Uncategorized @sr    Nacionalni konvent o Evropskoj uniji uključen u proces pregovora

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji uključen u proces pregovora

19. avgust 2015. godine

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) formalno je prepoznat i od strane Vlade Republike Srbije kao važan akter u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Odlukom Vlade RS o obrazovanju Pregovaračkog tima, NKEU je dobio priliku da u saradnji sa Pregovaračkim timom informiše javnost o procesu i sadržaju procesa pregovora.

Znanje i iskustvo organizacija civilnog društva okupljenih u Radnim grupama NKEU naročito treba da dođe do izražaja u procesu izrade pregovaračkih pozicija. Izrada većine pregovaračkih pozicija naredna je faza u procesu pregovora sa Evropskom unijom budući da su završeni svi sastanci eksplanatornih i bilateralnih skrininga za sva pregovaračka poglavlja i da postepeno pristižu izveštaji sa skrininga koje priprema Evropska komisija. Ovaj korak u procesu pregovora naročito je važan za kvalitet samog procesa pregovora budući da će u pregovaračkim pozicijama za svako pojedinačno poglavlje Srbija morati što bolje da objasni na koji način će preuzeti i primeniti pravne tekovine EU kao i kakvim administrativnim kapacitetima raspolaže u te svrhe.

Zaključkom Vlade od 13. avgusta 2015. godine kojim se uređuje rad organa državne uprave u procesu izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji navodi se sledeće: „U toku pripreme pregovaračkih pozicija, pregovaračka grupa konsultuje zainteresovanu javnost posredstvom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, odnosno Privredne komore Srbije u skladu s propisima i međunarodnim sporazumima kojima se uređuje zaštita tajnih podataka i pristup tajnim podacima.“ Ovim je zaokružena mogućnost učešća civilnog društva u procesu pregovora i utvrđena saradnja sa pregovaračkom strukturom Vlade Republike Srbije. Ranija odluka Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije iz juna 2014. godine pruža mogućnost konsultacija Odbora sa NKEU u procesu razmatranja pregovaračkih pozicija.

NKEU će u narednom periodu nastaviti da upućuje preporuke i sugestije Pregovaračkom timu kao i da informiše javnost o procesu i preporukama sa ciljem što ranijeg otvaranja pregovaračkih poglavlja.

Add Comment