Pravo intelektualne svojine

7. Pravo intelektualne svojine

Posledice usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom u oblasti intelektualne svojine za Republiku Srbiju će biti veća pravna sigurnost i delotvornije sprovođenje prava intelektualne svojine i njihova bolja zaštita, što će omogućiti poboljšanje prometa roba i usluga, ubrzavanje tehnološkog razvoja kao i stimulisanje stvaranja predmeta intelektualne svojine koji se štite.

Osnovni cilj propisa Evropske unije u oblasti prava intelektualne svojine jeste doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu. Nosioci prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu ostvaruju povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju na taj način što im ona omogućava da štite svoje proizvode i usluge od neovlašćenog korišćenja, kopiranja i zloupotrebe, odnosno da upravljaju tim pravima kao svojinom.

Intelektualna svojina podrazumeva autorsko i srodna prava, kao i pravo industrijske svojine. Autorsko i srodna prava se stiču samim činom stvaranja autorskog ili srodnog dela (umetničkog, naučnog ili dela tehničke prirode) i njihovim iznošenjem ili izvođenjem, tako da za njihovu zaštitu nije potrebno sprovesti formalni postupak, niti je potrebna prethodna objava dela.

Pravo industrijske svojine se odnosi na zaštitu izuma patentom, zaštitu proizvoda i usluga žigom, zaštitu spoljnog izgleda proizvoda dizajnom, zaštitu razlikovanja specifičnih proizvoda i usluga posebnih kvaliteta koji su uslovljeni područjem nastanka i oznakom geografskog porekla. Prava industrijske svojine se stiču sprovođenjem odgovarajućih postupaka pri telima nadležnim za njihovo priznavanje i registraciju.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Potrebno je dodatno ojačati administrativni kapacitet za primenu prava u oblasti autorskog i srodnih prava, posebno u pogledu razumevanja i praktične primene propisa.

Srbija će morati da nastavi sa usaglašavanjem zakonodavnog okvira kako bi ga u potpunosti uskladila sa pravom Evropske unije koje se periodično menja, a naročito u pogledu žigova.

Srbija mora da ojača svoje administrativne kapacitete, naročito kroz pružanje specijalizovanih kurseva radi obuke relevantnih lica koja učestvuju u procesu zaštite prava intelektualne svojine.

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu