Uncategorized @sr    NKEU i Ministarstvo za evropske integracije o ključnim izazovima u Poglavlju 22

NKEU i Ministarstvo za evropske integracije o ključnim izazovima u Poglavlju 22

17. decembar 2018. godine

Radna grupa (RG) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata sastala se sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije (MEI). Sastanak je, u ime Evropskog pokreta u Srbiji, otvorila Dina Rakin, koordinatorka RG, koja je predstavila ključne aktivnosti RG u prethodnom periodu, kao i planove za sledeću godinu.

Poglavlje 22 je specifično po tome što se napredak u drugim poglavljima koja se bave javnim nabavkama, politikom konkurencije, energetikom, transportnom politikom, pravosuđem i osnovnim pravima, životnom sredinom i drugima direktno oslikava na pojedine aspekte napretka u ovom Poglavlju.

Akcioni plan i Pregovaračka pozicija

Predstavnik Ministarstva, Branko Budimir, je predstavio status u okviru Poglavlja 22 i predstavio predstojeće aktivnosti Ministarstva kako bi se nastavilo sa ispunjavanjem neophodnih uslova za uspešno implementiranje promena unutar sistema koji proizilaze iz obaveza iz Poglavlja 22. Ključne aktivnosti Ministarstva odnose se na finalizaciju Akcionog plana (AP), koji predstavlja merilo za otvaranje pregovora u ovom Poglavlju. AP nastoji da planski uredi pripreme koje je neophodno sprovesti za korišćenje strukturnih fondova i Kohzionog fonda Evropske unije u sledećih šest oblasti: pravni okvir, institucionalni okvir, administrativni kapaciteti, programiranje, praćenje i vrednovanje i finansijsko upravljanje i kontrola, uključujući i reviziju, a odnose se između ostalog na rad sa korisnicima, ali i lokalnim samoupravama, koje treba da budu pokretači razvoja u svojim sredinama. Nakon finalnih komentara koji su primljeni od strane Evropske komisije, planira se usvajanje AP od strane Vlade u prva dva meseca naredne godine. AP može biti podložan korekciji imajući u vidu da se pravni okvir koji uređuje kohezionu politiku u Evropskoj uniji menja, a njegovo usvajanje se očekuje u naredne dve godine. MEI je sa Ministarstvom finansija dogovorilo da se uz AP izradi i prateća procena finansijskih troškova. To nije bio zvaničan zahtev Evropske komisije, ali MEI smatra da je to veoma važan deo ovog dokumenta. AP će sadržati ključne elemente za izradu pregovaračke pozicije, što se očekuje 2019. godine. Međutim, dinamika izrade Pregovaračke pozicije će u velikoj meri zavisiti od izmena evropskog zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.

Dobro pripremljen institucionalni okvir

Branko Budmir naglasio je važnost pripreme institucija na svim nivoima jer se pokazalo da su države članice, koje se nisu na pravi način pripremile u procesu pristupanja, kasnije imale problema sa apsorpcijom novca iz fondova Evropske unije. Srbija će ovome pristupiti kroz izradu zakona na osnovu kog će definisati okvir za izgradnju strateškog, institucionalnog i administrativnog okvira za korišćenje strukturnih fondova i Kohzionog fonda EU. Zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja 2020. godine.

U Srbiji ostaje izazov nepostojanje adekvatnih institucionalnih i administrativnih kapaciteta, kako na centralnom, tako i na podnacionalnom nivou za upravljanje i apsorpciju budućih ESI fondoa. Ministarstvo na godišnjem nivou organizuje set obuka u ovoj oblasti, ali to nije dovoljno. Da bi se koristio novac iz fondova EU biće značajna pomoć regionalnih razvojnih agencija sa kojima MEI ima institucionalzovanu saradnju. Njihova ključna uloga ogleda se u pomoći MEI-u da jača kapacitete lokalnih samouprava, ali i ostalih korisnika sredstava iz ovih fondova. Pored toga, veoma je važna i uloga civilnog društva od koga se, kao parnerskih organizacija, očekuje aktivno učešće u izradi programskih dokumenata i praćenju sprovođenja programa, kao i korišćenju sredstava iz fondova EU. U tom smislu, planirano je i restrukturiranje SEKO mehanizma.

Branko Budimir je u zaključnom delu naglasio da nije najvažnije povući novac iz fondova, već način, odnosno prioriteti na koji će taj novac biti raspoređen i utrošen.

Andrija Pejović, koordinator Radne grupe, je obavestio prisutne da je finalizovan Izveštaj iz senke za ovo poglavlje, kao i da većina preporuka koje se odnose na Poglavlje 22 iz prethodnog perioda nije ispunjena. Osvrćući se na Izveštaj, najavio je da ova RG NKEU planira da ukaže na značaj povezivanja pojedinih ex-ante uslova iz ovog Poglavlja i narednog Programa ekonomskih reformi (ERP). Takođe, pomenuo je i tekući proces izrade Strategije pametne specijalizacije i ukazao na to da je u narednom periodu neophodno uključiti sve aktere u izradu ove Strategije, uključujući predstavnike civilnog društva koji u dosadašnjem procesu nisu imali prilike da učestvuju. Pored toga predstavnicima MEI je ukazano na potrebu da se u skorijem roku razreši pitanje pretfinansiranja i sufinansiranja na nacionalnom nivou i ukazao na dobru praksu u AP Vojvodina. Predstavnici Ministarstva su objasnili da će se u narednom periodu uz saradnju sa Ministarstvom finansija i podršku projekta nemačke bilateralne saradnje pristupiti analizi i izradi predloga rešenja za ovo pitanje.

Stanka Parac Damnjanović iz Centra lokalne demokratije u Subotici ukazala je na značaj izgradnje kapaciteta i zadržavanja kadrova na lokalu, kao i na saradnju nevladinog sektora i lokalnih samouprava, koja još uvek nema dovoljno efekta. Ona je predložila da se, kada je reč o predfinansiranju, razmotri primer Vojvodine, koji bi mogao da posluži ostalim delovima Srbije kao model.

Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je naglasio da lokalne samouprave u Srbiji nemaju dovoljno kapaciteta kako bi ostvarili svoju ulogu nosilaca razvoja.

Naredna sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 22 biće posvećena predstavljanju AP, a plan je da se održi u prvom kvartalu 2019.

Add Comment