Uncategorized @sr    Sistemska reforma policije je neophodan korak za napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

Sistemska reforma policije je neophodan korak za napredak u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

24. maj 2019. godine

Fokus na rezultatima umesto procesima neophodan je za napredak pristupnih pregovora Srbije sa EU u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, zaključeno je na sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 24 i vladine Pregovaračke grupe za poglavlje 24 koji je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao 24. maja 2019. godine u Beogradu.

Osvrnuvši se na komentare civilnog društva na revidirani Akcioni plan za poglavlje 24, direktorka BCBP i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić istakla je značaj preporuka za efikasnu i delotvornu organizaciju policije, sa racionalno utvrđenim brojem zaposlenih.

„Revidirani Akcioni plan za poglavlje 24 jeste korak napred, ali ne i dovoljan, budući da pokazatelji napretka ne oslikavaju konkretne rezultate rada“, istakla je direktorka BCBP.

Transparentnost u radu granične policije, borba protiv organizovanog kriminala, ali i redukovanje političkog uticaja na istrage od posebne su važnosti za napredak u pristupnim pregovorima sa EU. Iako se po određenim tematskim područjima policijskog rada redovno dostavljaju informacije, i dalje izostaje sveobuhvatno izveštavanje o policijskoj organizaciji.

Dobar deo predloga civilnog društva u vezi sa dostupnošću poglavlja je usvojen, izuzev onih koji se tiču odnosa sa susedima i nadležnosti privremenih institucija na Kosovu u domenu readmisije, pravne pomoći i integrisanog upravljanja granicom. Kako su ova pitanja sastavni deo i poglavlja 35, veća sinergija između dve pregovaračke grupe važan je korak ka ispunjenju uslova za članstvo, zaključila je Stojanović Gajić.

Koje je mesto revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 u evrointegracijama Srbije?

Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević ukazala je na važnost činjenice da je naša zemlja jedina pored Crne Gore koja je uopšte započela pregovore o članstvu.

„Vlada i predstavnici civilnog društva streme istom cilju kada je u pitanju poglavlje 24, a to je sačinjavanje kredibilnog i ostvarivog plana,“ podsetila je Miščević.

Posebno je ukazala na učestale promene spoljnih okolnosti koje neprekidno nameću potrebu za izmenama akcionih planova u oblasti Pravde, slobode i bezbednosti i efikasnije usklađivanje sa pravnim tekovima EU, poput migracija i borbe protiv terorizma.

Miščević je zaključila da bez konsultacija sa predstavnicima civilnog drzuštva o komentarima Evropske komisije nema uspešnog hoda ka završnoj fazi pregovora u okviru ovog poglavlja.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i šef Pregovaračke grupe za poglavlje 24 Zoran Lazarov rekao je da je Srbija već postigla određene kvalitetne i merljive ishode u ovoj oblasti. Lazarov je istakao da je Akcioni plan za poglavlje 24 pretrpeo mnoge izmene u sadržinskom i metodološkom smislu, te da je revidirani dokument usaglašen sa preporukama Evropske komisije. Trenutna procena je da smo na dobrom tragu, sa 55% usaglašenosti sa pravnim tekovinama EU.

„Saradnja sa susedima, Frontex-om i policijama država EU na polju migracija, usaglašavanje nacionalnih strateških dokumenata iz oblasti organizovanog kriminala i osnivanje Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma samo su neke od novousvojenih mera Republike Srbije,“ istakao je Lazarov govoreći o uspesima na pojedinačnim tematskim područjima.

U delu sastanka zatvorenom za javnost predstavnici civilnog društva imali su priliku da postave pitanja koordinatorima radnih grupa za pojedina potpoglavlja unutar poglavlja 24.

Pravosudna saradnja u građanskim, krivičnim i trgovinskim stvarima, vizna politika, organizovani kriminal, borba protiv trgovine ljudima, policijska saradnja, terorizam, falsifikovanje novca, droga i huliganizam najvažnija su tematska područja o kojima se diskutovalo.

Dostupnost izveštaja MUP-a za veću transparentnost reformi

Istraživač BCBP Saša Đorđević postavio je niz pitanja u vezi sa sprečavanjem korupcije na svim nivoima policijske organizacije, kontrolom spoljnih granica, postignutim rezultatima u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, ali i borbom protiv droga i nasilja na sportskim priredbama.

„Nedovoljna transparentnost i dostupnost izveštaja MUP-a i dalje predstavlja problem,“ podsetio je Đorđević.

Lazarov je odgovorio da je policija Srbije zabeležila značajne uspehe u prethodnom periodu, kao i da se MUP među institucijama ističe po nivou transparentnosti.

Nadovezavši se na pitanje transparentnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, istraživač BCBP Bojan Elek ukazao je da iako je od strane MUP-a navedeno da je rađena srednjoročna revizija Procene pretnje od teškog i organizovenog kriminala (tzv. SOKTA), ovaj dokument i dalje nije objavljen.

Koordinatorka Radne grupe za potpoglavlje Borba protiv organizovanog kriminala Gordana Janićijević podsetila je da novi vidovi transnacionalnog kriminala zahtevaju i nove analize SOKTE, kao i da je nespominjanjem ovog dokumenta u Akcionom planu za poglavlje 24 definitivno načinjen propust.

Analizirajući uspehe i propuste Srbije na polju borbe protiv terorizma, izvršni direktor BCBP Predrag Petrović pohvalio je osnivanje Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali je i upitao na osnovu kojih kriterijuma I kvalifikacija je na čelnu poziciju ovog tela postavljena Dijana Hrkalović, državna sekretarka MUP-a a uzimajući u obzir činjenicu da su ostali članovi koordinacionog tela iskusni profesionalci. Petrović je takođe upitao i zbog čega su se pojedine aktivnosti iz akcionog plana za Poglavlje 24 koje su u izveštajima označene kao ispunjene, ponovo našle u revidiranom planu. Na primer, jedno od pitanja je bilo: da li su obuke za trenere na temu prepoznavanja oblika terorizma i vođenja intervjua sa pripadnicima ekstremističkih i terorističkih grupa ponovo planirani u revidiranom planu zbog odliva kadrova iz Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma?

Na kraju sastanka dogovoreno je da predstavnici MUP-a i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku sačine plan tematskih sednica koje će se odvijati u narednom periodu.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU. BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

Autorka vesti: stažistkinja BCBP Marina Radovanović

Preuzeto sa: Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Add Comment