Pravo privrednih društava

Radna grupa

6. Pravo privrednih društava

Kada se završe pristupni pregovori i postanemo članica EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Potvrđuje se dodatno pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije. Uređena su pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

Regulisana su pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja. Poštovaćemo pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona. Pravila predstavljanja godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja biće pojednostavljena za mala i srednja preduezeća. Primenjivaćemo međunarodne računovodstvene standarde (IAS – International Accounting Standards) koji su obavezni za određena tela od javnog značaja.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke radne grupe možete pronaći ovde.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke radne grupe

U materiji prava privrednih društava između Srbije i Evropske unije ne postoje principijelne, ideološke ili neke druge nesuglasice opšteg karaktera, koje bi predstavljale smetnju za harmonizaciju. Odnosi sa Rusijom i Kinom ne ometaju harmonizaciju propisa u ovoj oblasti, ali je primetan uticaj anglosaksonskog prava, oličen u SAD-u. Primetan uticaj ostvaruje i Svetska banka, dok se aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom ne pokazuju kao faktor od većeg uticaja.

Srbija se uglavnom pridržava dogovorene dinamike harmonizacije, odnosno rokova za donošenje ili izmenu propisa u materiji kompanijskog prava. U postupku donošenja propisa se redovno sprovodi procedura koja podrazumeva ocenu usklađenosti sa pravom EU i obrazloženje sa kojim aktima EU se konkretno vrši usklađivanje. Nacrti propisa se redovno dostavljaju Evropskoj uniji na ocenu saglasnosti. Ipak, stiče se utisak da EU ne vrši tu kontrolu uvek dovoljno pažljivo, naročito ako je reč o normama koje neće biti primenjene odmah ili ubrzo nakon stupanja zakona na snagu, već se njihova primena odlaže do momenta kada Srbija postane članica EU.

Bilo bi dobro kada bi Evropska unija podsticala i podržavala i promene koje nisu, u užem smislu reči, rezultat potrebe za harmonizacijom sa pravom EU, ali bi pozitivno uticale na razvoj privrednih odnosa u Srbiji, položaj privrednih subjekata, poverenje u Evropsku uniju i ostvarivanje principa vladavine prava

Sa monitoringom u ovoj oblasti treba nastaviti jer okončanje pregovora, kao i otpočinjanje završne procedure pristupanja Srbije Evropskoj uniji, nije blizu.

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Članovi

PRAVNI FAKULTET UNION

Pravni fakultet Univerziteta Union je akreditovana visokoškolska ustanova osnovana 2001. godine. Početni naziv „Fakultet za poslovno pravo“ ukazuje na posebnu pažnju usmerenu na pravne nauke sa aspekta poslovanja, uključujući više disciplina i sa znatno većim fondom časova ovog usmerenja nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima. Nakon četiri godine, Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Važna oblast delanja Pravnog fakulteta je i proučavanje izgradnje i unapređenja pravnog sistema Republike Srbije i upoznavanje odgovarajućih institucija u inostranstvu sa zakonodavstvom, pravnom naukom i praksom u Republici Srbiji.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Prof. dr Zlatko Stefanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Rođen je 1958. godine u Zaječaru, a 1982. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je 1996. godine. Učestvuje u izvođenju nastave, između ostalog, na predmetu „Pravo Evropske unije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Autor je brojnih udžbenika i monografija, kao i radova  objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, uz poseban istraživački interes za proces implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Advokatska kancelarija Petrović-Đorđević

Bojan Stanivuk – bez afilijacije

Jelena Lepetić – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Katarina Jovičić – bez afilijacije

Marija Đorđević – bez afilijacije

Marko Vujović – bez afilijacije

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Sanja Sarić – CRHoV

Sonja Bunčić – bez afilijacije

Sonja Subašić – bez afilijacije

Ujedinjeni akcionari Tehnohemije