Javne nabavke

Radna grupa

5. Javne nabavke

Kada Srbija pristupi EU i kod nas će važiti pravila koja obezbeđuju da javne nabavke dobara, usluga i radova budu vidljive svim građanima i otvorene za sva privredna društva iz EU na osnovu jednakog tretmana i zabrane diskriminacije.

Javne nabavke značajno učestvuju u bruto nacionalnom proizvodu. Preduslov slobodnog tržišta je sistem koji neće diskriminisati privredne subjekte. Pravne tekovine EU o javnim nabavkama utemeljene su na načelima transparentnosti, ravnopravnog tretmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije. Ova pravila i načela će omogućiti značajne uštede građanima Srbije jer će maksimalno sprečiti korupciju i sve druge nepravilnosti u sistemu javnih nabavki i javno – privatnog partnerstva.

Biće sprečeno prelivanje novca svih građana u privatne džepove i bogaćenje pojedinaca na račun svih nas. Biće prekinuta praksa ugovaranja javnih nabavki i javno – privatnih partnerstava bez konkurencije i javnosti. Zaživeće elektronske nabavke koje će skratiti vreme i troškove, uključiće elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije i tako postupak učini efikasnijim.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Glavne preporuke Radne grupe NKEU u oblasti javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava za Vladu, Narodnu skupštinu i druge državne organe Republike Srbije, uglavnom su ponovljene, usled činjenice da značajan broj onih iz prethodne godine nije ostvaren ili se moraju odvijati kontinuirano:

Objavljivanje svih informacija o nabavkama koje su u vezi sa pandemijom COVID-19 i vršenje revizije nabavki koje su sprovedene bez primene Zakona, počev od 15. marta 2020. godine, odnosno nabavki koje su sprovedene po posebnim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja javnog poziva, počev od 1. jula 2020. godine.

Povećanje broja i kvaliteta informacija koje će biti objavljene na Portalu javnih nabavki (uključujući i one koje se odnose na izvršenje ugovora, kao i na nabavke na koje se zakon ne primenjuje), broja ponuda po postupku nabavke, te povezivanje sa bazama koje se vode kod drugih organa (na primer, Trezor, o izvršenju budžeta, podaci o izvršenoj reviziji, izvršenom monitoringu i nadzoru, pokrenutim postupcima itd) radi celovitijeg uvida o javnim nabavkama i njihovim efektima

Poboljšanje primene Zakona o javnim nabavkama i unapređenje njegovih odredaba, na osnovu uočenih nedostataka

Izmena pravnog okvira za javno-privatna partnerstva radi usaglašavanja sa pravilima EU, ali i za rešavanje problema koji su uočeni u dosadašnjoj praksi, kao i poboljšanje prakse u ovoj oblasti i pre izmena Zakona

Jačanje kapaciteta organa koji sprovode javne nabavke, kao i organa koji su nadležni za praćenje, kontrolu, nadzor, reviziju, preispitivanje i gonjenje prekršilaca, tako da omoguće optimalni nivo nadzora i pravilno razlikovanje legitimnih zahteva konkursne dokumentacije od diskriminacije ponuđača. Organizovanje javnog slušanja od strane resornog odbora Narodne skupštine i Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC) radi sagledavanja<br /> rezultata sprovedenog nadzora i podrške organima koji treba da ga vrše.

Celokupan prilog radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Glavne preporuke Radne grupe NKEU u oblasti javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava za Vladu, Narodnu skupštinu i druge državne organe Republike Srbije, usled činjenice da značajan broj onih iz prethodne godine nije ostvaren ili se moraju odvijati kontinuirano, su sledeće:

Objavljivanje svih informacija o nabavkama koje su u vezi sa pandemijom COVID-19 i vršenje revizije nabavki koje su sprovedene bez primene Zakona, počev od 15. marta 2020. godine, odnosno nabavki koje su sprovedene po posebnim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja javnog poziva, počev od 1. jula 2020. godine.

Potrebno je poboljšanje primene Zakona o javnim nabavkama i unapređenje njegovih odredaba, na osnovu uočenih nedostataka.

Potrebna je izmena pravnog okvira za javno-privatna partnerstva radi usaglašavanja sa pravilima EU, ali i za rešavanje problema koji su uočeni u dosadašnjoj praksi, kao i poboljšanje prakse u ovoj oblasti i pre izmena Zakona.

Potrebno je jačati kapacitete organa koji sprovode javne nabavke, kao i organa koji su nadležni za praćenje, kontrolu, nadzor, reviziju, preispitivanje i gonjenje prekršilaca, tako da omoguće optimalni nivo nadzora i pravilno razlikovanje legitimnih zahteva konkursne dokumentacije od diskriminacije ponuđača.

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Glavne preporuke Radne grupe Konventa u oblasti javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava za Vladu, Narodnu skupštinu i druge državne organe Republike Srbije su  sledeće:

Potrebno je stvoriti uslove za primenu novog Zakona o javnim nabavkama i umanjenje štetnih efekata pojedinih njegovih odredbi

Potrebna je izmena pravnog okvira za javno-privatna partnerstva radi usaglašavanja sa pravilima EU, ali i za rešavanje problema koji su uočeni u dosadašnjoj praksi.

Potrebno je jačati kapaciteta organa koji sprovode javne nabavke, kao i organa koji su nadležni za praćenje, kontrolu, nadzor, reviziju, preispitivanje i gonjenje prekršilaca.

Potrebna je proaktivnost u otkrivanju nepravilnosti u javnim nabavkama i javno-privatnih partnerstava i u otklanjanju štetnih posledica nepravilno planiranih, sprovedenih i izvršenih javnih nabavki

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2019. godinu

Članovi

TRANSPARENTNOST SRBIJA

Transparentnost Srbija (TS) je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji. Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe. Svoje ciljeve Transparentnost Srbija ostvaruje preventivnim delovanjem – podizanjem svesti javnosti o opasnostima i štetama koje korupcija nanosi društvu, podsticanjem reformi i predlaganjem konkretnih preporuka. Transparentnost Srbija deo je mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International od 2002. godine, i priznati zastupnik te organizacije u Republici Srbiji.

U oblasti javnih nabavki i javno privatnih partnerstava, TS je bila aktivna i pre donošenja prvog Zakona o javnim nabavkama i sprovela je desetine projekata koji su uključivali analize zakona i podzakonskih akata, monitoring konkretnih slučajeva javnih nabavki i funkcionisanja celokupnog sistema javnih nabavki, inicijative za postupanje državnih organa, analiza rada institucija, praćenje medijskih napisa, analiza uporednopravnih iskustava i evropske regulative i obuka za javne službenike, novinare i nevladine organizacije.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Nemanja Nenadić je diplomirani pravnik, angažovan od 2002. neprestano u antikorupcijskoj nevladinoj organizaciji (udruženje građana) Transparentnost – Srbija, gde je od 2005 programski direktor. Pored toga je radio za ili sarađivao sa brojnim drugim domaćim i međunarodnim organizacijama, među kojima su naročito česta bila angažovanja kod OEBS, UNDP i RESPA. Radio je kao pravni ili antikorupcijski ekspert, trener, predavač, rukovodilac projekta, istraživač, prevodilac i stručni redaktor tekstova. Ima osamnaest godina iskustva u izradi pravnih analiza, propisa i strateških akata, osmišljavanju i sprovođenju obuka za nevladine organizacije, javne službenike, novinare, studente i druge grupe polaznika iz Srbije i regiona. Davao je mišljenje ili pisane priloge po pitanju borbe protiv korupcije, analize pravnog i institucionalnog okvira ili istraživanja za više međunarodnih organizacija, među kojima su Savet Evrope, Evropska komisija, OECD, SIGMA, EBRD, Svetska banka, MMF, OEBS, ODIHR, GRECO, MEDEL). Na sličan način je sarađivao sa državnim organima, drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

Radio je naročito u sledećim oblastima: korupcija uopšte; javna odgovornost nosilaca vlasti, dobro upravljanje, transparentnost, građansko učešće u postupku donošenja odluka; međunarodni i nacionalni antikorupcijski instrumenti i mere koje se koriste za smanjivanje korupcije; strateški akti za borbu protiv korupcije i primenu preventivnih antikorupcijskih propisa; slobodan pristup informacijama od javnog značaja; finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja; javne nabavke; planiranje, javnost i nadzor nad trošenjem budžeta; interna revizija; budžetsko računovodstvo; etički kodeksi javnih funkcionera i javnih službenika; sukob javnog i privatnog interesa; medijski propisi i njihova primena; reforma javne uprave; partnerstvo za otvorenu upravu; korišćenje otvorenih podataka; lokalna samouprava; zaštita uzbunjivača i mehanizmi za prijavljivanje korupcije; rad nezavisnih državnih organa i parlamentarna kontrola izvršne vlasti; javne rasprave u pripremi propisa; kontrola državne pomoći; javno-privatna partnerstva; javna preduzeća i nadzor nad njihovim radom; inspekcijski nadzor; finansiranje organizacija civilnog društva i medija; evropske integracije (uopšte i naročito pitanja iz poglavlja 23, 24, 5 i 32), finansijske istrage, krivično zakonodavstvo. Ima iskustvo u pisanju antikorupcijskih strateških akata, zakona, podzakonskih akata, etičkih kodeksa, internih akata, analizi zakona i njihove primene. Osmislio i/ili radio na primeni nekoliko desetina projekata koji su bili usmereni na praćenje primene antikorupcijskih propisa, rada javnih institucija na centralnom i na lokalnom nivou vlasti. Učestvovao je u brojnim međunarodnim istraživanja korupcije, uključujući i Open Budget Index.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Advokatska kancelarija Petrović-Đorđević

Balkan Tender Watch, Bečejsko udruženje mladih

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za ljudska prava

Biro za društveni istraživanja

Centar za evropske politike

Centar za istrazivanje, transparentnost i odgovornost – CRTA

Centar za primenjene evropske studije

Centar za razvoj demokratskog društva – Europolis

Centar za razvoj građanskog društva Protecta

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Društvo protiv korupcije

Građanske inicijative

Institut ekonomskih nauka

Moj tender d.o.o.

NGO Sretenje Požega

Pirgos+

Privredna komora Srbije

Ranch Rain d.o.o.

Resurs centar Majdanpek

Samostalni sindikat metalaca Srbije

Savez inženjera i tehničara Srbije

Savez računovođa i revizora Srbije

Sindikat sudskih veštaka Srbije

Somborski omladinski boom

Timočki klub

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Transparentnost Srbija

Udruženje poslovnih žena Srbije

Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama

Udruženje ovlašćenih internih revizora Srbije u javnom sektoru

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Zajednica socijalna pravda