Uncategorized @sr    Kako dalje u poglavljima 30 i 31 – glavna tema sastanaka Podgrupa NKEU za Poglavlje 30 i 31 sa predstavnicima Pregovaračkog tima Republike Srbije

Kako dalje u poglavljima 30 i 31 – glavna tema sastanaka Podgrupa NKEU za Poglavlje 30 i 31 sa predstavnicima Pregovaračkog tima Republike Srbije

23. april 2019. godine

Predstavnici Pregovaračkog tima su naglasili da postoji dva merila za zatvaranje ovog Poglavlja. Prvo se odnosi na članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, dok je drugo vezano za izradu Akcionog plana. Naglašeno je da je za prvi neophodno usvojiti novi Zakon o GMO i istovremeno raditi na komunikaciji sa javnošću da usvajanje novog zakona u stvari podrazumeva i veću bezbednost za građane. Što se tiče trgovinskih propisa EU; Srbija aktivno prati propise u ovoj oblasti i da je u najvećoj meri usaglašena sa pravnom tekovinom Unije. Plan je takođe da Akcioni plan bude završen u prvoj polovini godine, pre Izveštaja o napretku EU.

Srbija takođe treba da usvoji Zakon o razvojnoj i humanitarnoj pomoći. Novina je da je u radnu verziju nacrta koji je već predstavljen Radnoj grupi uneta izmena, i da je nadležnost za primenu ovog zakona sa Ministarstva spoljnih poslova preneta na Sektor za međunarodnu saradnju generalnog sekretarijata Vlade.

Članovi NKEU su se saglasili da Radna grupa za poglavlje 30, može da pruži adekvatnu stručnu podršku naporima Pregovaračkog tima u vezi sa procesom pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Diskusiju o Poglavlju 31 za koje se još uvek čeka Izveštaj o skriningu, obeležila je analiza obe strane oko aktuelnih problema koje to koče kao i kakav je trenutni stepen usklađenosti Srbije sa propisima u ovoj oblasti. „Usklađenost Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije u ovom trenutku, je oko 57%, ali se radi na unapređenju implementacije svih mera sa kojima se država usaglasila“.

Napomenuto je da se Izveštaj o skriningu najverovatnije može skorije očekivati kao ni da on nije tema na sastancima Evropske unije. “Postoji čvrsto ubeđenje nekih članica da je potrebna revizija izveštaja o skriningu.” U okviru Poglavlja 31 posebno mesto zauzima i učešće civila u misijama Evropske unije. U maju će početi novi kurs obuke civila za učešće u mirovnim operacijama, ali i ovaj put je namenjen isključivo za članove državne uprave, što su predstavnici NKEU ocenili kao nedostatak, pošto upravo civilni sektor može da doprinese puno u ovoj oblasti.

Dva radna sastanka Radne grupe za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održani su 23. aprila u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji.

Add Comment