Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Radna grupa

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Pravni okvir ovoga poglavlja, u najvećoj meri, čine propisi koji se odnose na uspostavljanje nacionalnih pravila za sprovođenje programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj, Evropskog socijalnog fonda i Kohezionog fonda. Pored ovih fondova, u evropske strukturne i investicione fondove (ESI) spadaju i Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Evropski pomorski i ribarski fond, sa kojima se mora obezbediti koordinacija u planiranju i sprovođenju, a koji su deo pregovora u poglavljima 11 i 13. Pravila definišu način na koji se odobravaju i povlače sredstva evropskih fondova, kao i način kontrole sprovođenja odobrenih programa i projekata. Ova pravila odražavaju teritoriju organizacije svake od država članica ili budućih članica.

O ovim programima i projektima, njihovim ciljevima i visini dodeljenih sredstava, vode se pregovori sa Evropskom komisijom, ali njihovo sprovođenje je isključiva odgovornost zemlje članice ili buduće članice. U sprovođenju ovih programa mora se poštovati opšta pravna regulativa EU, kao što je ona u oblasti javnih nabavki, konkurencije i zaštite životne sredine. Buduća zemlja članica mora imati funkcionalan institucionalni okvir i dovoljan broj obučenih državnih službenika kako bi omogućila da planiranje, sprovođenje, nadzor i vrednovanje bude pouzdano, nepristrasno i sprovedeno uz najmanje troškove sa stanovišta upravljanja i finansijske kontrole.

Pravne tekovine EU u Poglavlju 22 ne zahtevaju transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo, ali zemlje kandidati moraju da imaju odgovarajući pravni okvir za realizaciju konkretnih odredbi u ovoj oblasti.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Preporuke su usmerene ka:

uspostavljanju jasne vertikalne i horizontalne prohodnosti nadležnosti, obaveza i odgovornosti svih nosilaca sprovođenja regionalne politike, sinhronizaciji podsticajne politike, sektorskih i regionalnih mera

izgradnji i unapređenju kapaciteta na centralnom i regionalnom nivou u oblasti sprovođenja regionalne politike i strukturnih instrumenata

donošenju strateškog okvira politike regionalnog razvoja Srbije sa akcionim planom za naredni period, koji bi uključio i kohezionu politiku: donošenje Plana razvoja Srbije, izmene i dopune Zakona o regionalnom razvoju, Investicionog plana, planova razvoja regiona u Srbiji na NUTS II nivou, Strategija pametne specijalizacije na NUTS II nivou

u okviru kohezione politike je potrebno sistemski precizirati rešenja sufinansiranja i sprovođenja višegodišnjih operativnih programa

donošenju svih podzakonskih akata za implementaciju zakona o regionalnom razvoju, kojima će se definisati kriterijumi, jasna metodologija i instrumenti merenja regionalnih razlika, precizirati mehanizmi regionalne politike, odrediti nadležnosti institucija, finansiranje, programska dokumenta, sistem podsticaja i slično

analitičkom i kadrovskom jačanju mreže instituta u Srbiji u procesu njihove transformacije ka transdisciplinarno profilisanim institutima, kroz spajanje STEM i STEAM znanja, u svrhu ostvarivanja ciljeva ravnomernijeg regionalnog razvoja Srbije kroz podsticanje razvoja prioritetnih oblasti 4S, kao i kroz primenu veštačke inteligencije

naporima da se podstakne razvoj inovativnih kapaciteta u manje razvijenim regionima Republike Srbije, kroz prilagođavavnje instrumenata i politika u okviru razvoja prioritetnih oblasti identifikovanih u okviru 4S, budući da mnogi od projekata usmerenih ka tom tipu problema, nisu dali efekte

efikasnijoj vertikalnoj i horizontalnoj koordinaciji regionalne politike kroz veću iskorišćenost regionalnih razvojnih agencija (RRA) i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER), kako bi se regionalna politika što više približila građanima

Pored toga, potrebno je:

uskladiti podsticajnu politiku i instrumenate regionalne politike sa zahtevima EU u smislu programiranja i principa partnerstva

povećati transparentnost informacija i podataka koji se odnose na projekte koji se finansiraju kroz IPA CBC programe, kako bi bilo moguće uraditi njihovu procenu efekata na smanjenje regionalnih nejednakosti u Srbiji

u okviru Evropskog pokreta u Srbiji formirati Analitički centar za praćenje efekata regionalne i kohezione politike EU na smanjenje regionalnih dispariteta u Srbiji (Analitički centar za Poglavlje 22). Osnovni zadatak takvog Analitičkog centra je sistematsko praćenje regionalnih ekonomskih i socijalnih efekata programa koji se finansiraju iz fondova EU

u okviru metodologije praćenja realizacije Akcionog plana za period 2020-2022. godine za primenu Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine, posebno ugraditi regionalnu dimenziju, odnosno sagledavati realizaciju zacrtanih zadataka u kontekstu obezbeđivanja preduslova za policentrični razvoj Srbije

usmeriti politike i instrumenate regionalnog razvoja ka razvoju endogenih potencijala regiona, primarno u humani kapital regiona

razvijati kulturu preduzetništva, posebno kulturu inoviranja i finansijske pismenosti za sve aktere u oblasti regionalnog razvoja

inicirati izradu Strategija pametne specijalizacije za Srbiju na NUTS II nivou, budući da je postojanje S3 uslova za korišćenje sredstava iz ESI fondova

Celokupan prilog radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke radne grupe date su kroz matricu napretka u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 22 (strane 224-240 Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU)

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Preporuke radne grupe date su kroz matricu napretka u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 22 (strane 190-198 Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU)

Članovi

EVROPSKI POKRET U SRBIJI (EPUS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama. EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.rukovodilac radne grupe

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Radnu grupu vodi Valentina Ivanić. Valentina je doktor nauka i naučni saradnik iz oblasti regionalne ekonomije i regionalnog razvoja.  Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirala na mulltidisciplinarnom studijskom programu Univerziteta u Novom Sadu, doktorirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na katedri industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Od 2004. godine do 2012. godine je bila direktor Centra za strateška ekonomska istraživanja, u Novom Sadu, zatim direktor Agencije za balansirani regionalni razvoj AP Vojvodine (2012-2014), direktor Agencije za regionalni razvoj AP Vojvodine (2014-2015), monitoring ekspert za praćenje realizacije Strategije za Jugoistočnu Evropu u Savetu za regionalnu saradnju (2016-2017), osnivač i direktor Cultural Due Diligence Instituta sa sedištem u Novom Sadu.

Bila je urednik i autor uvodnih članaka “CESS magazina – magazina za regionalnu politiku i razvoj”, koji je izdavao Centar za strateška ekonomska istraživanja u Novom Sadu i objavljivao u periodu od 2007 do 2011. godine,  za koji je nagrađena nagradom Miša Anastasijević, 2008. godine.

Bila je urednik i koautor Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020, kao i Akcionog  plana za realizaciju prioriteta iz Programa razvoja AP Vojvodine, koji je iste godine Skupštini AP Vojvodine usvojila.

Sarađivala je na veliko broju projekata koje su finansirale organizacije kao što su GIZ, ADA, USAID, OECD/SIGMA, EUROSTAT na temu kreiranja politika regionalnog razvoja.

Autor je više od 100 naučnih radova, monografija, studija u oblasti regionalnog i ekonomskog razvoja, razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva, konkurentnosti, upravljanja javnim politikama, kao i u oblasti strateškog planiranja.

Ekspet-evaluator je projekata koji se finansiraju iz EU programa Horizont Evropa 2014-2020 i Horizont Evropa 2021-2027.

Valentina Ivanić, PhD, Research Gate

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksandar Popov, Centar za regionalizam

Ana Ilić, NALED

Andrea Matijević, član Radne grupe u svojstvu pojedinca

Prof. dr Branislav Đurđev, Matica Srpska

Branka Anđelković, Centar za istraživanje javnih politika, Programska direktorka

Dragiša Mijačić, InTER

Prof. dr Edvard Jakopin, Fakultet za ekonomiju i finansije

Dr Goran Lapčević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Ivana Antonijević, Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Prof. dr Imre Nađ, Prirodno matematički fakultet, Departman za geografiju, Novi Sad

Ljubica Mesaroš, Panonreg

Ljubiša Radonojić, Centar za istraživanje javnih politika, Beograd

Mihailo Brkić, Savez ekonomista Vojvodine

Mihajlo Gajić, LIBEK

Milan Stefanović, Protecta

Miodrag Jovović, član u svojstvu pojedinca

Nenad Jevtović, Institut za razoj i inovacije

Nenad Popović, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Slavko Lukić, RRA Zlatibor, Užice, Direktor

Srđan Dimitrijević, EpuS, Leskovac

Srđan Drobnjaković, Unija poslodavaca

Stanka Parać, Centar lokalne demokratije

Stevan Rapaić, član Radne grupe u svojstvu pojedinca

Tatjana Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika, Izvršna direktorka

Veljko Mijušković, član Radne grupe u svojstvu pojedinca

Vladan Jeremić, RARIS