/    /  Informaciono društvo i mediji

Radna grupa

10. Informaciono društvo i mediji

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Nema slobodnog društva bez slobode govora, izražavanja i nezavisnih medija.

Nezavisni mediji su pretpostavka i temelj svakog razvijenog političkog sistema, svakog zdravog i razvijenog društva, osnova demokratije, Sloboda izražavanja i nezavisni mediji su u Evropskoj uniji veoma razvijeni, dobro organizovani i normativno uređeni. Kada budemo deo EU i naši mediji će morati građanima da obezbede punu dostupnost informacija, nezavisnost medija i slobodu govora, a država će morati da stvori pravni okvir za nezavisnost medija i slobodu izražavanja.

Digitalizacija poslovanja i svakodnevnog života građana danas je, takođe, pretpostavka modernog društva. Neophodno je, i pre ulaska u EU, da stvorimo informacioni sistem i infrastrukturu koji će našim građanima, našem društvu, kada je digitalizacija u pitanju, obezbediti  jednakost sa građanima EU.

Preporuke radne grupe za 2019. godinu poglavlje 10

Konvent od osnivanja svake godine objavljuje Knjigu preporuka u kojoj Vladi Srbije, Evropskoj uniji, ali i civilnom društvu predlaže  mere za poboljšanje i ubrzavanje procesa pristupanja EU. Konkretne mere koje predlažemo usmerene  su na unapređenje i poboljšanje svih oblasti života u našem društvu, a sve su obuhvaćene pregovorima o pristupanju Srbije EU.

Konvent će uporno, jer je to u interesu naših građana i privrede,  nastaviti da ponavlja preporuke ne obazirući se na to što Vlada i EU pa čak i nevladine organizacije neke od preporuka ne prihvataju ili odlažu primenu. Konvent će nastaviti da obaveštava javnost o svim preporukama, naročito da insistira na onima koje nisu prihvaćene i podseća kakve to posledice proizvodi po razvoj našeg društva i proces pristupanja EU.

PREPORUKE VLADI REPUBLIKE SRBIJE I NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE:

  • Hitno usvojiti novi Zakon o elektronskim komunikacijama;
  • Ukazati nadležnim državnim organima na sporost u pripremama i ocenu EU da je Srbija „umereno pripremljena i da nema progresa“. U tom smislu neophodno je unaprediti administrativni kapacitet nadležnih državnih organa (Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva kulture i informisanja);
  • Neophodno je ubrzati usvajanje Strategije razvoja sistema javnog informisanja i time stvoriti pretpostavke za pripremu novih propisa iz oblasti medija;
  • Za Radnu grupu je najvažnije da prati dalje aktivnosti na razmatranju Pregovaračke pozicije za Poglavlje 10 i sprovođenje preporuka iz godišnjeg Izveštaja o napretku Srbije u 2018. godini.

Članovi

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE (DIS)

Društvо zа infоrmаtiku Srbiје је dоbrоvоlјnо, nеvlаdinо i nеprоfitnо, stručnо udružеnjе grаđаnа оsnоvаnо je 28. juna 1973. rаdi оstvаrivаnjа cilјеvа u оblаsti rаzvоја infоrmаciоnоg društvа u Srbiјi. Osnivačka skupština održana je u Bеоgrаdu nа Еlеktrо-tеhničkоm fаkultеtu. U Stаtutu Društvа zа infоrmаtiku Srbiје su оdrеđеni slеdеći cilјеvi:

  • оkuplјаnjе i pоvеzivаnjе stručnjаkа kојi sе bаvе prоizvоdnjоm, rаzvојеm, primеnоm i оbrаzоvаnjеm u оblаsti infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја
  • prаćеnjе i pоpulаrisаnjе sаvrеmеnоg rаzvоја nаukе, tеhnikе i tеhnоlоgiје i njihоvе primеnе u оblаsti infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја
  • sаglеdаvаnjе stаnjа u rаzvојu infоrmаciоnоg društvа i prеdlаgаnjе pоtrеbnih mеrа
  • sаrаdnjа sа оrgаnimа uprаvе, privrеdnim kоmоrаmа, nаučnim instituciјаmа i drugim оrgаnizаciјаmа u sаglеdаvаnju stаnjа i prеdlаgаnju mеrа u cilјu rаzvоја infоrmаciоnоg društvа
  • stručnо usаvršаvаnjе kаdrоvа zа nајnоviје primеnе infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја i dr.

U Stаtutu Društvа prеdviđеnо је dа sе sprоvоđеnjе cilјеvа i zаdаtаkа оstvаruје: оrgаnizоvаnjеm stručnih skupоvа, tribinа, оkruglih stоlоvа, prеdаvаnjа, prоmоciја, sеminаrа, kursеvа i izdаvаnjеm stručnih biltеnа, izrаdоm еlаbоrаtа, studiја, аnаlizа i dr.

Rаd Društvа је јаvаn i nа skupоvimа su dоbrоdоšli svi zаintеrеsоvаni grаđаni i mеdiјi.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Nikola Marković, rođen u Kovinu 1939. godine, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1963. godine. Osnovna profesionalna orijentacija od 1970. godine mu je rad u oblasti informatike. Bio je angažovan na poslovima: analize sistema, projektovanja informacionih sistema, kreiranja strategije razvoja u oblasti informatike, pripreme propisa iz oblasti informatike, primeni IT u digitalizaciji poslovanja, administratora gov.yu domena, evaluacije projekata informacionih sistema i sl. Radio je na poslovima: šef službe za informacioni sistem garad Beograda, direktor Gradskog zavoda za informatiku, pomoćnik saveznog ministra za pravosuđe, direktor Saveznog zavoda za informatiku i profesor u Višoj poslovnoj školi za predmet primene računara u javnoj upravi. Ima iskustva u organizovanju i vođenju projekata u oblasti IKT. Dobitnik nekoliko stručnih priznanja za uspešno realizovane projekte u informatizaciji.

Od 2000. godine u penziji i angažovan kao: predsednik Društva za informatiku Srbije, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa  za EU za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) i urednik IKT Biltena koji izlazi dvomesečno. Iskustvo je prikazao u oko 100 stručnih radova, CD-u „Na putu u informaciono društvo“, sajtu  i dr.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Boško Nikolić – Elektrotehnički fakultet, Beograd, Božana Peregi – Udruženje Kreativni centar mladih, Novi Sad, Branislav Dobrosavljević – PMI Serbia Chapter, Đorđe Dukić – CEPIS/JISA, Dragan Domazet – Metropolitan univerzitet, Dragan Ilić – Pedagoško društvo informatičara, Niš, Dragan Spasić – Javno preduzeće “Pošta Srbije”, Dragan Stamenković – Društvo za informatiku Srbije, Dragana Bečejski Vujaklija – Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Dragiša Kovačević – SOS kanal, Dušan Rakić – Privredna komora Beograda, Duško Martić – Pravo IKT, Goran Đurđević – Dom zdravlja Voždovac, Goran Mladenović – Niški klaster naprednih tehnologija, Igor Franc – Secit security consulting, Jablan Obradović – Fond solidarnosti, Jasminko Hadžisalihović – Pokret za toleranciju, Jelena Jovanović – Privredna komora Srbije, Jelica Protić – Elektrotehnički fakultet, Beograd, Jovan Stojanović – Zesium mobile, Karolina Ranković – bez afiliacije, Leonid Stoimenov – Elektronski fakultet, Niš, Ljubomir Lazić – Metropolitan univerzitet, Maja Stojanović – Građanske inicijative, Marina Grnja Klajić – Novosadska novinarska škola, Mihajlo Urban – Logo d.o.o., Milan Šolaja – Vojvođanski ICT Cluster, Milenko Ostojić – Arhiv info, Milisav Pajević – Nepušački edukativni centar, Mirjana Drakulić – Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Miroslav Petrović – Arhiv info, Momir Ostojić – Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT VEŠTAK”, Nada Kostić – Udruženje građana za demokratiju Davidović – Grol, Nedim Sejdinović – Udruženje nezavisnih novinara Vojvodine, Nela Radomirović – Radio promene, Nino Brajović – Udruženje novinara Srbije, Ognjan Ilić – Arhiv Vojvodine, Olivera Stojanović – Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije, Ozren Džigurski – Fakultet bezbednosti, Beograd, Pavle Pavković – Društvo za informatiku Srbije, Rajko Terzić – Gradski zavod za javno zdravlje, Ratimir Drakulić – Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Saša Matejić – Regionalna privredna komora Niš, Saša Milašinović – Društvo za informatiku Srbije, Siniša Ljubojević – Saga, Snežana Ilošević – Ekološko društvo Bujanovac, Snežana Milošević – Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”, Stanislav Polić – Visoka škola za ekonomiju i upravu, Stanko Crnobrnja – Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd, Stevan Gvozdenović – Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda, Svetlana Jovanović – Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Tamara Vučenović – Radio Beograd 2, Tanja Tatomirović – Microsoft Srbija, Vesna Čarkanjev – PC-Press, Vladan Atanasijević – Comtrade, Vladan Živanović – NCR, Vlado Delić – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Vukašin Obradović – Nezavisno udruženje novinara Srbije, Vukosav Sredojević – Grand Netinfo Education, Zoran Kovačević – Internet-Ogledalo, Zorana Bizetić – ISCB NG Srbija, Zvonko Damnjanović – Građanska čitaonica Evropa, Bor