Finansijska kontrola

Radna grupa

32. Finansijska kontrola

Kada postanemo članica EU novac građana Srbije moraće da se troši namenski. Kontrola trošenja naših para biće po standardima EU, dakle, stroga i na državnom i na lokalnom nivou. Tako će naša javna sredstva biti odgovorno korišćena. Svi koji upravljaju budžetom moraće to da čine u interesu i za korist građana Srbije. Isto tako odgovorno moraće da koriste i finansijska sredstva EU.

U EU će kontrola prikupljanja i trošenja budžetskih sredstava biti daleko jača nego što je sada u našoj državi. Vrhovna državna revizorska institucija biće i funkcionalno i operativno nezavisna.

Biće obezbeđeni kapaciteti koji će se baviti pitanjima suzbijanja nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava EU i borbom protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene, delimično su sprovedene ili koje se sprovode ali je potrebno nastaviti sa permanentnim unapređenjima, ostaju važeće. Uz njih, preporuke za naredni izveštajni period su:

Sačiniti metodologiju za kontinualnu sistemsku kontrolu i monitoring projekata od samog početka projekata odnosno od faze Urbanog planiranja i izrade Generalnih projekata (Koncepcija rešenja) i pratećih Prethodnih studija opravdanosti pa nadalje, u svim fazama planiranja i realizacije projekata. Kao obavezu uvesti da kontrolu projekta može naručiti samo druga nezavisna institucija.

Izraditi metodologiju na osnovu koje će Ministarstvo finansija pratiti izvršenje ugovora o javnim nabavkama, kako bi obuhvat i kvalitet tog nadzora bili što veći, kao i objavljivanje ishoda nadzora

Nastaviti reviziju svrsishodnosti Državne revizorske institucije u oblasti javnih nabavki i praćenje postupanja po, do sada, objavljenim revizijama; Jačanje sistema interne revizije i objavljivanje informacija o njihovim efektima u oblasti javnih nabavki

Doneti propise o obavezi obelodanjivanja obrazloženja odluka o međudržavnim sporazumima, kao i obavezi obelodanjivanja samih međudržavnih sporazuma i ostalih materjalno značajnih dokumenata.

Celokupan prilog radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene, delimično su sprovedene ili koje se sprovode ali je potrebno nastaviti sa permanentnim unapređenjima, ostaju važeće. Uz njih, preporuke za naredni izveštajni period su:

Ugrađivanje upravljačke odgovornosti u administrativnu kulturu javnog sektora. Radna grupa za Poglavlje 32 naročito podržava ovu preporuku Evropske komisije.

Usvajanje strateških dokumenta definisanih Zakonom o planskom sistemu, pre svega Plan razvoja i Investicioni plan, čije usvajanje bi regulisalo prioritete i uredilo poslovanje i praćenje napretka u svim oblastima, uključujući i oblasti pokrivene Poglavljem 32.

Jačanje kadrovskih kapaciteta DRI, CJH i KJS kroz edukaciju i dodatno zapošljavanje. Pronaći način za adekvatnu finansijsku kompenzaciju za zaposlene visoke stručnosti kako bi se zadržavali na poslovima u državnoj upravi.

Pojačavanje aktivnosti na promovisanju ciljeva i zadataka Poglavlja 32 na nivou lokalnih zajednica (u široj javnosti, a ne smo stručnoj). Cilj ove preporuke je da se građani motivišu za aktivnije učešće u javnom životu

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene ostaju važeće. Uz njih, preporuke za naredni izveštajni period su:

Da Ministarstvo fnansija u okviru svoje internet stranice obrazuje posebnu sekciju u kojoj će se nalaziti relevantne informacije o statusu Poglavlja 32, uključujući i vesti o dešavanjima na sastancima radne grupe, napretku u ostvarivanju preporuka Evropske komisije, Nacionalnog koventa o EU i slično.

Da Ministarstvo finansija na redovnom, godišnjem, nivou objavljuje plan i izvršenje konsolidovanog budžeta opšte države, prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifkaciji, u mašinski čitljivom formatu.

Da Ministarstvo fnansija unapredi Građanski budžet tako što će ga učiniti interaktivnim i što će unaprediti način saopštavanja metodologije, učinivši ga konzistentnijim, pogotovo u domenu različitih nivoa vlasti.

Da Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, hitno započne sa procesom pripreme Plana razvoja, čije usvajanje bi omogućilo i fnansijsku kontrolu svrsishodnosti trošenja javnih sredstava.

CENTAR ZA VISOKE EKONOMSKE STUDIJE (CEVES)

CEVES je nezavisna istraživačko-razvojna organizacija posvećena održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije i Zapadnog Balkana, zasnovanog na preduzetništvu, solidarnosti i građanskoj inicijativi. CEVES je 2004. godine osnovala grupa vodećih srpskih ekonomista, na čelu sa Kori Udovički. Od tada, CEVES je postavio nove standarde u makroekonomskoj i analizi politika sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”, i zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN). FREN je danas jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji za oblast makroekonomije, društvene uključenosti i tržišta rada. CEVES je u međuvremenu preusmerio pažnju na pitanja ubrzavanja privrednog razvoja i njegove održivosti — kako ekološke, tako i socijalne. CEVES je napravio prodoran i sistematičan „snimak“ srpske privrede, radi na sličnom „rendgenskom“ snimku države kao pružaoca javnih usluga, i priprema se za snimanje regionalne ekonomske strukture i odnosa lokalnih i centralne vlasti. CEVES se zalaže za nacionalizaciju i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Srbiji, kao naročito pogodnog okvira za usmeravanje razvoja društva; kao i za širenje i otelotvorenje evropskih vrednosti.

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Marijana Radovanović. Rođena je 1975. godine u Kragujevcu. Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poseduje 20 godina radnog iskustva, od čega je više od 10 godina na odgovornim rukovodećim pozicijama. Bogato profesionalno iskustvo stekla je radeći u oblasti privrede i privatizacije, konsaltinga i upravljanju projektima.

Aktivno je učestvovala u izradi i sprovođenju pravne regulative, strategija i akcionih planova iz oblasti privatizacije i restrukturiranja privrednih subjekata sa državnim i društvenim kapitalom.

Profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Deloitte & Touche Central and Eastern Europe u Odeljenju revizije. U Agenciji za privatizaciju radila je na poslovima pripreme i sprovođenja privatizacije (2001-2003). Nakon pet godina provedenih u Ekonomskom institutu (2003-2008) na poziciji rukovodioca projekata, nastavlja profesionalni rad na istim poslovima u Agenciji za privatizaciju. Bila je zamenik direktora Centra za privatizaciju (2010), direktor Centra za privatizaciju (2011-2013), a potom i Izvršni direktor i v.d.  direktora Agencije za privatizaciju (2014). Nakon toga bila je direktor u Sat-outsourcing, agenciji koja se bavi kadrovskim pitanjima. Poslednjih godina sa Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i drugim organizacijama učestvovala je na projektima koji se odnose na analizu privrede Republike Srbije. Trenutno jezaposlena u CEVES-u na poziciji Savetnik za razvoj.

Govori engleski i španski jezik.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Dane  Pribić – Centar  za razvoj demokratskog društva Europolis
Danijel  Dašić – Nacionalna  koalicija za decentralizaciju
Dejan  Petković – Socijalna  pravda
Dejan Mladenović – Savez  računovođa i revizora Srbije.
Dragan  Dobrašinović – Toplički  centar  za demokratiju I ljudska prava
Dragomir Pop-Mitić – Užički  centar za ljudska prava i demokratiju
Jasna  Filipović – Centar  za primenjene evropske studije – CPES
Jelena  Kostić – Institut  za uporedno pravo
Jozefina  Beke Trivunac – Udruženje  internih revizora Srbije
Katarina  Đokić – Beogradski  centar za bezbednosnu politiku
Marija  Mijatović – Udruženje  Centar Đorđe Vajfert
Miloš Đinđić – Centar  za evropske politike – CEP
Vladan  Malešev – Profesionalna  mreža za održivi razvoj
Zdenka  Kovačević – Sretenje  Požega
Zoran  Pendić – Savez  inženjera i tehničara Srbije – SITS, Društvo  protiv korupcije