Uncategorized @sr    Održana druga sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 povodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Održana druga sednica Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 povodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

19. april 2019. godineRadna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23, održala je 19. aprila 2019. godine drugu sednicu povodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Sednica je organizovana u cilju davanja direktnih komentara na deo Akcionog plana koji se odnose na deo o osnovnim pravima.Sednicu je otvorio Milan Antonijević, koji je u ime Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 podsetio na zaključke i preporuke sa prethodne sednice i na obiman dokument sa zbirnim komentarima koji je dostavljen Ministarstvu pravde. Čedomir Backović istakao je da civilno društvo treba da vodi društvo napred, te da njihovu ulogu vidi u predlaganju jasnih komentara za unapređenje aktivnosti, u sprovođenju istih i kao kontrolora u pogledu toga da li će se aktivnosti realizovati adekvatno. Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnospravnosti istakla je da je neophodno proces revizije Akcionog plana kao i svih javnih rasprava u pogledu izmena zakona koje se tiču zaštite osnovnih prava i sloboda učiniti potpuno inkluzivnim, ne samo u postupku kreiranja nego i prilikom primene. Dodala je da je bolje da proces revidiranja duže traje, kako bi zaista predviđene aktivnosti ne samo odgovarale na prelazne mere, nego i bile postavljenje na način da njihova primena može adekvatno da se prati.Dalja diskusija je bila organizovana u tri panela u kojima su komentarisane mere vezane za slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, slobodu medija, načelo nediskriminacije i položaj ranjivih grupa, kao i položaj nezavisnih institucija. Glavne komentare iz ovih oblasti prezentovale su Maja Stojanović u ime Međusektorske grupa za slobodu izražavanja i medije, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM. Nakon konstruktivne rasprave članice Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa uputile su sledeće zahteve Vladi Republike Srbije, Ministarstvu pravde i Narodnoj skupštini Republike Srbije:

  • Organizovati suštinske javne rasprave za izmene i dopune zakona i donošenje strategija i dosledno poštovati obrazlaganje usvojenih/odbijenih predloga civilnog društva, te izbeći da se ona vodi na način kao što je to učinjeno za Zakon o zabrani diskriminacije;
  • Sprovođesti proces izbora Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zamenika poverenika, kao i procesa izbora zamenika Zaštitnika građana u skladu sa zahtevima koje je ranije iznelo civilno društvo kako bi kandidati ispunjavali uslove nezavisnosti i integriteta;
  • Uključiti nezavisne državne institucije, ne samo u proces izrade, nego i u samo praćenje realizacije mera i aktivnosti iz oblasti njihovog rada;
  • U skladu sa Zakonom o javnom informisanju vratiti integritet Regulatornom telu za elektronske medije kroz praćenje rada, reformu i izbor članova ovog tela;
  • Uskladiti rešenja Akcionog plana sa nacrtom nove medijske strategije;
  • Pristupiti hitnom izboru predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova uz ocenu da je nedopustivo da Narodna skupština nema predsednika ovako značajnog Odbora.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 pozdravila je odluku Ministarstva pravde da prihvati veliki deo preporuka iz oblasti osnovnih prava koje su poslale članice Radne grupe u prvom delu javne rasprave povodom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23. Detaljni zaključci i preporuke sa sednice biće dostupni po iradi izveštaja.

Add Comment