Informaciono društvo i mediji

Radna grupa

10. Informaciono društvo i mediji

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Nema slobodnog društva bez slobode govora, izražavanja i nezavisnih medija.

Nezavisni mediji su pretpostavka i temelj svakog razvijenog političkog sistema, svakog zdravog i razvijenog društva, osnova demokratije, Sloboda izražavanja i nezavisni mediji su u Evropskoj uniji veoma razvijeni, dobro organizovani i normativno uređeni. Kada budemo deo EU i naši mediji će morati građanima da obezbede punu dostupnost informacija, nezavisnost medija i slobodu govora, a država će morati da stvori pravni okvir za nezavisnost medija i slobodu izražavanja. Digitalizacija poslovanja i svakodnevnog života građana danas je, takođe, pretpostavka modernog društva. Neophodno je, i pre ulaska u EU, da stvorimo informacioni sistem i infrastrukturu koji će našim građanima, našem društvu, kada je digitalizacija u pitanju, obezbediti  jednakost sa građanima EU.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke Radne grupe

Problem je, pre svega, u višegodišnjem neusvajanju novog Zakona o elektronskim komunikacijama i sporoj realizaciji zadataka iz Akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije. Preporučuje se Vladi Republike Srbije da što pre predloži novi Zakon o elektronskim komunikacijama i time otkloni veliki broj problema na putu u Evropsku uniju

Realizacija Akcionog plana za sprovođenje Strategije sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine je bitna za unapređivanje stanja u oblasti medija.

Pozivaju se svi nadležni organi koji rade na Poglavlju 10 da u svoje planove rada unesu zadatke iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu.

Omasoviti aktivnosti na digitalnoj transformaciji poslovanja, jer se time na najefikasniji način podiže konkurentnost i efikasnost poslovanja i priprema za ulazak u Evropsku uniju.

Mediji treba da doprinesu razvoju svesti i interesa za prijem Srbije u Evropsku uniju. Predlaže se unapređivanje informisanja javnosti o stanju priprema u Poglavlju 10 i to daljim organizovanjem konferencija za medije, izdavanjem saopštenja za medije, objavljivanjem u IKT Biltenu, zajedničkim aktivnostima državnih organa i nevladinih organizacija i dr.

Celokupan prilog radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Na osnovu prikupljenih informacije, sprovedenih analiza i obavljenih rasprava u Radnoj grupi, predlažu se sledeće poruke nadležnim organima, Vladi Republike Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srbije:

Hitno predložiti usvajanje novog Zakona o elektronskim komunikacijama i time obezbediti harmonizaciju sa pravnim okvirom Evropske unije

Obezbediti funkcionalnu i finansijsku nezavisnost regulatornih tela (RATEL i REM)

Pristupiti uvođenju „evropskog servisa za hitne slučajeve 112

Obezbediti realizaciju i praćenje ostvarenih efekata iz primene Akcionog plana za realizaciju Medijske strategije

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Hitno usvojiti novi Zakon o elektronskim komunikacijama.

Ukazati nadležnim državnim organima na sporost u pripremama i ocenu EU da je Srbija „umereno pripremljena i da nema progresa“. U tom smislu neophodno je unaprediti administrativni kapacitet nadležnih državnih organa (Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva kulture i informisanja).

Neophodno je ubrzati usvajanje Strategije razvoja sistema javnog informisanja i time stvoriti pretpostavke za pripremu novih propisa iz oblasti medija.

Za Radnu grupu je najvažnije da prati dalje aktivnosti na razmatranju Pregovaračke pozicije za Poglavlje 10 i sprovođenje preporuka iz godišnjeg Izveštaja o napretku Srbije u 2018. godini.

Članovi

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE (DIS)

Društvо zа infоrmаtiku Srbiје је dоbrоvоlјnо, nеvlаdinо i nеprоfitnо, stručnо udružеnjе grаđаnа оsnоvаnо je 28. juna 1973. rаdi оstvаrivаnjа cilјеvа u оblаsti rаzvоја infоrmаciоnоg društvа u Srbiјi. Osnivačka skupština održana je u Bеоgrаdu nа Еlеktrо-tеhničkоm fаkultеtu. U Stаtutu Društvа zа infоrmаtiku Srbiје su оdrеđеni slеdеći cilјеvi:

   • оkuplјаnjе i pоvеzivаnjе stručnjаkа kојi sе bаvе prоizvоdnjоm, rаzvојеm, primеnоm i оbrаzоvаnjеm u оblаsti infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја
   • prаćеnjе i pоpulаrisаnjе sаvrеmеnоg rаzvоја nаukе, tеhnikе i tеhnоlоgiје i njihоvе primеnе u оblаsti infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја
   • sаglеdаvаnjе stаnjа u rаzvојu infоrmаciоnоg društvа i prеdlаgаnjе pоtrеbnih mеrа
   • sаrаdnjа sа оrgаnimа uprаvе, privrеdnim kоmоrаmа, nаučnim instituciјаmа i drugim оrgаnizаciјаmа u sаglеdаvаnju stаnjа i prеdlаgаnju mеrа u cilјu rаzvоја infоrmаciоnоg društvа
   • stručnо usаvršаvаnjе kаdrоvа zа nајnоviје primеnе infоrmаciоnо-kоmunikаciоnih tеhnоlоgiја i dr.

U Stаtutu Društvа prеdviđеnо је dа sе sprоvоđеnjе cilјеvа i zаdаtаkа оstvаruје: оrgаnizоvаnjеm stručnih skupоvа, tribinа, оkruglih stоlоvа, prеdаvаnjа, prоmоciја, sеminаrа, kursеvа i izdаvаnjеm stručnih biltеnа, izrаdоm еlаbоrаtа, studiја, аnаlizа i dr.

Rаd Društvа је јаvаn i nа skupоvimа su dоbrоdоšli svi zаintеrеsоvаni grаđаni i mеdiјi.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Nikola Marković, rođen u Kovinu 1939. godine, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1963. godine. Osnovna profesionalna orijentacija od 1970. godine mu je rad u oblasti informatike. Bio je angažovan na poslovima: analize sistema, projektovanja informacionih sistema, kreiranja strategije razvoja u oblasti informatike, pripreme propisa iz oblasti informatike, primeni IT u digitalizaciji poslovanja, administratora gov.yu domena, evaluacije projekata informacionih sistema i sl. Radio je na poslovima: šef službe za informacioni sistem garad Beograda, direktor Gradskog zavoda za informatiku, pomoćnik saveznog ministra za pravosuđe, direktor Saveznog zavoda za informatiku i profesor u Višoj poslovnoj školi za predmet primene računara u javnoj upravi. Ima iskustva u organizovanju i vođenju projekata u oblasti IKT. Dobitnik nekoliko stručnih priznanja za uspešno realizovane projekte u informatizaciji.

Od 2000. godine u penziji i angažovan kao: predsednik Društva za informatiku Srbije, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa  za EU za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) i urednik IKT Biltena koji izlazi dvomesečno. Iskustvo je prikazao u oko 100 stručnih radova, CD-u „Na putu u informaciono društvo“, sajtu  i dr.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Boško Nikolić – Elektrotehnički fakultet, Beograd

Božana Peregi – Udruženje Kreativni centar mladih, Novi Sad

Branislav Dobrosavljević – PMI Serbia Chapter

Đorđe Dukić – CEPIS/JISA

Dragan Domazet – Metropolitan univerzitet

Dragan Ilić – Pedagoško društvo informatičara, Niš

Dragan Spasić – Javno preduzeće “Pošta Srbije”

Dragan Stamenković – Društvo za informatiku Srbije

Dragana Bečejski Vujaklija – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Dragiša Kovačević – SOS kanal

Dušan Rakić – Privredna komora Beograda

Duško Martić – Pravo IKT

Goran Đurđević – Dom zdravlja Voždovac

Goran Mladenović – Niški klaster naprednih tehnologija

Igor Franc – Secit security consulting

Jablan Obradović – Fond solidarnosti

Jasminko Hadžisalihović – Pokret za toleranciju

Jelena Jovanović – Privredna komora Srbije

Jelica Protić – Elektrotehnički fakultet, Beograd

Jovan Stojanović – Zesium mobile

Karolina Ranković – bez afiliacije

Leonid Stoimenov – Elektronski fakultet, Niš

Ljubomir Lazić – Metropolitan univerzitet

Maja Stojanović – Građanske inicijative

Marina Grnja Klajić – Novosadska novinarska škola

Mihajlo Urban – Logo d.o.o.

Milan Šolaja – Vojvođanski ICT Cluster

Milenko Ostojić – Arhiv info

Milisav Pajević – Nepušački edukativni centar

Mirjana Drakulić – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Miroslav Petrović – Arhiv info

Momir Ostojić – Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT VEŠTAK”

Nada Kostić – Udruženje građana za demokratiju Davidović – Grol

Nedim Sejdinović – Udruženje nezavisnih novinara Vojvodine

Nela Radomirović – Radio promene

Nino Brajović – Udruženje novinara Srbije

Ognjan Ilić – Arhiv Vojvodine

Olivera Stojanović – Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije

Ozren Džigurski – Fakultet bezbednosti, Beograd

Pavle Pavković – Društvo za informatiku Srbije

Rajko Terzić – Gradski zavod za javno zdravlje

Ratimir Drakulić – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Saša Matejić – Regionalna privredna komora Niš

Saša Milašinović – Društvo za informatiku Srbije

Siniša Ljubojević – Saga

Snežana Ilošević – Ekološko društvo Bujanovac

Snežana Milošević – Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”

Stanislav Polić – Visoka škola za ekonomiju i upravu

Stanko Crnobrnja – Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd

Stevan Gvozdenović – Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda

Svetlana Jovanović – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Tamara Vučenović – Radio Beograd 2

Tanja Tatomirović – Microsoft Srbija

Vesna Čarkanjev – PC-Press

Vladan Atanasijević – Comtrade

Vladan Živanović – NCR

Vlado Delić – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Vukašin Obradović – Nezavisno udruženje novinara Srbije

Vukosav Sredojević – Grand Netinfo Education

Zoran Kovačević – Internet – Ogledalo

Zorana Bizetić – ISCB NG Srbija

Zvonko Damnjanović – Građanska čitaonica Evropa, Bor