Regionalna saradnja

Radna grupa

Međusektorska radna grupa za regionalnu saradnju

Berlinski proces je inicijativa Evropske unije i njenih članica sa ciljem unapređenja saradnje zemalja regiona Zapadnog Balkana i jačanja njegove evropske perspektive. Proces je zamišljen kao četvorogodišnja serija sastanaka premijera, ministara, civilnog društva i poslovnih zajednica Zapadnog Balkana u oblastima ekonomske saradnje, održivog rasta, bilateralnih odnosa i regionalnog pomirenja.

Početni izazovi Berlinskog procesa u vezi sa nedostatkom tematske strukture nisu prevaziđeni ni kasnije, pa ciljevi i kriterijumi za definisanje tema i agendi sastanaka i dalje nisu jasno utvrđeni. To u praksi znači da za svaki sastanak zemlja-domaćin određuje teme, što dovodi do nedostatka kontinuiteta, ali nemogućnosti praćenja efekata i postignuća. Dodatno, civilno društvo zemalja regiona vrlo je glasno u svojim lošim ocenama transparentnosti i participativnosti dosadašnjeg toka Berlinskog procesa.

Ova međusektorska grupa zajedno sa Međusektorskom grupom za političke kriterijume demonstrira spremnost Konventa da reaguje proaktivno u dinamičnim i izmenjenim okolnostima pristupanja regiona Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Odluka o formiranju ove grupe pokazuje i fleksibilnost članica Konventa da u skladu sa svojim kapacitetima dodatno doprinose imidžu i rezultatima Konventa kao zajedničke platforme civilnog društva.

Na samom početku rada Međusektorske radne grupe za Berlinski proces zadati su sledeći strateški zadaci:

      • Analiza dosadašnjih efekata Berlinskog procesa, sa posebnim akcentom na participativnost
      • Mapiranje ključnih tema, procena kapaciteta Grupe u odnosu na njih, kao angažovanje dodatne sekspertize po potrebi.
      • Utvrđivanje međusobnih veza, komplementarnosti, oportuniteta, kao i potencijalne sinergije između tema koje predstavljaju deo Berlinskog procesa i predmeta pojedinačnih pregovaračkih poglavlja, odnosno aktivnosti drugih radnih grupa Konventa

Jedan od ciljeva međusektorske grupe je da osigura da se u svakom trenutku, u odnosu na bilo koju konkretnu temu iz korpusa Berlinskog procesa, uvaži postojeća ekspertiza njenih članica, ili drugih članica Konventa. S obzirom na pretežno ekonomski karakter Berlinskog procesa, ovo će posebno biti važno kod preklapanja sa temama koje su predmet posebnih, neekonomskih poglavlja (na primer: connectivity agenda i Poglavlje 27, gde akteri, među kojima i civilno društvo imaju različite interese i stavove o stepenu uticaja na sredinu).

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke ove međusektorske radne grupe možete naći ovde

Članovi

FONDACIJA CENTAR ZA DEMOKRATIJU

Fondacija Centar zademokratiju (FCD) je nevladina, nestranačka i neprofitna fondacija koja u Srbiji deluje od 1994. u oblasti obrazovanja za demokratiju, političke edukacije, unapređenje rada demokratskih institucija, promociji proevropskihpolitika i prati ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Najpoznatiji projekti FCD su POLITEA – Škola za politiku i civilno društvo, Demokratski politički forum i kampanja za dostojanstven rad “Crno na belo”.

Misija FCD je da ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska,socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije krozistraživanje, obrazovanje i javni dijalog. FCD zastupa ravnopravnost, toleranciju, znanje, odgovornost, solidarnost i održivost.

Ciljevi FCD su da Srbija bude članica EU, da demokratske,građanske evropske vrednosti budu ukorenjene u srpskom društvu, da vladavina prava i demokratske procedure bitišu u institucijama Srbije, da građani Srbije efikasno ostvaruju i unapređuju svoja ekonomska i socijalna prava, da solidarnost bude vrednost naše zajednice, da se smanji siromaštvo, da civilno društvo učestvuje u kreiranju i sprovođenju reformi na evropskom putu Srbije,da se razvije kultura ljudskih i građanskih prava, da se razviju demokratska politička kultura, tolerancija i javni dijalog i da u Srbiji vlada tržišna konkurencija, a da država bude socijalno odgovorna.

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Nataša Vučković. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu 1990. Advokat je od 1994. godine. Specijalizirala je evropsko pravo na Université Européen de Nancy II (DESE), a na francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju (ENA) pohađala je program Organizacija parlamentarnog rada.

Jedan je od osnivača Fondacije „Centar za demokratiju“ i njen je Generalni sekretar od 1995-2019. Od 2019. je Izvršni direktor Fondacije, učestvovala u kreiranju i koordinaciji niza programa iz oblasti zaštite socio-ekonomskih prava i ljudskih prava:  Forum jugoslovenskih nevladinih organizacija, Institut Politeia, Ka nezavisnom i nepristrasnom sudstvu, Evropske vrednosti i politike u lokalnoj zajednici, Demokratski politički forum, Kampanja Crno na belo, Zaustavimo partijsko zapošljavanje – doprinos definisanju pravnog okvira za zapošljavanje u javnom sektoru, Dijalog u Centru, Monitoring radnih prava u kontekstu ESRP, Demokratski do ustavne reforme. Govori engleski i francuski jezik.

Kao narodni poslanik, bila je predsednica Odbora za evropske integracije (2013-2014). Od 2007. do 2016. godine bila je članica Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Godine 2012. bila je Potpredsednica Parlamentarne Skupštine SE, a 2013-2014. predsednica Komiteta za poslovnik, unutrašnja pitanja i budžet i potpredsednica Komiteta za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava (2015-2016). Od 2015-2016. bila je izvestilac PSSE za Tursku. Bila je član i Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksandar Simurdić – Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Novi Sad

Aleksandra Jerkov – Akademija za regionalni razvoj (ADD)

Andrija Pejović – Evropski pokret u Srbiji

Bojana Selaković – Građanske inicijative

Dragan Đukanović – Centar za spoljnu politiku (CSP)

Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj Srbije

Dragiša Mijačić – InTER

Dušan Protić – Centar za evropske politike

Igor Novaković – ISAC

Jelica Minić – Evropski pokret u Srbiji

Jovana Spremo – YUCOM

Marko Malović – Ekonomski institut

Milan Antonijević – nezavisni ekspert

Miloš Đajić – Centar za moderne veštine (CMV)

Nataša Dragojlović – Nacionalni konvent o EU

Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija

Nemanja Šormaz – CEVES

Nikola Božić – IC Petnica

Nikola Marković – DIS

Srđan Majstorović – CEP

Slobodan Krstović – NALED

Sonja Licht – Beogradski fond za političku izuzetnost

Zvezdan Kalmar – CEKOR