Ekonomska i monetarna politika

Radna grupa

17. Ekonomska i monetarna politika

Nakon punopravnog članstva u EU Srbija će sama izabrati trenutak kada će početi kvalifikacije za monetarnu uniju. Kao članica EU Srbija će imati obavezu da se priključi evrozoni i prihvati evro kao zvaničnu valutu. To znači da će i građani Srbije biti deo konkurentnog tržišta koje snižava cenu roba i usluga.

Na kraju ćemo biti deo Evropske monetarne unije što znači da ćemo biti deo funkcionalne tržišne ekonomije sa niskom inflacijom, u boljem poslovnom ambijentu i u uslovima makroekonomske i finansijske stabilnosti.

Naša centralna banka biće nezavisna kao i centralne banke ostalih država članica, ali u isto vreme bićemo pod makroekonomskim i fiskalnim nadzorom. Naš javni dug neće smeti da bude veći od 60% bruto društvenog proizvoda, a dozvoljeni maksimalni budžetski deficit biće 3%. U isto vreme moći ćemo, u slučaju finansijske neravnoteže, da koristimo pomoć Evropskog stabilizacionog mehanizma.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene ostaju važeće. Uz njih, preporuke Radne grupe NKEU za Poglavlje 17 za naredni period su sledeće:

Povećati efikasnost upotrebe javnih sredstava kroz eksplicitno usvojenu srednjoročnu politiku održivosti budžeta, tj. javnog duga, koja će: povećati učešće produktivnih javnih rashoda u ukupnoj javnoj potrošnji; povećati pomoć najugroženijim segmentima privrede i stanovništva naročito u kontekstu krize izazvanom epidemijom COVID-19; izraditi procedure za postupanje u slučaju realizacije nepredviđenih negativnih šokova u ekonomiji

Značajno pojačati pravovremeno uključivanje zainteresovanih strana i upoznavanje javnosti sa pripremom budžeta i njegovim izvršenjem, a naročito transparentnost odlučivanja o javnim investicijama

Preduzeti korake za unapređenje reforme javne uprave, naročito jačanje odgovornosti decentralizovanih organa i organizacija, napredovanja prema zaslugama i unapređenje reforme sistema plata u javnom sektoru

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene ostaju važeće. Uz njih, preporuke Radne grupe NKEU za Poglavlje 17 za naredni period su sledeće:

Prvo merilo bavi se daljim stepenom nezavisnosti centralne banke. Ne sporeći važnost funkcionalne i lične nezavisnosti centralne banke i njenog osoblja (zabrana monetarnog fnansiranja budžetskog defcita, sigurnost mandata – pravo otpuštenih (vice)guvernera da traže pravdu u Strazburu itd), ne vidimo profesionalnu argumentaciju u insistiranju na ekstremnim aspektima institucionalne i fnansijske nezavisnosti centralne banke, posebno pre ulaska, ako ne u EMU, ono bar u ERM2.

Druga referentna vrednost ukazuje na to da Srbija još uvek ne ispunjava u potpunosti nacionalne budžetske okvire utvrđene Direktivom Saveta 2011/85/EU

Srbiji je neophodna krovna strategija rasta i razvoja kojoj će se saobražavati sadašnji i budući ERP dokumenti i drugi akcioni planovi hijerarhijski i logički nižeg reda, neophodna je izgradnja kapaciteta u pogledu formulisanja, koordinacije, izvršenja i utvrđivanja troškova strukturnih reformi u resornim ministarstvima

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2019. godinu

Članovi

CENTAR ZA VISOKE EKONOMSKE STUDIJE (CEVES)

CEVES je nezavisna istraživačko-razvojna organizacija posvećena održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije i Zapadnog Balkana, zasnovanog na preduzetništvu, solidarnosti i građanskoj inicijativi. CEVES je 2004. godine osnovala grupa vodećih srpskih ekonomista, na čelu sa Kori Udovički. Od tada, CEVES je postavio nove standarde u makroekonomskoj i analizi politika sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”, i zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN). FREN je danas jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji za oblast makroekonomije, društvene uključenosti i tržišta rada. CEVES je u međuvremenu preusmerio pažnju na pitanja ubrzavanja privrednog razvoja i njegove održivosti — kako ekološke, tako i socijalne. CEVES je napravio prodoran i sistematičan „snimak“ srpske privrede, radi na sličnom „rendgenskom“ snimku države kao pružaoca javnih usluga, i priprema se za snimanje regionalne ekonomske strukture i odnosa lokalnih i centralne vlasti. CEVES se zalaže za nacionalizaciju i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Srbiji, kao naročito pogodnog okvira za usmeravanje razvoja društva; kao i za širenje i otelotvorenje evropskih vrednosti.

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Marijana Radovanović. Rođena je 1975. godine u Kragujevcu. Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poseduje 20 godina radnog iskustva, od čega je više od 10 godina na odgovornim rukovodećim pozicijama. Bogato profesionalno iskustvo stekla je radeći u oblasti privrede i privatizacije, konsaltinga i upravljanju projektima.

Aktivno je učestvovala u izradi i sprovođenju pravne regulative, strategija i akcionih planova iz oblasti privatizacije i restrukturiranja privrednih subjekata sa državnim i društvenim kapitalom.

Profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Deloitte & Touche Central and Eastern Europe u Odeljenju revizije. U Agenciji za privatizaciju radila je na poslovima pripreme i sprovođenja privatizacije (2001-2003). Nakon pet godina provedenih u Ekonomskom institutu (2003-2008) na poziciji rukovodioca projekata, nastavlja profesionalni rad na istim poslovima u Agenciji za privatizaciju. Bila je zamenik direktora Centra za privatizaciju (2010), direktor Centra za privatizaciju (2011-2013), a potom i Izvršni direktor i v.d.  direktora Agencije za privatizaciju (2014). Nakon toga bila je direktor u Sat-outsourcing, agenciji koja se bavi kadrovskim pitanjima. Poslednjih godina sa Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i drugim organizacijama učestvovala je na projektima koji se odnose na analizu privrede Republike Srbije. Trenutno jezaposlena u CEVES-u na poziciji Savetnik za razvoj.

Govori engleski i španski jezik.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE