Nauka i istraživanje

Radna grupa

25. Nauka i istraživanje

Oblasti obrazovanja i obuka, mladih i kulture prvenstveno su u nadležnosti zemalja članica Evropske unije. Kada budemo deo naučnog sistema EU otvoriće nam se mogućnost punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje naših naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje dodatnih sredstava za finansiranje istraživanja.

Ukupnom napretku i poboljšanju kvaliteta života u velikoj meri doprinose zajednički programi delovanja u nauci, istraživanju i inovacijama. Na taj način zemlje članice EU mogu postizati bolje zajedničke rezultate i viši nivo konkurentnosti na globalnom planu uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

26. Obrazovanje i kultura

Pravne tekovine EU u oblasti obrazovanja i kulture sastoje se pre svega od okvira za saradnju, koji čine programi EU i otvoreni metod koordinacije koji treba da doprinese približavanju nacionalnih politika i ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Pravne tekovine EU takođe nalažu članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU.

Preporuke radne grupe za poglavlja 25 i 26 za 2020. godinu

U nastavku se nalaze objedinjene preporuke, komentari i sugestije članova Radne grupe, vezane za onlajn obrazovanje tokom pandemije COVID-19

Iako onlajn nastave ili nastave na daljinu nije bilo, u bilo kom obliku, u osnovnim i srednjim školama, i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i škole, i nastavnici, i učenici i roditelji su se veoma brzo prilagodili situaciji, i započeli eksperiment na živo. I pored nekih propusta u organizaciji realizaciji nastave na televiziji, kao i onlajn, ipak je obrazovni sistem adekvatno reagovao na nove okolnosti

Kako je u pitanju bio eksperiment na živo, bez nekog drugačijeg modela za upoređivanje, i kako su se okolnosti i same brzo menjale, vrlo je važno nakon završetka vanredne situacije pristupiti detaljnoj analizi svih apekata funkcionisanja sitema, svih pojedinačnih procedura i pravila.

Vrlo je važno sagledati sve potencijalne propuste u pripremi i realizaciji nastave emitovanje na televiziji, kao i organizovanjem preko interneta. Važno je uspostaviti procese recenziranja takvog sadržaja. Takođe, važno je razmisliti o načinu opterećivanja učenika obavezama kada on više nije u razredu nego u skoro pa mentorskom odnosu sa svakim od nastavnika (1 na 1).

Proces ocenjivanja se drastično menja i zbog toga je važno podići kapacitete nastavnika i profesora, kako bi mogli da kreiraju adekvatnije načine provere znanja, ali i da primene formativno ocenjivanje. Ovde je veoma važno izgraditi visoke etičke standarde u vezi sa prepisivanjem zadataka i korišćenjem tuđih autorskih prava. Na taj način će i proces evaluacije znanja i formativnog ocenjivanja učenika biti pouzdaniji.

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za poglavlja 25 i 26 za 2019. godinu

U nastavku se nalaze objedinjene preporuke, komentari i sugestije članova Radne grupe

Predvideti komercijalizaciju kao koncept za inoviranje naučno-istraživačkog rada, budući da se budžetirana sredstva koja dolaze iz privatnog sektora ne mogu izdvojiti ako nema komercijalizacije i privatnog interesa. Takođe, potrebno je promeniti način evaluacije naučno-istraživačkih projekata.

Napraviti razliku između baznih i primenjenih nauka kada govorimo o fnansiranju, kao i napraviti prioritetizaciju inovacija, drugim rečima, napraviti analizu koje oblasti su prioritetne i koje treba da budu u fokusu za inovacije, budući da društvo nema kapaciteta da planira „naširoko“.

Kada govorimo o dualnom obrazovanju, važno je napraviti razliku između strateških, dugoročnih ciljeva koje država želi da postigne i primarnih, kratkoročnih ciljeva. Ovu razliku je potrebno pojasniti i široj javnosti.

Potrebno je izmeniti indikatore tako da se odnose i na dualno obrazovanje – oba postojeća indikatora se odnose na NOKS, te je predlog, u najgrubljim crtama, da indikatori budu broj uspostavljenih ugovora između škola i kompanija, odnosno roditelja i poslodavaca, kao i broj učenika koji pohađa dualni sistem.

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2019. godinu

Članovi

ISTRAŽIVAČKA STANICA PETNICA

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna institucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl, u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje. Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima. Na raznovrsne programe IS Petnica svake godine prijavljuju se učenici iz preko 500 škola iz svih delova Srbije, i država nekadašnje Jugoslavije.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksandar Marić – Istraživački centar za odbranu i bezbednost

Aleksandar Pavlović – Klub 500

Boris Spasić – Centar za interaktivnu pedagogiju

Božana Peregi – NIK Eliksir plus doo

Donka Banović – Pomoć deci

Dragan Ranđelović – Društvo mladih istraživača Bor

Filip Čolaković – Akademija nacionalnog razvoja

Gordana Knežević Orlić – Izdavačka kuća KLETT

Gordana Stanković – Udruženi građani Leksovca

Irena Fiket – Klub 500

Ivana Antonijević – Udruženje studenata sa hendikepom

Jana Zabunov – Akademija ženskog preduzetništva

Jasminka Čekić Marković – Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji

Jasna Janković – Unija sindikata prosvetnih radnika

Jelena Zunić Cicvarić – Mreža organizacija za decu Srbije

Jovan Zubović – Institut ekonomskih nauka

Lidija Županić Šuica – Edukacija za 21. vek

Ljiljana Vasić – Pomoć deci

Marija Kostić – Univerzitet Singidunum

Marija Mijatović – Udruženje Centar Đorđe Vajfert

Marina Ilić – Geoekološki centar

Milena Stefanović – Forum za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji

Milica Grahovac – Centar za obrazovne politike

Mirjana Ilić – KLETT društvo za razvoj obrazovanja

Miroljub Milivojčević – Sindikat obrazovanja Srbije

Naim Leo Beširi – Institut za evropske poslove

Pavle Pavković – Društvo za informatiku Srbije

Petar Žmak – Građanske inicijative

Radmila Gosović – Grupa MOST

Radovan Cicvarić – Užički centar za prava deteta

Radovan Živković – Centar za obrazovno liderstvo

Slobodan Dobrić – Udruženje Vinčanski Neolit

Snežana Milojković – Savez učitelja Republike Srbije

Sofija Adžić – Ekonomski fakultet Subotica

Stevan Nestorov – Pomoć porodici

Sunčica Milosavljević – Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Tamara Simonović – Grupa za decu i mlade “INDIGO”

Tamara Vukov – Grupa za analizu i kreiranje javnih politika

Tijana Prizrenac – Klub studenata Fakulteta bezbednosti

Veljko Stojanović – Udruženje nastavnika Duga

Vesna Matić – Ekonomska škola “Valjevo”

Vesna Pravdić – Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije

Vladimir Anđelković – Centar za istraživanje digitalne kulture

Zvonko Damnjanović – Čitaonica EVROPA

Željana Radojičić Lukić – Mreža organizacija za decu Srbije