Zaštita potrošača i zdravlja

Radna grupa

28. Zaštita potrošača i zdravlja

Kada budemo u EU u Republici Srbiji će biti omogućen veći stepen bezbednosti proizvoda, a time i bolja zaštita potrošača, kao i opšte poboljšanje kvaliteta života što će značajno smanjiti troškove lečenja povreda i bolesti uzrokovanih korišćenjem nebezbednih proizvoda.

Kao članica EU bićemo u sistemu za brzu razmenu upozorenja i informacija o opasnim i nebezbednim proizvodima. Biće sprečavana prodaja i povlačeni sa tržišta proizvodi koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Roba povučena sa tržišta drugih članica EU neće moći da se pojavi u našoj državi.

U EU ćemo imati nezavisan i delotvoran nadzor nad tržištem i sprovođenje propisa. Udruženja potrošača biće tretirana sa punim poštovanjem.

Zajednička politika zaštite zdravlja ostvaruje se kroz promociju zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. Primera radi,  primenom visokih standarda EU, Srbija će moći da garantuje obavljanje transplantacijskih usluga u skladu sa najsavremenijim tehnološkim i medicinskim dostignućima.

U pogledu javnog zdravlja imaćemo odgovarajući kapacitet, sa ciljem pravilne primene i kontrole sprovođenja zdravstvenog zakonodavstva EU, posebno u oblasti krvi, tkiva i ćelija.

Preporuke radne grupe za 2021. godinu

Vladi Republike Srbije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvu zdravlja:

Pored donošena novog Zakona o zaštiti potrošača, i dalje je potrebna revizija institucionalnog okvira sprovođenja zaštite potrošača, uključujući mehanizme koordinacije i saradnje potrošačkih organizacija, kojima bi se obezbedio pouzdaniji i efikasniji pristup pravdi u potrošačkoj materiji; (ponovljena preporuka)

Potrebno je modelirati zakonsko rešenje kolektivne tužbe, u svetlu predstojeće izrade novog Zakona o parničnom postupku, radi stvaranja uslova za rešavanje problema masovnih parnica i za bolji pristup pravdi građanima u tipičnim, istovetnim ili sličnim repetitivnim sporovima, odnosno radi sudske zaštite kolektivnog interesa građana, naročito u oblasti prava potrošača (nova preporuka)

Potrebno je obezbediti dalji napredak funkcionalnosti i transparentnosti baze Nacionalnog registra potrošačkih prigovora (NRPP), kao i pristup njenim podacima potrošačkim organizacijama radi analitičke obrade i fokusiranja delovanja u pojedinim naročito rizičnim oblastima; (ponovljena)

Potrebno je da Institut za javno zdravlje Srbije, kao ključna nacionalna institucija za praćenje i kontrolu zaraznih bolesti, pripremi i objavi tematski izveštaj o epidemiji COVID-19, sa podacima o rezultatima sprovedenog epidemiološkog nadzora i procenama efekata preduzetih epidemioloških mera, kako bi se obezbedila činjenična osnova za javnu diskusiju o preduzetim merama, odgovornosti organa i tela za uspeh sprovođenja zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti i kreiranja javne politike zaštite zdravlja u ovoj oblasti.

Celokupan prilog radne grupe možete pronaći ovde

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke radne grupe

Potrebna je revizija aktuelnog modela organizacije i procedura sprovođenja zaštite prava potrošača, uključujući mehanizme koordinacije i saradnje potrošačkih organizacija, u sklopu predstojećih izmena Zakona o zaštiti potrošača; (ponovljena preporuka)

Razmotriti opcije ponuđene u diskusionom dokumentu javne politike koji, pored ostalog, predviđa uvođenje Zaštitnika potrošača, institucije ombudsmanskog tipa, ili Potrošačku arbitražu

Potrebno je obezbediti dalji napredak funkcionalnosti i transparentnosti baze Nacionalnog registra potrošačkih prigovora (NRPP), kao i pristup njenim podacima potrošačkim organizacijama radi analitičke obrade i fokusiranja delovanja u pojedinim naročito rizičnim oblastima; (ponovljeno)

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2020. godinu

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Preporuke radne grupe

Neophodna je hitna fnalizacija Pregovaračke pozicije, uključujući deo koji se odnosi na kontrolu duvana, kako bi najzad ostvarili uslovi za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja posle dužeg zastoja (preporuka se odnosi i na Ministarstvo fnansija – Uprava za duvan)

Potrebno je obezbediti dalji napredak funkcionalnosti baze Nacionalnog registra potrošačkih prigovora (NRPP), kao i pristup njenim podacima potrošačkim organizacijama radi analitičke obrade i fokusiranja delovanja u pojedinim naročito rizičnim oblastima; (ponovljeno)

Ispitati mogućnosti izgradnje efkasnijeg modela organizacije i procedura sprovođenja zaštite prava potrošača, uključujući mehanizme koordinacije i saradnje potrošačkih organizacija, u sklopu predstojećih izmena Zakona o zaštiti potrošača

Preostale preporuke pročitajte u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa za 2019. godinu

Članovi

CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE (CEP)

CEP je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) koja snažno utiče na kreiranje javnih politika u Srbiji. CEP pronalazi i predlaže pametne opcije za unapređenje javnih politika, koje su zasnovane na istraživanju i temeljnom poznavanju javne uprave. CEP usmerava kreiranje javnih politika ka dostizanju evropskih vrednosti i dugoročnih koristi od članstva u EU.

U 2020. godini, članovi rastućeg i visoko motivisanog tima CEP-a jesu široko priznati stručnjaci i istraživači, koji svoje znanje i iskustvo prenose zajednici i čiji glas snažno odjekuje u nacionalnim medijima.

Istraživanja i analize CEP-a su osnova za kreiranje javnih politika. CEP edukuje i zagovara kvalitetne opcije javnih politika orijentisane ka transformisanju Srbije u uspešnu buduću članicu EU.

CEP će u 2020-oj unaprediti kvalitet istraživačkih proizvoda i metodologije, poboljšaće upravljačku strukturu i povećati komunikacione i zagovaračke kapacitete i ostvariti širi doseg ključnih poruka.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Radnom grupom rukovodi Dušan Protić, diplomirani pravnik iz Beograda, rođen 1970. godine. Od 2001. godine obavljao dužnosti zamenika ministra pravde, direktora Pravosudnog centra i pomoćnika ministra za pravne i normativne poslove u više upravnih oblasti. Vodio je aktivnosti u vezi sa izradom zakona i drugih propisa iz delokruga organa, procesom pridruživanja Srbije EU i pravnom harmonizacijom, kao i vođenje dijaloga o javnoj politici sa relevatnim institucijama, poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama.

Od 2015. godine je samostalni konsultant i programski menadžer za unutrašnje tržište Centra za evropske politike (CEP), nezavisne, nevladine istraživačke  organizacije (think tank) u oblasti unapređenja okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji. Kao pravni ekspert, u tom periodu je učestvovao u projektima međunarodne pomoći USAID-a, EU-IPA programa, OECD/SIGMA i više bilateralnih programa, pored ostalog, u oblasti reforme javne uprave, pristupa pravdi, tržišne regulative, politike konkurencije i zaštite potrošača.

Zahvaljujući holističkom pristupu u normativnim, istraživačkim i razvojnim zadacima, pokazao je sposobnost analize, konceptualizacije i pružanja kreativnih regulatornih ili institucionalnih rešenja u složenom okruženju. Autor je više stručnih publikacija i studija. Koordinator je radnih grupa NKEU za pregovaračka poglavlja 1, 3 i 28.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksa Radonjić – bez afiliacije

Aleksandar Prica – Asocijacija Duga

Aleksandar Vukalović – bez afiliacije

Ana Saćipović – Osvit, Asocijacija za borbu protiv side JAZAS

Bogdan Veljković – Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine Beograd

Marina Đorđević – Udruženje Narodni parlament

Božana Peregi – NIK ELIKSIR PLUS d.o.o.

Damjan Damjanović – Plavi krug

Davor Duboka – Nacionalna organizacija za retke bolesti

Đurica Stankov – AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Dušanka Samardžić Kalezić – Privredna komora Srbije

Goran Radisavljević – Timočki omladinski centar

Hamed Nuković – Jednakost, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Milja Dimitrijević – Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

Jelena Mićunović – Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine

Jovanka Knežević – APOS

Rade Panić – Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

Marija Jevtić – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Marina Mijatović – Pravni skener

Milan Manojlović – Udruženje Menadžera primarne zdravstvene zaštite Srbije

Milan Rogulja – BIOGEN

Milica Zarić – Monitoring konsultant EU fondova

Mladen Alfirović – NOPS

Novica Jovanović – OOP Vlasotince

Petar Bogosavljević – Pokret za zaštitu potrošača Srbije, Prevent udruženje

Prof dr Nada Kostić – Udruženje za demokratiju Davidović-Grol

Radmila Milivojević – Evropski pokret u Srbiji

Radomir Jevtić – Korak napred

Ružica Stančić – Privredna Komora Kragujevac

Svetlana Dimitrijević Salom – SPAS

Svetlana Vesanović – bez afiliacije

Vera Vida – Centar za zaštitu potrošača

Vesna Zorić – Egal

Višeslav Hadži-Tanović – Udruženje „Privatni lekari Srbije“

Vladimir Antić – USOP

Zoran Nikolić – NOPS

Zorana Bizetić – Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije