Uncategorized @sr    NEKA PRAVDA VLADA – Vladavina prava preduslov za demokratsko i stabilno društvo (drugi deo)

NEKA PRAVDA VLADA – Vladavina prava preduslov za demokratsko i stabilno društvo (drugi deo)

Učesnici panela bili su autor analize za Poglavlje 8 iz Privredne komore Srbije Vuk Božić, autorka analize za Poglavlje 19, koordinatorka Konventove Radne grupe za Poglavlja 2 i 19 iz Fondacije „Centar za demokratiju“ Nataša Vučković, autor analize za Poglavlje 8, koordinator Konventove Radne grupe za Poglavlje 5, iz „Transparentnosti Srbija“ Nemanja Nenadić, autor analize za Poglavlje 28, koordinator Konventove Radne grupe za Poglavlja 1, 3, 28 iz „Centra za evropske politike (CEP)“,  Dušan Protić, autor analize za Poglavlje 19 iz “Praxisa“ Milan Radojev i autorka analize za Poglavlje 28 iz „Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS)“ Sofija Mandić.

Božić je izjavio “Što se tiče Poglavlja 8, faza skrininga je počela 2014. a završena je u februaru 2016. To je i poslednja faza koja je okončana. Preporukе koje je dala Evropska komisija su se prevashodno odnosile na temu kontrole državne pomoći, što je bila i glavna primedba Evropske komisije, uz nedovoljno transparentne šeme državne pomoći.  Konkretne preporuke su se ticale i Železare u Smederevu. On je dodao da preporuke koje su date, nisu bile otklonjene sve do 2019. do donošenja novog Zakona o kontroli državne pomoći, koji je makar na formalnom nivou, otvorio pretpostavke za početak pregovora.

Nataša Vučković, autorka analize za Poglavlje 19 navela je da je ove godine u maju mesecu Vlada Republike Srbije usvojila Akcioni plan za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, što je i preduslov za razmišljanje o tome kada će biti otvoreno pregovaračko poglavlje. Trenutno se radi matrica za monitoring primene Akcionog plana.

Autor analize za Poglavlje 8 Nemanja Nenadić istakao je da je veza vladavine prava i zaštite konkurencije višestruka. Kao primer naveo je pristup informacijama od javnog značaja. Dodao je da kada se govori o zaštiti konkurencije, to se odnosi i na funkcionisanje sudskog sistema, odnosno funkcionisanje pravne zaštite, obezbeđivanje vladavine prava, samim tim prava onih koji su ugroženi zbog nezakonitog postupanja privrednih subjekata ili državnh organa. “To je naročito vidljivo kada su u pitanju javne nabavke. Kroz nezakonite dogovore između privrednih subjekata i države, posredno, prava građana mogu da budu ugrožena”, zaključio je Nenadić.

Dušan Protić, autor analize za Poglavlje 28 skrenuo je pažnju na značaj zaštite prava potrošača iz ugla pristupa pravdi, kao temeljnog načela koje svoju glavnu bitku vodi u Poglavlju 23. Dodao je da su ta pitanja izuzetno kompleksna, a veliki deo problema pristupa pravdi je sistemskog karaktera, a to je ono što se pre svega i obrađuje u Poglavlju 23. Naglasio je da je jedan od problema ekonomski, odnosno troškovi postupka su veliki i neizvesni.

“Veza između poglavlja 19 i 23 se prepliće u mnogim oblastima, a naročito u oblastima zabrane diskriminacije, ravnopravnosti polova, socijalnoj zaštita i socijalnoj inkluziji. Institucionalni okvir koji prati ove oblasti još uvek nije usaglašen sa pravom Evropske unije.  Čeka  se na mnoge zakone,  što i Evropska komisija primećuje u svojim izveštajima o napretku. Takođe, tu je i veliki broj strategija kojima je istekao rok, kao što je Strategija za borbu protiv diskriminacije i druge”, istakao je Milan Radojev, autor analize za Poglavlje 19.

O tome da je u ovom periodu svima postalo jasno koliko je uska veza između vladavine prava i javnog zdravlja, govorila je Sofija Mandić, autorka analize za Poglavlje 28 iz Centra za pravosudna istraživanja. Ona je naglasila  da se postavlja pitanje, da su građani bili dobro informisani, pa čak i da je vlast bila dovoljno informisana i dobronamerna na polju zaštite javnog zdravlja i vladavine prava istovremeno, da li je trebalo uvoditi vanredno stanje u martu. Odnosno da li je trebalo da se ograničavaju prava građana na kretanje, pravo na rad i druga prava.

Add Comment