Uncategorized @sr    Saopštenje Programskog saveta NKEU povodom Izveštaja o napretku Srbije

Saopštenje Programskog saveta NKEU povodom Izveštaja o napretku Srbije

22. oktobar 2014. godine

Nakon održanih 14 sastanaka Radnih grupa, na kojima je praćen proces priprema za početak pregovora Srbije i EU, kao i rezultati analitičkog pregleda zakonodavstva, Programski savet Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) ukazuje na neophodnost definitivnog uspostavljanja institucionalnog mehanizma i procedura za transparentno i inkluzivno vođenje pregovora o članstvu.

Izveštaj o napretku Srbije koji je Evropska komisija objavila nedavno, ukazuje na pomake u nekim oblastima, ocenjuje da je Vlada Republike Srbije pokazala visok stepen pripremljenosti i angažovanja u ovoj fazi. Međutim, neophodno je posvetiti više pažnje zamerkama i preporukama Evropske komisije i pristupiti ozbiljnoj analizi i planiranju budućih koraka i mera Vlade. Organizacije civilnog društva, okupljene u NKEU, saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije, neophodno uspostaviti takav sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti, koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, kako finansijske, tako i tehničke, kojima EU podržava reforme u zemljama kandidatima na njihovom putu ka članstvu. Takođe je neophodno i da građani Srbije znaju ko u njihovo ime pregovara u Briselu, kako se formulišu naše pregovaračke pozicije i da li se na najbolji način koordiniraju različite politike koje su predmet pregovora sa EU.

U cilju što ranijeg otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja i intenziviranja procesa evropskih integracija Srbije, Nacionalni konvent o EU apeluje na Vladu Republike Srbije da:

  1. Hitno imenuje uži Pregovarački tim Vlade Republike Srbije za pregovore sa EU, prema kriterijumima profesionalnosti i u skladu sa Uredbom Vlade kojom se definišu zadaci i odgovornosti ovog dela pregovaračke strukture.
  2. Hitno imenuje nedostajuće državne sekretare i ostale državne službenike u ključnim ministarstvima, kako bi sistem za decentralizovano upravljanje evropskim fondovima (DIS) nesmetano funkcionisao.
  3. Hitno uspostavi efikasnu politiku zadržavanja kadrova koji se bave EU integracijama i upravljanjem predpristupnim fondovima kako bi sistem bio održiv i nezavistan od političkih promena i najavljenog smanjivanja broja državnih službenika.
  4. Hitno odrediti i predstaviti prioritete nacionalnog razvoja i pokrenuti javnu debatu o tome, kako bi se sam proces pregovora iskoristio kao instrument razvoja naše zemlje a raspoloživa sredstva iz nacionalnih i EU fondova efikasno usmeravala ka ostvarenju nacionalnih prioriteta.
  5. U skladu sa demokratskim principima, ustavnim i zakonskim garancijama, omogući pristup sadržaju pregovaračkih pozicija i gde god je to moguće da izbegava upotrebu oznake poverljivosti.
  6. Omogući predstavnicima civilnog društva učešće u izradi akcionih planova za pregovaračka poglavlja i uvaži preporuke civilnog društva.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe NKEU iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakt: Nataša Dragojlović, eukonvent@emins.org

Add Comment