Uncategorized @sr    Prvi sastanak Radne grupe za poglavlje 8-Politika konkurencije

Prvi sastanak Radne grupe za poglavlje 8-Politika konkurencije

27. avgust 2014. godine

Usklađenost zakonodavstva u oblasti politike konkurencije sa zakonodavstvom Evropske unije je na zadovoljavajućem nivou. Izazovi koji se mogu pojaviti tiču se implementacije zakona – izjavio je zamenik šefa pregovaračke grupe za politiku konkurencije i pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Dušan Protić.

sajt 1

Sastanak RG Politika konkurencije 27.8.2014.

On je na prvom sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 8-Politika konkurencije, kojom koordinira NALED, 27. avgusta 2014. godine u Narodnoj skupštini, podsetio da su ovim poglavljem obuhvaćene tri celine koje se tiču zaštite konkurencije, državne pomoći i liberalizacije. “S tim u vezi interna podela posla je takva da smo mi u Ministarstvu trgovine zaduženi za zakonodavni deo koji se tiče zaštite konkurencije, Ministarstvo finansija će se baviti pitanjima državne pomoći, dok će Ministarstvu privrede biti povereno pitanje liberalizacije“ – rekao je Protić i dodao da je u aprilu u okviru ovog poglavlja održan eksplanatorni skrining i da su u toku pripreme za bilateralni skrining u novembru.

Uz pomoćnika ministra Protića, u prisustvu odabranih predstavnika civilnog društva, privrede i ostalih interesnih grupa, govorili su i Dušan Popović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa EU, Freek Janmaat, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji EU u Srbiji i Ana Knežević Bojović, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u.

Dušan Popović, vanredni profesor Pravnog fakulteta se zahvalio na inicijativi nevladinih organizacija da Univerzitet uključe u proces pregovora i praćenja primene propisa. Prema njegovom mišljenju, kao i prema mišljenju Delegacije EU, izmene Zakona o zaštiti konkurencije, iz oktobra 2013. godine daju značajan doprinos usklađivanju prava Srbije sa pravom Evropske unije.

Veliki korak načinjen je uvođenjem nove definicije dominantnog položaja, kao i uvođenjem novih rokova zastarelosti postupaka koji se vode pred Komisijom. U narednom periodu Komisija bi trebalo u većoj meri da koristi odredbe novog Zakona kojima se omogućava „poravnanje“ u postupku ispitivanja povrede konkurencije i da radi transparentnije tako što će objavljivati ne samo izreke svojih odluka, već i njihova obrazloženja, naravno uz poštovanje poslovne tajne – rekao je Popović i dodao da u pogledu transparentnosti odluka ne treba da zavisimo od dobre volje Komisije za zaštitu konkurencije.

Freek Janmaat, šef sektora za evropske integracije pri Delegaciji EU u Srbiji rekao je da su inputi civilnog sektora jako važni u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom i zbog toga Delegacija EU podržava rad Nacionalnog konventa.

U narednom periodu, tj. u narednih šest godina, mi ćemo kroz IPA fondove obezbediti određena sredstva za projekte koje se tiču zaštite konkurencije u Srbiji rekao je Janmaat i dodao da je ocena Delegacije EU da je zakonodavstvo u oblasti politike konkurencije u velikoj meri usklađeno sa zakonodavstvom EU, ali ono što će predstavljati problem jeste primena tih zakona, naročito u oblasti državne pomoći.

Janmat je takođe ukazao da Komisija za zaštitu konkurencije kao i Komisija za kontrolu dodele državne pomoći treba da aktivnije zagovaraju poštovanje pravila konkurencije. U diskusiji koja je usledila zaključeno je da je dijalog privatnog, javnog i civilnog sektora od izuzetnog značaja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе između prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih udruženja vоdi dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Osnovan je 2006. godine na inicijativu Evropskog pokreta. Inspirisan je slovačkim modelom za uključivanje civilnog društva u vođenje pristupnih pregovora sa ciljem da se aktivira stručni i moralni potencijal mnogobrojnih društvenih činilaca i postigne najširi društveni konsenzus oko evropske budućnosti Srbije. Rezultati prvih pet godina rada Konventa sadržani su u Knjizi preporuka NKEU, kao i u vodičima kroz evropske politike.

U okviru Nacionalnog konventa, NALED je preuzeo ulogu koordinatora radne grupe koja će se baviti poglavljem 8- Politikom konkurencije.

Add Comment