Uncategorized @sr    Održana osnivačka sednica Radne grupe NKEU za poglavlje 27 Životna sredina

Održana osnivačka sednica Radne grupe NKEU za poglavlje 27 Životna sredina

3. oktobar 2014. godine

Osnivačka sednica radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja se bavi pregovaračkim poglavljem 27 Životna sredina, održana je 3. oktobra 2014. godine, u Maloj plenarnoj Sali Narodne skupštine Republike Srbije. Ovom radnom grupom rukovodi Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR iz Subotice.

Na samom početku sednice je ocenjeno je da cilj ove radne grupe mora biti aktivno povezivanje sa radnim grupama koja prate druge pregovaračkih grupa budući da su pitanja životne sredine pitanja koja se provlače kroz veliki broj drugih poglavlja poput poglavlja 8 Politika konkurencije ili poglavlja 15 Energetika.

Poglavlje 27 predstavlja jedno od najizazovnijih poglavlja u celokupnom procesu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, troškovi za potpuno usklađivanje sa standardima koje propisuju direktive EU su veoma visoki i sada iznose 10.6 milijardi eura sa izgledima da će se i dalje povećavati. Članovi radne grupe su ocenili da je veoma bitno da se što pre i što aktivnije organizacije civilnog društva koje se bave oblastima obuhvaćenim ovim poglavljem, uključe u praćenje i monitoring procesa pregovora i doprinesu svojom ekspertizom pregovaranju prelaznih perioda kojih će zasigurno biti u ovom poglavlju.

Pored toga zaključeno je da je od velike važnosti održavati konstruktivnu i stalnu komunikaciju sa Vladom i Parlamentom, naročito sa resornim Odborom za zaštitu životne sredine. Predstavnici Odbora su koji su prisustvovali ovoj sednici su potvrdili svoju spremnost da zajedno sa ovom radnom grupom rade na zahtevnim pitanjima koje donosi proces pregovora u ovom pitanju.

Naredna sednica ove radne grupe biće održana u novembru nakon bilateralnog skrininga za poglavlje 27. Sednici će prisustvovati i predstavnici pregovaračke grupe za ovo poglavlje koji će predstaviti najbitnije zaključke sa bilateralnog skrininga.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji između predstavnika državne administracije, političkih partija, nezavisnih tela, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa, u maju ove godine iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakt: Nataša Đereg, djnatasa@yahoo.com

Add Comment