Uncategorized @sr    Izveštaj i preporuke sa treće sednice RG NKEU za poglavlja 11, 12 i 13

Izveštaj i preporuke sa treće sednice RG NKEU za poglavlja 11, 12 i 13

U petak 27. marta 2015. godine održana je treća sednica RG za poglavlja 11, 12 i 13 u Zaječaru, u saradnji sa Regionalnom EU platformom koju je u okviru inicijative „Aktivna istočna Srbija u procesu pridruživanja EU“ formirala Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije- RARIS. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 30 predstavnika: OCD, profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalnih razvojnih institucija, MSP i njihovih asocijacija, lokalnih organa vlasti i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga.

Sednica RG za poglavlja 11, 12 i 13 bila je posvećena pitanjima trgovine poljoprivrednim zemljištem u Srbiji u kontekstu procesa pridruživanja EU kao i predstavljanju identifikovanih prioriteta u oblasti poljoprivrede istočne Srbije u procesu evropskih integracija Srbije.

Sednicu je svečano otvorio načelnik Zaječarskog Upravnog okruga, Vladan Paunović rečima da je veoma važno da se razgovara o temi evropskih integracija jer su evropske integracije od posebnog značaja za sve delove zemlje i da će se odraziti na sve oblasti života građana Srbije.

Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije (RARIS), dodao je kako je reč o procesu koji se dešava sada i nikada više i da je to bila osnovna motivacija zašto se RARIS uključio u aktivno praćenje procesa pregovora. Jeremić je dodao kako je do sada u

Sastanak RG Poljoprivreda i ruralni razvoj, Zaječar, 27. mart 2015.

Sastanak RG Poljoprivreda i ruralni razvoj, Zaječar, 27. mart 2015.

Regionalnoj EU platformi aktivno više od 60 ljudi i da je njihova ideja da nastave da se povezuju sa sličnim inicijativama kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

Na sednici je predstavljena i studija pod nazivom „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i obaveze Srbije u domenu trgovine poljoprivrednim zemljištem“ koju je pripremila Stela Strsoglavec, članica radne grupe NKEU ispred organizacije Centar za obrazovanje odraslih „Educa Humana“. Predstavljajući studiju ona je podsetila kako je Srbija potpisivanjem SSP-a, preuzela obavezu da se od 2017. godine dozvoli ravnopravan tretman stranim državljanima prilikom kupovine poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji. Po pitanju navedene ugovorne obaveze postoje kontroverze i poluistine u medijima povodom toga kakve obaveze zaista donosi SSP. SSP ne propisuje da se prednost pri kupovini daje stranim državljanima, ali propisuje da strani državljani kao kupci poljoprivrednog zemljišta ne smeju da budu diskriminisani. Otpor građana prema evropskoj integraciji donosi i to što se proces nedovoljno jasno komunicira sa građanima. Sam proces donosi promenu u sistemu vrednosti i naročito zato je potrebna jasna komunikacija. Poseban problem je i to što Ministarstvo poljoprivrede ne konsultuje poljoprivredne proizvođače ni lokalni nivo uopšteno, što ne postoji redovna komunikacija i što informacije koje se daju nisu dovoljno jasne. Ministarstvo ume i da izostavi same poljoprivredne proizvođače iz kreiranja agrarne politike.

Takođe prepreka u trgovini poljoprivrednim zemljištem jeste i to što proces restitucije još uvek nije dovršen kao i to što su posedi mali, a da udruživanje još uvek nije ni na približno zadovoljavajućem nivou. Zbog toga je neophodno što pre usvojiti novi Zakon o zadrugama koji bi podstakao udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača.

Kao pozitivan primer udruživanja na sednici je predstavljena novoosnovana kooperativa Agro Eko Voće iz Arilja koja je uspela da u svoje članstvo okupi poljoprivredne proizvođače iz 12 poljoprivrednih regija Srbije koje bi bile naročito fokusirane na voćarstvo.

Regionalna EU platforma je definisala tri ključne tematske oblasti za istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja istočne Srbije, i to su: poljoprivreda i ruralni razvoj; turizam i zaštita životne sredine. U drugom delu sednice Jonel Subić, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede i hrane, predstavio je preporuke, nastale kao rezultat rada na ovom projektu.

Tri teme koje su definisane kao teme od posebnog značaja za ovaj region jesu: Rast, razvoj i intenziviranje polјoprivredne proizvodnje i agroindustrije; Održivo upravlјanje prirodnim resursima i sprovođenje aktivnosti u vezi sa ekologijom i prirodom; Rast, razvoj i intenziviranje diversifikacije ruralne ekonomske delatnosti

On je ocenio da poljoprivreda mora da bude prioritet i u budućem periodu. Naročito je bitno da se ovlada veštinom upravljanja troškovima u poljoprivredi kako bi se mogao strateški planirati ruralni razvoj. Potrebno je podstaći diversifikaciju ekonomskih aktivnosti na nivou sela kako bi bili ojačali socijalni i ekonomski aspekti života na selu. Takođe je istakao da je potrebno sprovesti postupak ocene korišćenja poljoprivrednog zemljišta kako bi se zemljište stavilo u najefikasniju upotrebu. Imajući u vidu značaj stvaranja podsticajnog ambijenta radi ostvarenja generalnih tema od interesa za region istočna Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, predlažu se sledeće preporuke u oblasti polјoprivreda i ruralni razvoj:

  1. Izvršiti rejonizaciju polјoprivredne proizvodnje na području istočne Srbije
  2. Pokrenuti inicijativu za donošenje pravilnika o integralnoj proizvodnji
  3. Uspostaviti pravni okvir kojim se omogućuje da polјoprivredni proizvođači u određenim sektorima polјoprivredne proizvodnje formiraju proizvođačke grupe i proizvođačke organizacije
  4. Doneti pravilnik kojim se reguliše izgradnja sistema nisko-naponske mreže u funkciji hidrotehničke melioracije
  5. Razviti prognozno-izveštajne službe zaštite bilјa regiona istočna Srbija
  6. Omogućiti transparentnost i dostupnost podataka o polјoprivrednim gazdinstima van institucija resornih ministarstava
  7. Identifikovati prepoznatlјive proizvode regiona istočna Srbija sa geografskim poreklom
  8. Izraditi lokalne strategije u oblasti održivog razvoja polјoprivrede i ruralnog razvoja

Nakon prezentacije Regionalne EU platforme diskutovalo se o otvorenim pitanjima i mogućim rešenjima identifikovanih problema.

Istaknuta je potreba intenzivnijeg informisanja individualnih poljoprivrednih proizvođača od stane Poljoprivredne savetodavne stručne službe i povećanje obuhvata posebno malih poljoprivednih proizvođača. Takođe istaknut je problem primene zakona u oblasti poljoprivrede a posebno u pripremi i primeni pravilnika koji regulišu pojedine oblasti u poljoprivredi. Dodatno je istaknuta potreba pokretanja kreditne podrške poljoprivrednim proizvođačima za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Problem usitnjenih poseda posebno u Srbiji je neophodno rešavati putem komasacije međutim neophodno je promeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu i u delu kojim se reguliše pokretanje procesa komasacije. Na kraju istaknuto je da su najveći resursi srpske poljoprivrede preko 2000 obrazovanih inženjera poljoprivrede, poljoprivredni proizvođači i neobrađeno poljoprivredno zemljište.

PREPORUKE SA TREĆEG ZASEDANJA RG ZA POGLAVLJA 11,12,13

1. U cilju uređenja tržišta poljoprivrednog zemljišta i obezbeđenja racionalnog i produktivnijeg iskorišćavanja poljoprivrednog zemljišta i sprečavanja mogućih negativnih efekata liberalizacije tržišta od 2017. godine kao posledica primene ugovornih obaveza iz SSP-a neophodna je hitna promena Zakona o poljoprivrednom zemljištu.2. Neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede u procesu promene Zakona o poljoprivrednom zemljištu unapredi komunikaciju sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima i preduzme sve da se obezbedi široka uključenost zainteresovane javnosti u proces izrade novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu,3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu treba promeniti na način da se:a) spreči prenamena poljoprivrednog zemljišta,b) spreči primena loših poljoprivrednih praksic) obezbede isti uslovi za sve na tržištu poljoprivrednim zemljištemd) ne ograniči razvoj tržišta poljoprivrednim zemljištem,e) promeni procedura započinjanja procesa komasacije zemljištaf) uredi oblast kupovine, koncesija i najma poljoprivrednog zemljišta

4. U novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu sa aspekta sektora stočarstva treba regulisati sledeće:a) ukinuti bilo kakva ograničenja u smislu maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta koje se može zakupiti po pravu prečeg zakupa po osnovu gajenja životinja u zavisnosti od površine poljoprivrednog zemljišta koje se ima u vlasništvu.b) cenu zakupa državnog zemljšta, koja se daje stočarima po osnovu prava prečeg zakupa, treba da odredi ministarstvo poljoprivrede, a na nivou celokupne teritorije države po klasama, a ne kao prosečnu ostvarenu cenu u svakoj jedinici lokalne samouprave.c) dužina trajanja zakupa državnog zemljišta za stočare ne sme biti manja od 30 godina. To je osnovni preduslov za rekonstrukciju i održivost proizvodnje mleka i mesa u Srbiji.5. Neophodno je obezbediti pomoć kroz kreditnu podršku malim poljoprivrednim proizvođačima pri kupovini poljoprivrednog zemljišta koji ne mogu da se bore sa konkurencijom na međunarodnom nivou6. Neophodno je preduzeti sve mere kako bi Agencija za agrarna plaćanja u što kraćem roku dobila akreditaciju za korišćenje IPARD fondova koji značajno mogu da pomognu jačanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i podstaknu ruralni razvoj.7. Neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede hitno uključi sve zainteresovane strane i organizacije uključene u RG Poljoprivreda Nacionalnog konventa o EU u proces izrade Nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj 2015-2020 koji definiše mere podrške poljoprivredi u narednom periodu.8. Hitno rešiti problem neadekvatne statistike o poljoprivrednom zemljištu i obuhvatiti zvaničnom statistikom svo poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji.9. U cilju sprečavanja zloupotreba u trgovini zemljištem promeniti politiku podsticaja tako da podsticaje dobijaju samo oni koji na adekvatan način koriste poljoprivredno zemljište.10. U cilju unapređenja preko potrebnog procesa udruživanja poljoprivrednih proizvođača neophodno je hitno usvojiti novi Zakon o zadrugama koji bi podstakao udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača.11. Neophodno je pružiti neophodnu stručnu i finansijsku podršku inicijativama udruživanja poljoprivrednih proizvođača u različitim oblastima u cilju jačanja njihove konkurentske pozicije na tržištu poljoprivrednim proizvodima EU12. Neophodno je povećanje nivoa informisanosti i obuhvata posebno malih poljoprivednih proizvođača od strane Poljoprivredne savetodavne stručne službe13. Hitno preduzeti sve neophodne mere u cilju unapređenja primene zakona u oblasti poljoprivrede a posebno u pripremi i primeni pravilnika koji regulišu pojedine oblasti u poljoprivredi.14. Problem usitnjenih poseda posebno u Srbiji je neophodno rešavati putem komasacije međutim neophodno je promeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu i u delu kojim se reguliše pokretanje procesa komasacije.15. Neophodno je preduzeti sve mere kako bi se najveći resursi srpske poljoprivrede u vidu preko 2000 obrazovanih inženjera poljoprivrede, individualnih poljoprivrednih proizvođača i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta što pre stavili u funkciju razvoja domaće poljoprivrede i na taj način podigli nivo konkurentnosti sektora u procesu pristupanja Srbije EU.16. Za region istočne Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, predlažu se sledeće preporuke u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja:a) Izvršiti rejonizaciju polјoprivredne proizvodnje na području istočne Srbije;b) Pokrenuti inicijativu za donošenje pravilnika o integralnoj proizvodnji;c) Uspostaviti pravni okvir kojim se omogućuje da polјoprivredni proizvođači u određenim sektorima polјoprivredne proizvodnje formiraju proizvođačke grupe i proizvođačke organizacije;d) Doneti pravilnik kojim se reguliše izgradnja sistema nisko-naponske mreže u funkciji hidrotehničke melioracije;e) Razviti prognozno-izveštajne službe zaštite bilјa regiona istočna Srbija;f) Omogućiti transparentnost i dostupnost podataka o polјoprivrednim gazdinstima van institucija resornih ministarstava;g) Identifikovati prepoznatlјive proizvode regiona istočna Srbija sa geografskim poreklom;h) Izraditi lokalne strategije u oblasti održivog razvoja polјoprivrede i ruralnog razvoja.

Add Comment