Uncategorized @sr    Srbija uskoro počinje sa primenom Zakona o zaštiti ličnih podataka

Srbija uskoro počinje sa primenom Zakona o zaštiti ličnih podataka

Beograd, 26. jula, 2019. godine – Zaštita ličnih podataka je veoma važna tema u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji i pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Uzimajući u obzir da je Srbija nedavno usvojila novi zakon kojim se reguliše zaštita ličnih podataka, a koji će 21. avgusta početi da se primenjuje, upoznavanje sa najboljim praksama prevođenja Policijske direktive EU u nacionalno zakonodavstvo i njenog sprovođenja veoma je korisno za sve koji prate napredak u ovim poglavljima.Beogradski centar za bezbednosnu politiku danas je organizao seminar „Zaštita ličnih podataka i organi za sprovođenje zakona“ o EU i nacionalnim mehanizmima za zaštitu podataka o ličnosti u oblasti saradnje organa krivičnog gonjenja. Učesnici su mogli da diskutuju sa ekspertom za ova pitanja, Juraj Sajfertom, advokatom koji od 2014. godine radi u Jedinici za zaštitu podataka o ličnosti u Generalnom direktoratu za pravdu i potrošače pri Evropskoj Komisiji. Sajfert radi na razvoju i primeni zakona EU o zaštiti podataka o ličnosti. Juraj je bio direktno uključen u proces izrade i pregovora o novom zakonodavstvu EU o zaštiti podataka, sa posebnim fokusom na Policijskoj direktivi 2016/680, Uredbi o zaštiti podataka u institucijama EU 2018/1725 i pravilima zaštite podataka u Kancelariji evropskog javnog tužioca i Evropskojkancelariji za pravosudnu saradnju (EUROJUST). Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinator Radne grupe za Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji istakla je da policijska saradnja i razmena podataka zauzimaju veliki deo akcionog plana za Poglavlje 24, kao i da u Srbiji uskoro počinje primena Zakona o zaštiti podataa o ličnosti, zbog čega je i organizovan seminar posvećen ovoj temi.

Add Comment