralelno razvijati kapacitete krajnjih korisnika IPARD sredstava na terenu kako bi blagovremeno imali pristup važnim informacijama i znanjima za pripremu kvalitetnih predloga projekata;
 6. Neophodno je nastaviti sa širim konsultacijama i radom sa nadležnim ministarstvima i institucijama imajući u vidu činjenicu da se određena pitanja tiču više poglavlja i više institucija istovremeno;
 7. Obavezno organizovati konsultacije sa organizacijama civilnog društva okupljenim u NKEU RG Poljoprivreda po pitanju sadržine akcionog plana za poglavlje 11, pre njegovog usvajanja od strane Vlade, kako bi se pružila dodatna analitička podrška pregovaračkoj radnoj grupi i kako bi civilno društvo moglo aktivno da prati proces pregovora;
 8. Obezbediti efikasno sistemsko sprovođenje službenih kontrola i punu primenu i sprovođenje propisa u nadležnosti veterinarske inspekcije i, s tim u vezi, ojačati kapacitete veterinarske inspekcije, kako u pogledu brojnosti, tako i u pogledu obučenosti;
 9. Stvoriti mehanizme za povećanje društvene odgovornosti i razumevanja javnosti u vezi sa svim pitanjima u oblasti veterinarskih politika – zaštite zdravlja ljudi i životinja, zaštite i dobrobiti životinja, sprovođenjem kampanja i edukacijom;
 10. Unaprediti objekte za proizvodnju i preradu mesa, unaprediti uzgoj životinja na farmama i standarde dobrobiti životinja, garantovati potrošačima visoke standarde bezbednosti hrane koju trenutno imaju evropski potrošači;
 11. Unaprediti dobre veterinarske prakse koje obuhvataju principe profesionalnog ponašanja i sprovođenja sistema upravljanja kvalitetom rada subjekata koji obavljaju veterinarsku delatnost, u skladu sa pravilima veterinarske etike koja naglašava zaštitu dobrobiti životinja.
 12. Ostvariti saradnju sa organizacijama civilnog društva putem obezbeđivanja javnosti rada Uprave za veterinu, konsultacija, učešća OCD u procesu donošenja propisa, kao i partnerstva na projektima. U tom smislu konkursi MPZŽS za finansiranje projekata treba da obuhvate i projekte organizacija civilnog društva koje nisu udruženja poljoprivrednih proizvođača;
 13. Obezbeđenje vidljivosti implementacije propisa koji donosi pojašnjenje uloge subjekta u poslovanju sa hranom i postupka opoziva hrane. Propisom obezbediti kako da se sprovede proces za hranu za opoziv koristeći globalni sistem identifikacije, kao što su barkod i mehanizme kao što su e-mail, papir i faks, koje olakašavaju brzo uklanjanje hrane pod opozivom iz lanca distribucije.
 14. Obezbediti veću uključenost javnosti u praćenje implementacije propisa u oblasti bezbednosti hrane kao i kontinuirano informisanje potrošača;
 15. Obezbeđivanje uslova za doslednu implementaciju „Pravilnika o načinu uspostavljanja i organizacije sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje” (Sl. glasnik RS , br. 62/2013);
 16. Poboljšanje vidljivosti podataka iz oblasti bezbednosti hrane na nacionalnom nivou, usklađeno sa opštom digitalizacijom državne uprave;
 17. Unapređenje u oblasti opšte bezbednosti hrane, modernizovanje obrazovnih modula i povezivanje sa naučnim istraživanjima, a sve u cilju jačanja kapaciteta u službenim i referentnim laboratorijama i u Nacionalnoj laboratoriji. Uspostavljanje sistema u ovoj oblasti u skladu sa novim usklađenim Zakonom o bezbednosti hrane
 18. Obratiti posebnu pažnju u pregovorima u poglavlju 11 na oblast zaštite proizvoda sa oznakom geografskog porekla i preduzeti sve neophodne aktivnosti u pretpristupnom periodu kako bi se osigurala njihova adekvatna zaštita u okviru EU.

Add Comment