Uncategorized @sr    Održana prva radionica o izradi SOCTA izveštaja

Održana prva radionica o izradi SOCTA izveštaja

3. jul 2015. godine

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovao je radionicu za predstavnike organizacija građanskog društva o izradi Nacionalne procene pretnje od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA).

SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assesment) predstavlja stratešku procenu o budućim pretnjama i dinamici razvoja teškog i organizovanog kriminala u Srbiji, na osnovu analize trenutnog stanja u ovim oblastima, u cilju određivanja prioriteta za njihovo suzbijanje. BCBP, u saradnji sa MUP i uz učešće predstavnika organizacija građanskog društva okupljenih oko Radne grupe za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda, bezbednost) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i koalicije prEUgovor, organizovao je radionicu u procesu izrade prvog izveštaja ovakvog tipa za Srbiju.

Učešće na radionici uzeli su predstavnici organizacija građanskog društva koji se bave temama koje će SOCTA izveštaj analizirati iz oblasti teškog i organizovanog kriminala: psihoaktivne kontrolisane supstance, iregularne migracije, trgovina ljudima, visoko-tehnološki kriminal, finansijski kriminal, opšti kriminal (krijumčarenje oružja, otmice i iznude, razbojništva i motorna vozila), pranje novca i organizovane kriminalne grupe. Organizacije koje su učestvovale na radionici su ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, BCBP, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), DIPLO, Grupa 484 i Share fondacija.

U prvom delu radionice učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodologijom koju MUP koristi u procesu izrade izveštaja, kao i da iznesu svoje predloge za unapređenje metodološkog okvira i izvora informacija.U drugom delu radionice učesnici su se bavili analizom okruženja u odnosu na budući razvoj organizovanog kriminala u Srbiji i regionu, prema PESTEL modelu (politički, ekonomski, društveni, tehnološki, pravni i faktori koji proističu iz životne sredine). Takođe, urađena je i procena uticaja organizovanog kriminala na društvo i razvoj institucija. U poslednjem delu radionice učesnici su se bavili analizom procene opasnosti teškog i organizovanog kriminala posmatranjem identifikovanih oblika kriminala kroz pet grupa indikatora: neophodni resursi za sprovođenje kriminalnih aktivnosti, njihov opseg, prilagodljivost u radu, društvena tolerancija prema oblicima kriminala i utvrđivanje štete od kriminalnog delovanja.

Procenom je utvrđeno da jedan od ključnih faktora koji može da utiče na dalji razvoj teškog i organizovanog kriminala u Srbiji jeste različit stepen društvene prihvatljivosti određenih oblika kriminalnih radnji. Ovo je posebno važno za određene vrste kontrolisanih psihoaktivnih supstanci oko čije legalizacije se vode društvene debate, kao i za finansijski kriminal u delu koji obuhvata krijumčarenje akciznih roba gde i kriminalci i građani vide direktnu finansijsku korist a štetu trpi samo država.

Na kraju radionice utvrđena je dinamika buduće saradnje između organizacija građanskog društva i MUP-a oko izrade SOCTA izveštaja. Organizacije će učetvovati u izradi kroz dostavljanje informacija o stanju u oblastima teškog i organizovanog kriminala koje prate, a rezultati analiza sa radionice naći će se u tekstu ovog dokumenta. Do početka oktobra 2015. godine prvi nacrt SOCTA izveštaja biće završen, kada će biti organizovan dodatni krug konsultacija sa predstavnicima građanskog društva.

U procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, u okviru Poglavlja 24, Srbija se obavezala da do kraja 2015. godine uradi prvu SOCTA analizu, na osnovu preporuka Evropske komisije i u skladu sa nacrtom Akcionog plana za poglavlje 24. Izrada ovog izveštaja sprovodi se u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji uz podršku OEBS-a na osnovu EUROPOL-ove metodologije, a za 2016. godinu predviđena je i izrada regionalnog SOCTA izveštaja. Na osnovu ove analize biće utvrđeni prioriteti i donosiće se strateške odluke u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nadležno za izradu ovog dokumenta, analiziraće kvalitativne i kvantitativne podatke iz 2013, 2014. i prvog kvartala 2015. godine, uz konsultaciju sa ostalim državnim organa, akademskom zajednicom i predstavnicima građanskog društva. Prema rečima predstavnika MUP-a koji učestvuje u izradi SOCTA, ovaj dokument ujedno je i strateški najbitniji za otvaranje Poglavlja 24 u procesu pregovora.

Izvor: Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Add Comment